Hlavní obsah

against [əˈgenst or əˈgeɪnst]

Předložka

  1. o koho/co opřít se ap., na koho/co tlačit ap., do koho/čeho tlačit, bičovat ap.She leaned against the wall.Opřela se o zeď.
  2. proti komu/čemu názorověHe was against the intervention.Byl proti intervenci.
  3. (i) přes co, navzdory čemu přání, příkazu ap., v rozporu s čímThat is against the rules.To je proti pravidlům.

Předložka

  1. have sth against sb/sth mít co proti komu/čemu

Vyskytuje se v

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

clock: do sth against the clockzávodit s časem v čem

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

grain: go against the grain of sthpříčit se, odporovat čemu

have against: have sth againststh/sb mít co proti komu/čemu

hold against: hold sth againstsb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu co

nature: against natureproti přírodě, nepřirozený

nuzzle: nuzzle (up against)sb/sth (při)tisknout se, (při)tulit se ke komu/čemu nosem ap.

odds: the odds are against sb/sthvšechno je proti komu/čemu

odds: against (all) oddsnavzdory všemu, i přes všechnu nepřízeň

play off against: play sb off against the otherstavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho

proof: proof againststh odolný proti čemu uzpůsobený, aby vzdoroval - ohni, rzi ap.

range against: be ranged againstsb/sth být/stát/stavět se proti komu/čemu

react: react againststh vzepřít se čemu, bouřit se proti čemu

reaction: reaction against sthvzepření se čemu

reaction: reaction against sthodpor proti čemu

run: against the run of playnavzdory (dosavadnímu) vývoji hry

set against: set sb againstpoštvat, postavit, popudit koho proti komu

wall: be banging one's head against a (brick) wallhrách na stěnu házet marně se pokoušet

will: against sb's willproti čí vůli

advise: advise sb against sthodrazovat koho od čeho, varovat koho před čím, nedoporučovat komu co

check: check sth against sthporovnat, srovnat co s čím

clamour: clamour against sthhlasitě protestovat proti čemu, bouřit se proti čemu

clamour: a clamour against sthhlasitý protest proti čemu

decide: decide against (doing) sthrozhodnout se neudělat co

decide: decide against sbrozhodnout v neprospěch koho soud ap.

defence: in defence against sthna obranu proti čemu

hair: against the hairproti srsti hladit kočku ap.

interest: act against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

run: against the run of eventsnavzdory vývoji událostí zcela nečekaně ap.

run: against the run of the (election) pollsnavzdory (předvolebním) průzkumům

sanction: impose sanctions against sb/sthuvalit sankce na koho/co

set: be set against sthbýt/brojit proti čemu, rázně odmítat co

strike: AmE, hovor. have a strike against onemít (zásadní) vadu

testify: testify against/in favour of sbsvědčit proti/ve prospěch komu

time: race against timezávod s časem

violence: violence against the personnásilný trestný čin

weighted: weighted against sbznevýhodňující koho, zaujatý proti komu, nepřející komu

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově

vendetta: have a vendetta against sbchtít se (po)mstít komu

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

pikle: kout pikle proti komuplot against sb, intrigue

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

proti: proti prouduřeky up stream, přen. against the stream

proti: hrát proti komuplay (against) sb

proti: hlasovat proti čemuvote against sth

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

sankce: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

znelíbit se: komu se znelíbil(o) kdo/cosb took a/came to dislike, took against sb/sth

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

opřít: Opřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.

proti: proti očekávánícontrary to/against all expectations

proti: mít výhodu proti komuhave advantage against sb

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

uhodit se: Uhodil se hlavou o ...He banged his head against ...

vůči: zaujatý vůči komubiased against sb

vůle: po/proti čí vůliat/against sb's will

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš!Don't bang your head against a brick wall.

proud: jít proti proudugo against the tide

závodit: závodit s časemrace against time