Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) co have (got), ownform. possess sthMá obchod.He has a shop.Měli jsme málo peněz.We had little money.Na to nemám.(finančně) I can't afford it., (intelektuálně) That's beyond me.
 2. (disponovat) have
 3. (vyjádření existence) be, haveTady máš/máte.(při podávání) Here you are!To máš jedno.It doesn't matter.To máš z toho. dobře ti takIt serves you right.To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!, What beautiful weather we're having!
 4. (nosit ap.) co have, be wearing(zbraň též) carry(držet) holdNemám to u sebe.I don't have it on me.Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on
 5. (dostávat) co get sth(vydělávat) earn, makeOdkud to máš?Where did you get it?
 6. (vlastnost, pocit ap.) have, beMáš zítra volno?Are you free tomorrow?Máš pravdu.You are right.Nemáš hlad?Are you hungry?mít rád koho/colike sb/sthmít hlad/žízeňbe hungry/thirstymít strach z koho/čehobe afraid of sb/sthmít obavy (ohledně) čehobe worried about sthmít naspěchbe in a hurrymít pravdube rightmít štěstíbe luckymít smůluhave bad luck, be out of luckmít službube on dutymít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít odpor k čemuloathe, detest, abhor sthmít už za sebou cobe through sthmít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth
 7. koho (za koho/co) (o vztahu) have sb for sb/sth(na chození) be seeing sbMáš někoho? přítele ap.Are you seeing anyone (right now)?mít koho za mužebe married to sb, have sb for a husband
 8. (obsahovat) contain, have(nabízet ve výbavě) offerMá ho za přítele.He takes him for a friend.Za koho mě máš?Who do you think I am?mít komu co za zléhold sth against sb, (vinit) blame sb for sthmám za to, že ...I think that ...
 9. (uchovávat) keepnemít co dělathave nothing to do, (nudit se) be at a loose endMám tě!I've got you!mít něco s kým(vztah) have an affair with sb, romance sb, (stýkat se) associate with sb
 10. (za povinnost) be (supposed) to do sth(doporučení) should do sth, ought to do sthMám to udělat?Shall/Should I do it?Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.Měli bychom počkat.We should wait.Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...Měl jsi to čekat!You should've expected that!
 11. (dle předpokladu) be to, be supposed toCo to má být?What is it supposed to be?Má už brzy přijít.He's to come soon.Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., (dle všeho) It's supposed to rain tomorrow.
 12. (vyjádření výsledku předchozí činnosti) haveUž mám nakoupeno.I have done my shopping.

Vyskytuje se v

dead meat: be dead meatbýt synem smrti, mít na kahánku, mít to spočítaný

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

halfway: meet sb halfwaypřistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.

match: meet one's matchnarazit na sobě rovného (soupeře)

meet: meet upwith sb potkat koho, potkat se s kým náhodou

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

meet: meet sb off sthpřijít naproti komu kam, čekat na koho kde při příjezdu

meet: meet with sbsejít se, setkat se s kým

meet: meet with sthsetkat se s čím reakcí ap.

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

town hall: town hall (meeting)/forumsetkání s občany

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

abundant: be abundant in sthoplývat čím, mít hojnost/nadbytek čeho

account: have an account with a bankmít účet v bance

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

arm: have sth under one's armmít co pod paží

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

averse: not be averse to sb/sthnic nemít proti komu/čemu

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

ban: be banned from sthmít zakázáno co

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

bear: bear with sbmít strpení s kým

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bid: karet. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která odradit protihráče

bowel: euf. move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici vypudit stolici

box in: be boxed innemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pasti

brawn: have plenty of brawnmít pořádné svaly

break: get/have a break from sthna chvíli si odpočinout, dát si pauzu, mít na chvíli pokoj od od čeho

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

broken-hearted: be broken-heartedmít zlomené srdce

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

bump: have a bumpmít drobnou nehodu havárku

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

complicit: be complicit in sthmít/nést spoluvinu, přen. mít svoji vinu na čem

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co, mít na starosti co

conference: be in conferencemít jednání

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

conscience: have pangs/pricks of consciencemít výčitky/hryzení svědomí

conspiratorial: conspiratorial meetingkonspirativní schůzka

cough: have a bad coughmít silný kašel

count: count for somethingněco znamenat, mít váhu

credit: be in creditbýt v plusu, mít kladný zůstatek na účtě

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

deal: have a bad dealmít těžký úděl

demand: meet the demanduspokojit poptávku

detrimental: be detrimental to sthmít neblahý vliv na co, škodit čemu

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

disinclined: be disinclined to do sthnechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat co

dizzy: feel dizzymít závrať

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

dope: be dope sickmít absťák narkoman ap.

eater: meat-eatermasožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetarián

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

face: face-to-face meetingosobní kontakt

faculty: faculty meetingschůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakulty

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

meet: go to meet sbjít naproti komu

meet: meet the demanduspokojit poptávku

meet: meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termín

meet: BrE meet the casestačit v dané situaci ap.

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

meeting: arrange a meetingdomluvit (si) schůzku

meeting: call a meetingsvolat poradu

meeting: meeting roomzasedací/jednací místnost

meeting: chance meetingnáhodné setkání

meeting: athletics meetingatletický závod

ministerial: ministerial meetingschůzka ministrů

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

shareholder: shareholders' meetingvalná hromada akcionářů

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

ain't: I ain't got (no) kids.Nemám (žádný) děti.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.