Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) co have (got), ownform. possess sthMá obchod.He has a shop.Měli jsme málo peněz.We had little money.Na to nemám.(finančně) I can't afford it., (intelektuálně) That's beyond me.
 2. (disponovat) have
 3. (vyjádření existence) be, haveTady máš/máte.(při podávání) Here you are!To máš jedno.It doesn't matter.To máš z toho. dobře ti takIt serves you right.To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!, What beautiful weather we're having!
 4. (nosit ap.) co have, be wearing(zbraň též) carry(držet) holdNemám to u sebe.I don't have it on me.Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on
 5. (dostávat) co get sth(vydělávat) earn, makeOdkud to máš?Where did you get it?
 6. (vlastnost, pocit ap.) have, beMáš zítra volno?Are you free tomorrow?Máš pravdu.You are right.Nemáš hlad?Are you hungry?mít rád koho/colike sb/sthmít hlad/žízeňbe hungry/thirstymít strach z koho/čehobe afraid of sb/sthmít obavy (ohledně) čehobe worried about sthmít naspěchbe in a hurrymít pravdube rightmít štěstíbe luckymít smůluhave bad luck, be out of luckmít službube on dutymít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít odpor k čemuloathe, detest, abhor sthmít už za sebou cobe through sthmít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth
 7. koho (za koho/co) (o vztahu) have sb for sb/sth(na chození) be seeing sbMáš někoho? přítele ap.Are you seeing anyone (right now)?mít koho za mužebe married to sb, have sb for a husband
 8. (obsahovat) contain, have(nabízet ve výbavě) offerMá ho za přítele.He takes him for a friend.Za koho mě máš?Who do you think I am?mít komu co za zléhold sth against sb, (vinit) blame sb for sthmám za to, že ...I think that ...
 9. (uchovávat) keepnemít co dělathave nothing to do, (nudit se) be at a loose endMám tě!I've got you!mít něco s kým(vztah) have an affair with sb, romance sb, (stýkat se) associate with sb
 10. (za povinnost) be (supposed) to do sth(doporučení) should do sth, ought to do sthMám to udělat?Shall/Should I do it?Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.Měli bychom počkat.We should wait.Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...Měl jsi to čekat!You should've expected that!
 11. (dle předpokladu) be to, be supposed toCo to má být?What is it supposed to be?Má už brzy přijít.He's to come soon.Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., (dle všeho) It's supposed to rain tomorrow.
 12. (vyjádření výsledku předchozí činnosti) haveUž mám nakoupeno.I have done my shopping.

Vyskytuje se v

end: (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžítmake (both) ends meet

halfway: přistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.meet sb halfway

match: narazit na sobě rovného (soupeře)meet one's match

meet: with sb potkat koho, potkat se s kým náhodoumeet up

pleased: Těší mě (že vás poznávám).Pleased to meet you.

town hall: setkání s občanytown hall (meeting)/forum

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

abundant: be abundant in sthoplývat čím, mít hojnost/nadbytek čeho

account: have an account with a bankmít účet v bance

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

arm: have sth under one's armmít co pod paží

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

averse: not be averse to sb/sthnic nemít proti komu/čemu

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

ban: be banned from sthmít zakázáno co

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

bear: bear with sbmít strpení s kým

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bid: karet. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráče

bowel: euf. move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici vypudit stolici

box in: be boxed innemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pasti

brawn: have plenty of brawnmít pořádné svaly

break: get/have a break from sthna chvíli si odpočinout, dát si pauzu, mít na chvíli pokoj od od čeho

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

broken-hearted: be broken-heartedmít zlomené srdce

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

bump: have a bumpmít drobnou nehodu havárku

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

come: Seznam(te) se s ...Come and meet ...

