Hlavní obsah

in [ɪn]

Předložka

 • v(e) čem, uvnitř čeho místně, do dát, položit ap.I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.Put it in the fridge.Dej to do ledničky.in the street/squarena ulici/náměstísee sth in a mirrorvidět co v zrcadle

Předložka

 • při, v, na čem účastnit se ap.They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

Předložka

 1. v čem, během čeho, v průběhu čeho časový úsekin the futurev budoucnosti
 2. za jak dlouho, během jaké doby
 3. za jak dlouho, v jaké době po uplynutíI'll be there in a minute.Budu tam za minutku.
 4. kolem o věku v desetiletícha woman in her sixtiesžena tak kolem šedesátky
 5. v čem, po čem zhruba o velkém množstvíproduced in millionsvyráběný po milionech
 6. z každých, ku při určování poměruone in five boyskaždý pátý kluk

Předložka

 1. v čem situaci, stavu ap.He shouted in anger.Křičel rozčilením.
 2. o formě podání, vyjádřeníin writingpísemněin a low voicetiše, tichým hlasemsay it in Englishříct to anglicky
 3. v čem, do čeho uspořádání, tvaru ap.He was curled up in a ball.Byl stočený do klubíčka.
 4. na délku - měřit ap.It has two meters in length.Na délku to má dva metry.

Předložka

 1. in doing sth při čem, v důsledku čehoin doing sopři tom, tím danou činností
 2. be in on sth účastnit se čeho, jet v, být při čemlet sb in on sthprozradit komu co, zasvětit koho do čeho

Slovní spojení

C-in-C break-in brother-in-law build in built-in call-in cave-in check-in commander-in-chief comrade-in-arms cut-in daughter-in-law drive-in drop-in dyed-in-the-wool father-in-law glassed-in hole-in-the-wall in situ in-depth in-flight in-house in-laws in-patient in-service in-tray in-your-face inboard inbound inbuilt incomer incoming indoors inroads inshore insight jack-in-the-box lady-in-waiting lead-in lie-in live-in look-in lying-in-state mother-in-law phone-in piggy-in-the-middle plug-in run-in second-in-command shoo-in shut-in sister-in-law sit-in sleep in snowed in son-in-law stand-in stick-in-the-mud stock-in-trade swearing-in teach-in therein throw-in trade-in walk-in weigh-in wherein write-in

Vyskytuje se v

abstract: čistě teoreticky, obecně, z teoretického hlediskain the abstract

accord: v souladu, ve shodě s kým/čímin accord with sth/sb

accordance: v souladu, ve shodě, shodně s čímin accordance with sth

act: chytit koho při činucatch sb in the act of doing sth

actuality: ve skutečnostiin actuality

addition: (a ještě) navíc k čemu, kromě, vedle čehoin addition to sth

advance: (s předstihem) před čím dřívein advance of sth

affirmative: odpovědět kladněanswer/reply in the affirmative

aggregate: celkem, úhrnem, v celkuin (the) aggregate

agreement: with sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názorube in agreement

aid: ve prospěch čeho, na podporu čeho akce ap.in aid of sth

all: se vší čím pravděpodobností ap., ve vší čem počestnosti ap.in all sth

ambush: číhat v záloze/úkrytulie in ambush

analysis: nakonec, v podstatě, když se všechno uvážíin the final analysis

anticipation: v očekávání čeho, v naději na coin anticipation of sth

arm: jít zavěšení do sebe za pažewalk arm in arm

arrears: být v prodlení/pozadu s platbami ap.be in arrears

ascendant: být na vzestupu, mít převahube in the ascendant

ask in: pozvat koho dálask sb in

association: ve spojení, ve spolupráci, spolu s s kýmin association with sb

attendance: přítomen, přítomný, na místě kdein attendance

background: zůstávat v pozadí o člověkustay in the background

balance: viset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.hang in the balance

bat: postavit se za, podpořit kohogo (in) to bat for sb

bed: v posteli o sexuin bed

bee: mít brouka v hlavě, být posedlý myšlenkouhave a bee in one's bonnet

between: mezitím, v mezidobíin between

black and white: černé na bílémin black and white

black book: být u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u kohobe in sb's black books

