Hlavní obsah

against [əˈgenst or əˈgeɪnst]

Předložka

  1. o koho/co opřít se ap., na koho/co tlačit ap., do koho/čeho tlačit, bičovat ap.She leaned against the wall.Opřela se o zeď.
  2. proti komu/čemu názorověHe was against the intervention.Byl proti intervenci.
  3. (i) přes co, navzdory čemu přání, příkazu ap., v rozporu s čímThat is against the rules.To je proti pravidlům.

Předložka

  1. have sth against sb/sth mít co proti komu/čemu

Vyskytuje se v

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

clock: do sth against the clockzávodit s časem v čem

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

grain: go against the grain of sthpříčit se, odporovat čemu

have against: have sth againststh/sb mít co proti komu/čemu

hold against: hold sth againstsb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu co

nature: against natureproti přírodě, nepřirozený

nuzzle: nuzzle (up against)sb/sth (při)tisknout se, (při)tulit se ke komu/čemu nosem ap.

odds: the odds are against sb/sthvšechno je proti komu/čemu

play off against: play sb off against the otherstavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho

proof: proof againststh odolný proti čemu uzpůsobený, aby vzdoroval - ohni, rzi ap.

range against: be ranged againstsb/sth být/stát/stavět se proti komu/čemu

react: react againststh vzepřít se čemu, bouřit se proti čemu

reaction: reaction against sthvzepření se čemu

run: against the run of playjinak než je zvykem, oproti obvyklému průběhu hry ap.

set against: set sb againstpoštvat, postavit, popudit koho proti komu

wall: be banging one's head against a (brick) wallhrách na stěnu házet marně se pokoušet

will: against sb's willproti čí vůli

advise: advise sb against sthodrazovat koho od čeho, varovat koho před čím, nedoporučovat komu co

clamour: clamour against sthhlasitě protestovat proti čemu, bouřit se proti čemu

defence: in defence against sthna obranu proti čemu

hair: against the hairproti srsti hladit kočku ap.

sanction: impose sanctions against sb/sthuvalit sankce na koho/co

set: be set against sthbýt proti čemu, rázně odmítat co

strike: AmE, hovor. have a strike against onemít (zásadní) vadu

testify: testify against/in favour of sbsvědčit proti/ve prospěch komu

time: race against timezávod s časem

violence: violence against the personnásilný trestný čin

weighted: weighted against sbznevýhodňující koho, zaujatý proti komu, nepřející komu

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově

vendetta: have a vendetta against sbchtít se (po)mstít komu

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

mít: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

neprospěch: work to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sbhrát v neprospěch koho

pikle: plot against sb, intriguekout pikle proti komu

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

proti: řeky up stream, přen. against the streamproti proudu

reverz: discharge osf/hl. AmE sign out against medical advicepodepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnice

rozpor: be contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sthbýt v rozporu s čím

sankce: impose sanctions against sb/sthuvalit sankce na koho/co

událost: insured event, event insured againstekon. pojistná událost

úplata: in return for/against payment, for a considerationza úplatu

zlé: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

znelíbit se: sb took a/came to dislike, took against sb/sthkomu se znelíbil(o) kdo/co

němu: I have nothing against him.Nic proti němu nemám.

odepsat: deduct sth from one's taxes, set sth against taxodepsat (si) co z daní

opřít: I propped my bike against the wall.Opřel jsem kolo o zeď.

spojit se: They united against him.Spojili se proti němu.

uhodit se: He banged his head against ...Uhodil se hlavou o ...

vůči: biased against sbzaujatý vůči komu

vůle: at/against sb's willpo/proti čí vůli

vztáhnout: lay a hand on sb, raise one's hand against sbvztáhnout ruku na koho uhodit

prorazit: Don't bang your head against a brick wall.Hlavou zeď neprorazíš!

proud: go against the tidejít proti proudu

závodit: race against timezávodit s časem

against: have sth against sb/sthmít co proti komu/čemu