Hlavní obsah

bydlet, bydlit

Nedokonavé sloveso

  • kde liveform. reside(v hotelu ap.) stay(přebývat) dwell(v podnájmu ap.) lodge swhKde bydlíš? trvaleWhere do you live?Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.bydlet v podnájmu u koholodge with sb

Vyskytuje se v

privát: bydlet na privátělive in lodgings/digs

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kde: Kde bydlíš?Where do you live?

kde: Nemám kde bydlet.I have nowhere to stay/live.

kolej: bydlet na koleji v ubytovnělive in the BrE halls (of residence)/AmE dorm/(residence) hall, v areálu univerzity live on campus

nad, nade: Bydlí nade mnou.He lives above me.

poblíž: Bydlím poblíž.I live nearby.

podnájem: bydlet v podnájmulive in lodgings

předměstí: bydlet na předměstí čeholive in the suburb(s) of sth

apart: live apartbydlet odděleně rodiče ap.

lodge: be lodged swhbydlet (v podnájmu) kde

lodging: live in lodgingsbydlet v podnájmu

next door: live next doorbydlet vedle soused

residence: take up residenceusídlit se, začít bydlet kde

campus: live on campusbydlet na koleji

in: I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.

live: Where do you live?Kde bydlíte? nastálo

resident: He is resident in London.Bydlí v Londýně.

stay: Where are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.

stay: He stayed at the Continental Hotel.Bydlel v hotelu Continental.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.