blend in: sth splývat, splynout s čím s okolím ap.blend in (with), blend into

blink: v mžiku, než bys řekl švec, co by dupin the blink of an eye

block in: zablokovat výjezd komu, zablokovat koho špatným zaparkováním ap.block sb in

blood: chladnokrevně provedená vraždain cold blood

bloom: být v (roz)květu, kvést, rozkvétatbe in bloom

bone: cítit co v kostechfeel sth in one's bones

book: být špatně zapsán u kohobe in sb's bad books

box in: sevřít, uvěznit, obklopit koho kdebox sb in

brain: rozbít komu hlavubeat sb's brains out, bash sb's brains in

break in: zaučit, zaškolit koho na novou práci, činnost ap.break sb in

brick in: obezdít, obstavět co zděnou stěnoubrick sth in

brief: stručně, ve stručnosti, ve zkratcein brief

bring in: vynést rozsudekbring in a verdict

bring out in: působit komu co vyrážku ap.bring sb out in sth

buckle in: připoutat, připásat koho pásem ap.buckle sb in

bull: jako slon v porcelánu chovat se, pohybovat selike a bull in a china shop

bury in: sth zabrat se, začíst se do čehobury osf in

business: pracovat, fungovat firma ap.be in business

butterfly: být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušeníhave butterflies (in one's stomach)

cahoots: být spolčený s kýmbe in cahoots with sb

call in: přivolat koho pomoc ap., poslat pro koho, pozvat si kohocall sb in

can: zcela hotový práce ap., dotočený, slang. v kufru film ap.in the can

cap: (při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.go cap in hand to sb

case: v případě, pro případ čehoin case of sth

cat: vypadat jako čunělook like something the cat dragged in

chair: předsedat schůzi ap.be in/take the chair

character: for sb typický, charakteristický pro kohoin character

charge: řídit, vést co, mít na starosti cobe in charge of sth

check: sth předat k odbavení, odbavit co zavazadla na letišti před nástupemcheck (in)

check in: zapsat koho na recepci hotelu, odbavit koho před odletemcheck sb in

chuck in: skončit, seknout s čím činnostíchuck sth in

circulation: být v oběhu peníze ap.be in circulation

class: v hodině, během vyučování, ve výucein class

clear: být mimo podezření, být z obligabe in the clear

cloud: mít hlavu v oblacích, být romantický snílekhave one's head in the clouds

coffin: hřebí(če)k do rakvea nail in the coffin

coin: hrabat, mastit si kapsu rychle bohatnout, často nezaslouženěbe coining it (in)

colour: (být) barevný televizní vysílání ap.(be) in colour

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

common: mít co společnéhohave sth in common

company: spolu, společně s kým/čímin company with sb/sth

comparison: ve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemuin comparison with/to sth, by comparison with sth

concert: naživo, živě na koncertěin concert

concrete: definitivní, pevně daný plán ap.set in concrete

condition: nebýt s to udělat cobe in no condition to do sth

confidence: důvěrně sdělit ap.in confidence

conjunction: spolu, společně s kým/čím provádět ap.in conjunction with sb/sth

connection: ve spojení, v souvislosti, ve spojitosti s čímin connection with sth

conscience: bez výčitek svědomí, s klidným svědomímin all conscience

consequence: důsledkem, následkem, v důsledku čehoin consequence, as a consequence of sth

contempt: opovrhovat kým/čímhold sb/sth in contempt

contention: mít šanci na co vítězství ap.be in contention for sth

contradiction: protimluvcontradiction in terms

contrast: naproti tomu, v porovnání s tím, na rozdíl od koho/čehoin contrast to sb/sth

control: ovládat, řídit, vést cobe in control of sth

conversation: bavit se, rozmlouvat, plkatbe in conversation

abeyance: pozastavený, odložený, s pozastavenou platnostíin abeyance

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

reason: reason sb into sth/out of sthpřesvědčit koho, aby udělal co/nedělal co

satisfy: satisfy osfpřesvědčit se, ubezpečit se

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

přesvědčení: religious beliefnáb. náboženské přesvědčení

přesvědčený: be sure/persuaded/confident that ...být přesvědčený, že ...

přesvědčit: You have convinced me.Přesvědčil jste mě.