Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (ne zlý) goodmůj dobrý přítelgood friend of mine
  2. (dle nároků) v čem good at sth(velmi) accomplished at sthJe dobrý v matematice.He is good at maths.
  3. (kvalitní) good(-quality)(slušný) decent, fair(chutný též) tasty(lahodný) delicious(dobře fungující) efficientbýt v dobré kondicibe in good shape
  4. (bezchybný) correct, right
  5. (užitečný, výhodný) useful, good
  6. (v pořádku) all right, goodhovor. okay, OK
  7. (laskavý, hodný) kind(-hearted), good-hearted, openhearted
  8. (příznivý) good, favourable, propitiousje dobré znamení pro koho/coit's a good sign, it augurs well for sb/sthmít dobrou náladube in a good mood

Vyskytuje se v

co: co nejlepšías good as possible

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

dobré: po dobrémamicably, peacefully

dobré: vyřešit po dobrém co urovnat sporsettle sth amicably

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

lepší: dvakrát lepšítwice as good

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

nejlepší: co nejlepší ...the best possible ...

noc: Dobrou noc.Goodnight.

nuže: nuže dobráall right then

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

pohádka: pohádka na dobrou nocbedtime story

pověst: dobrá pověstgood reputation

poznání: o poznání lepšínoticeably/visibly better

přání: přání všeho nejlepšíhobest wishes

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

ráno: dobré ráno(good) morning

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

střelec: nejlepší střelec turnaje ap.top scorer, golden boot

třetice: do třetice všeho dobréhothird time lucky

večer: Dobrý večer.Good evening.

víra: udělat co v dobré víře, že ...do sth in good faith that ...

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

vykonat: vykonat dobrý skutekdo a good deed

vztah: mít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sb

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméhave a good/bad reputation

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

chloupek: Už je to o chloupek lepší.It is a shade better now.

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!

jeho: jeho dobrý přítela good friend of his

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

kousek: Je to o kousek lepší.It's a little better.

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

lepší: změna k lepšímuchange for the better

lepšit se: Počasí se lepší.The weather is improving.

mnoho: o mnoho lepšímuch better

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

nálada: mít dobrou náladube in a good humour

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

náš, naše: naši dobří přátelégood friends of ours

nedobrý: nedobré znameníbad sign

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

partie: Je to dobrá partie.He's a good match.

patřit: Patří k těm nejlepším.He ranks among the best.

popřát: popřát komu dobrou nocwish/form. bid sb good night

pořízení: Dobré pořízení!Good luck!

projev: jako projev dobré vůleas a token of goodwill

přát: Přeji vám vše dobré.I wish you well.

přát: Přeji ti vše nejlepší.Best wishes., I wish you all the best.

reputace: mít dobrou reputacihave a good reputation

řadit se: Řadí se k těm nejlepším.She ranks among the best.

říkat: Říká se o něm, že je dobrý učitel.He is said to be a good teacher.

sháňka: Je sháňka po dobrých programátorech.Good programmers are sought after.

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

teprve: To nejlepší teprve přijde.The best is yet to come.

úmysl: v dobrém úmysluin good faith, with good intention

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Birthday!, Best wishes!

výraz: jako výraz dobré vůleas an expression/a token of goodwill

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.No good will come of it.

zařadit se: zařadit se mezi nejlepšírank among the best

zatím: Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.So far so good.

zdravotní: v dobrém zdravotním stavuin good health

změna: změna k lepšímuchange for the better

znalost: mít dobré znalosti/dobrou znalost francouzštinyhave (a) good knowledge/command of French

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.All's well that ends well.

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.