Hlavní obsah

bet [bet]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

all: all butvšichni/všechno kromě koho/čeho

anything: anything buturčitě/vůbec ne, ani zdaleka jaký, všechno jen ne co

bat: not to bat an eyelidnehnout ani brvou, ani nemrknout

bet: be bettingsázet, doufat, spoléhat že se něco stane

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

but: butsale, námitky, argumenty (proti)

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

fair: fair enough, butdobře, ale

last: last but sthkolikátý od konce, kolik před koncem

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

may: may ... butmožná že co, ale

might: might ... butmožná že co, ale

name: in all but namev podstatě, vlastně, fakticky

none: none butsb form. pouze, jen kdo, nikdo kromě koho

nothing: nothing butnic než, pouze, jen

rain: It never rains but it pours.Neštěstí nechodí nikdy samo.

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

surely: slowly but surelypomalu, ale jistě

then: but thenna druhé straně, ale vlastně

baseball: sport. baseball batbaseballová pálka

glove: batting glovespálkařské rukavice v baseballu

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

not: not only ... butnejen ... ale i

order: sport. batting orderpořadí pálkařů ve kterém pálkaři odpalují - v baseballu

place: place betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihu

shop: betting shopsázková kancelář, sázkárna

square: square betsázka na čtyři čísla

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

belfry: He has bats in the belfry.Straší mu ve věži., Kape mu na maják.

eyelid: not bat an eyelidnehnout ani brvou

ale: not only ... but alsonejen ... ale i

baseballový: baseball batbaseballová pálka

kancelář: firma betting office, sázecí místo betting shop, poolroom, hovor. bookie'ssázková kancelář

konec: last but onedruhý od konce

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

nýbrž: not only ... but alsonejen ... nýbrž i

poslední: last but not leastv neposlední řadě

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

sázka: make a bet with sbuzavřít sázku s kým

sázkový: betting office, sázecí místo betting shop, bookmaker'ssázková kancelář

zase: but then againale zase

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

až na: everyone but youvšichni až na tebe

háček: But there is a catch/snag in it.Má to ale háček.

jinak: I have no choice but ...Nemohu jinak, než ...

jistě: Sure (thing)!, slang. You bet!Jistě!

kdyby: Were it/If it were not for him, But for him ...Kdyby nebylo jeho ...

kromě: everyone but for youvšichni kromě tebe

nelze: You/One/I can't but agree.Nelze než souhlasit.

nezbývat: I have no choice but to leave.Nezbývá mi než odejít.

ono: but nothing happeneda ono nic

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

sázet: I bet a hundred.Sázím stovku.

totéž: But that is the same thing.Ale to je totéž.

trvat: It takes (some) time but ...Trvá to nějakou dobu, ale ...

vsadit se: What's the bet (that ...)?O co se vsadíš(, že...)?

vždyť: But I did tell him.Ale vždyť jsem mu to řekl.

zbývat: There is no other way but to..., We have no other choice but...Nezbývá (nám) než...

zlobit se: I'm sorry to trouble you but...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

brva: not bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a musclenehnout ani brvou

ďas: bolet ap. like hell, like stink, řídit ap. like a bat out of helljako ďas

hnout: not bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lipnehnout ani brvou

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

jed: You bet (your live)., Take my word for it.Na to můžeš vzít jed.

kůže: be nothing but skin and bonesbýt kost a kůže

pořádek: have bats in the belfry, be strange in the head, have a screw loosenemít to v hlavě v pořádku