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

complicit: be complicit in sthmít/nést spoluvinu, přen. mít svoji vinu na čem

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

conference: be in conferencemít jednání

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

conscience: have pangs/pricks of consciencemít výčitky/hryzení svědomí

conspiratorial: konspirativní schůzkaconspiratorial meeting

cough: have a bad coughmít silný kašel

count: count for somethingněco znamenat, mít váhu

credit: be in creditbýt v plusu, mít kladný zůstatek na účtě

deadline: dodržet/stihnout termínmeet the deadline

deal: have a bad dealmít těžký úděl

demand: uspokojit poptávkumeet the demand

detrimental: be detrimental to sthmít neblahý vliv na co, škodit čemu

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

disinclined: be disinclined to do sthnechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat co

dizzy: feel dizzymít závrať

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

dope: be dope sickmít absťák narkoman ap.

eater: masožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetariánmeat-eater

emergency: mimořádné zasedáníemergency meeting

extend: Schůze se protáhla do večera.The meeting extended into the evening.

face: osobní kontaktface-to-face meeting

faculty: schůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakultyfaculty meeting

liability: dostát svým závazkůmmeet one's liabilities

meat: masné výrobkymeat products

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

ministerial: schůzka ministrůministerial meeting

nice: Těší mě., Rád vás poznávám.Nice to meet you.

obligation: dostát svým závazkůmmeet one's obligations

picnic: = závody v přírodě spojené s další společenskou zábavouAusE picnic race (meeting)

shareholder: valná hromada akcionářůshareholders' meeting

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

ain't: I ain't got (no) kids.Nemám (žádný) děti.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.

apprehensive: be apprehensive about one's futuremít obavy z budoucnosti

arrange: domluvit si schůzkuarrange a meeting

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

assume: I assumed you to be a foreigner.Měl jsem Vás za cizince.

dead meat: být synem smrti, mít na kahánku, mít to spočítanýbe dead meat

dát: dát si schůzku s kýmarrange to meet sb

dodržet: dodržet termín dokončení ap.meet the deadline

jít: jít naproti komugo to meet sb

masný: masné výrobkymeat products

masový: masová konzervacanned meat

mlýnek: mlýnek na masoBrE mincer, AmE meat grinder

naproti: jít naproti komugo to meet sb (halfway)

odpovídat: odpovídat požadavkůmmeet the requirements

palička: palička na masomeat mallet, (meat) tenderizer

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

poptávka: uspokojit poptávkumeet the demand

porada: uspořádat poraduhold a meeting

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

poznat: poznat se dva lidémeet

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavkymeet the requirements

schůze: na schůziat the meeting

sójový: sójové boby/masosoya beans/meat

termín: dodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadline

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

uzenářský: uzenářské výrobkysmoked products, sausages and smoked meats

uzenina: uzeninysmoked meats, mleté sausages

valný: ekon. valná hromada (akcionářů)general meeting (of shareholders)

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

vrcholný: vrcholná schůzkasummit (meeting)

vstříc: jít komu vstřícsměrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)

vycházet: vycházet s příjmemmake both ends meet

zasedací: zasedací místnostrady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference room

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

domluvit: domluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

málo: Vídáme se málo.We rarely meet.

narazit: narazit na odpormeet with opposition/vojenský ap. resistance

píchnout: Píchnul do masa vidličkou.He stabbed (at) the meat with his fork.

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

proběhnout: Setkání proběhlo včera.The meeting took place yesterday.

rád: Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.

roh: sejít se s kým na rohumeet sb at the corner

s, se: setkat se s kýmmeet (with) sb

sejít se: Sejdeme se na nádraží.We'll meet at the station.

setkání: náhodné setkáníchance meeting

setkat se: Už jsme se (někdy) setkali?Have we met before?

seznámit se: Seznamte se s ...Come and meet ...

silný: silný tabákstrong tobacco, přen. strong meat

splnit: splnit závazkyfulfil/meet the obligations, hl. finanční meet the liabilities

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

šiška: šiška sekanémeat loaf, meatloaf

tlustý: tlusté masofat meat

toužit: Toužil po setkání s ní.He was longing to meet her.

účastnit se: Účastnil se setkání.He attended the meeting.

veřejný: veřejné setkánípublic meeting

vyhovět: vyhovět požadavkům Evropské uniemeet the EU requirements

výrobek: mléčné/masné výrobkydairy/meat products

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

zkazit se: Maso se zkazilo.The meat went bad.