Hlavní obsah

be [biː unstressed bɪ]

SlovesoI am, you/we/they are, he/she/it is; pt was/were, pp been, pres being

 1. být vyjadřuje informace o podmětuI am still here.Ještě jsem tady.He is a very strong man.Je to velmi silný muž.Who are you?Kdo jste?The sky was black.Obloha byla černá.Where were you yesterday?Kde jsi včera byl?I'll be there in time.Budu tam včas.She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.If I were you.Kdybych byl tebou.I am hot.Je mi horko.You are right.Máte pravdu.
 2. is používá se jako spona s itjeIt is likely that ...Je pravděpodobné, že ...It is cold outside.Venku je zima.
 3. používá se v existenčních vazbáchThere is a problem here.Je tu problém.There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdothere was/there werebyl(a)/byli, bylo/byly
 4. to be abych byl jaký spravedlivý, upřímný ap.To be more accurate ...Abych byl přesnější ...to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...
 5. infinitiv se výjimečně používá místo přítomného časuform. (už)Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...to be or not to bebýt či nebýt

SlovesoI am, you/we/they are, he/she/it is; pt was/were, pp been, pres being

 1. as ... as can be maximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.
 2. if it wasn't for kdyby nebylo, nebýt koho/čeho

SlovesoI am, you/we/they are, he/she/it is; pt was/were, pp been, pres being

 1. užívá se k vyjádření průběhového tvaru významových sloves ve všech časechWho are you waiting for?Na koho čekáte?What is he trying to do?O co se to pokouší?
 2. užívá se k tvorbě trpného rodu s příčestím sloves ve všech časechThey were killed by terrorists.Byli zabiti teroristy.
 3. be to vyjadřuje co se pravděpodobně bude dítmít se stát ap.He is to come too.Má přijít také.It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...
 4. be to užívá se ve větách vyjadřujících 'co se bude dít' nebo 'co budeme dělat'mít něco udělat ap.What am I to do with it?Co s tím mám dělat?
 5. was, were vyjadřuje, co se mělo v minulosti stát, hl. nečekaněměl(o), měli, měly se stát, udělat ap.something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

Vyskytuje se v

aback: be taken abackbýt překvapen(ý)/zaražený/zaskočený, být vyveden z konceptu

able: be able to do sthbýt schopen, dokázat, umět udělat co

able: be able to do sthmoci udělat co mít možnost, čas ap.

about: be about tochystat se, hodlat udělat co

about: be out and aboutbýt zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.

account: be accountedsth form. být považován za co, být brán jako co

act up: be acting upzlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovat

advise: be advisedmít doporučeno důrazně, být instruován dle oficiálního dokumentu, řádu ap.

after: be after sb/sthusilovat o co, snažit se získat co, jít po čem

agreement: be in agreementwith sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názoru

aim: be aimedat sth mít za cíl co, být zaměřený na co, zaměřovat (se) na co

air: (be) on the air(být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi

anchor: be at anchorkotvit, stát na kotvě loď

anywhere: sth is not getting anywhereco nikam nevede

apprentice: be apprenticed to sb/sthbýt v učení u koho, (vy)učit se u koho/čím, jít do učení ke komu

apron: be tied to sb's apron stringsbýt (příliš) ovládaný kým, být závislý na kom

arrears: be in arrearsbýt v prodlení/pozadu s platbami ap.

ascendant: be in the ascendantbýt na vzestupu, mít převahu

ashamed: be ashamed to do sthostýchat se, nerad udělat co přiznat ap.

ask: be sb's for the askingbýt snadno k mání pro koho stačí jen říct

assistance: be of assistance to sbbýt nápomocný komu

associate: be associating with sbstýkat se, spolčovat se, bratříčkovat se s kým

assured: be assured of sthmít co jisté, moci si být jistý čím

astray: be led astray by sbbýt sveden na scestí kým k nepravosti ap.

at: be at itdělat to, být v tom provádět jistou činnost

automatic pilot: be on automatic pilotjednat automaticky/bez přemýšlení při rutinní činnosti

aware: be aware ofsth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

bail: be bailedbýt propuštěn na kauci

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

ball: be having a ballvýborně se bavit, užívat si (to)

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

barrel: be barrelinguhánět, řítit se, hnát se auto ap.

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

been: sb has been to sthkdo už byl(a) kde

being: being asjelikož, protože, poněvadž

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

beside: be beside osfwith sth být celý bez sebe čím zlostí ap.

bet: be bettingsázet, doufat, spoléhat že se něco stane

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

bill: be billedbýt uveden na programu divadla

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bird: be birds of a featherbýt jeden jak druhý/stejného ražení

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

black book: be in sb's black booksbýt u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u koho

black out: be blacked outbýt neosvětlený budova

blame: be to blame for sthbýt zodpovědný, moci za co, mít na svědomí co

blind: be blind to sthbýt slepý k čemu, přehlížet co, být nevšímavý k čemu

bloom: be in bloombýt v (roz)květu, kvést, rozkvétat

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

book: be fully booked/booked solid/booked upbýt plný/(plně) obsazený hotel ap.

born: be bornof/to sb narodit se komu

born: be bornzrodit se, vzniknout myšlenka, organizace

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

bottom: be at the bottom of sthbýt příčinou čeho problému

bound: be bound tomuset z přirozených příčin ap., být povinen

bound: be bound to do sthjistě, určitě, muset

bound: be bounded by sthomezovat se, být omezen na co na určité činnosti ap.

bow: be bowed (down) by sthzoufat si, trápit se kvůli čemu

break up: be breaking upztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefon

breath: be out of breathbýt udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dech

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

brew: be brewingchystat se, schylovat se k bouři ap.

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

buck for: be bucking for sthtvrdě makat na čem, jít tvrdě za čím, (tvrdě) usilovat o co chtít docílit

bud: be in budbýt v rozpuku, pučet, rašit

bulge: be bulging with sthbýt nacpaný čím

business: be in businesspracovat, fungovat firma ap.

business: it is none of sb's businessdo toho komu nic není, to se koho netýká

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

buzz: be buzzingwith sth hučet, vřít, šumět čím činností ap.

cable: be cabledbýt připojen na kabelovou televizi

cahoots: be in cahoots with sbbýt spolčený s kým

cannon: be a loose cannonchovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelný

cap: be cappedbýt vybrán do reprezentace národního týmu

card: be on the cardsbýt na spadnutí událost ap.

careful: be careful about sthdávat si pozor, být opatrný na co na slova ap.

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

carry: be carriedbýt schválen návrh ap.

carry on: be carrying onabout sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemu

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

cast away: be cast awayztroskotat stát se trosečníkem

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím