Hlavní obsah

bydlet, bydlit

Nedokonavé sloveso

  • kde liveform. reside(v hotelu ap.) stay(přebývat) dwell(v podnájmu ap.) lodge swhKde bydlíš? trvaleWhere do you live?Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.bydlet v podnájmu u koholodge with sb

Vyskytuje se v

privát: bydlet na privátělive in lodgings/digs

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kde: Kde bydlíš?Where do you live?

kolej: bydlet na koleji v ubytovnělive in the BrE halls (of residence)/AmE dorm/(residence) hall, v areálu univerzity live on campus

nad, nade: Bydlí nade mnou.He lives above me.

poblíž: Bydlím poblíž.I live nearby.

podnájem: bydlet v podnájmulive in lodgings

předměstí: bydlet na předměstí čeholive in the suburb(s) of sth

apart: bydlet odděleně rodiče ap.live apart

lodge: bydlet (v podnájmu) kdebe lodged swh

lodging: bydlet v podnájmulive in lodgings

next door: bydlet vedle sousedlive next door

residence: usídlit se, začít bydlet kdetake up residence

campus: bydlet na kolejilive on campus

in: Bydlím v hotelu.I am staying in a hotel.

live: Kde bydlíte? nastáloWhere do you live?

resident: Bydlí v Londýně.He is resident in London.

stay: Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.Where are you staying?

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

bydlet: bydlet v podnájmu u koholodge with sb