Hlavní obsah

act [ækt]

Sloveso

  1. jednat, činitpráv. act bona fidejednat v dobré víře
  2. act on sth řídit se čím, jednat podle čeho o radách ap.
  3. počínat si, chovat se určitým způsobemact suspiciouslychovat se podezřele
  4. as sb/sth působit/sloužit/fungovat/působit/vystupovat jako kdo/co mít funkci, práci ap., dělat koho/co
  5. sb/sth hrát si na koho/co, předstírat, dělat coact the fooldělat se sebe blbce, dělat blbéhoact the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu
  6. act for sb/on sb's behalf jednat čím jménem, zastupovat koho, být v čích službách právník ap.
  7. on sb/sth působit na koho/co síla, látka ap.
  8. hrát roli ve filmu

Vyskytuje se v

act up: be acting upzlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovat

age: act one's agechovat se přiměřeně svému věku

play-act: be play-actinghrát to, předstírat, hrát divadýlko

riot: read sb the riot actdůrazně napomenout, ostře pokárat koho

sabotage: (act of) sabotagesabotáž, sabotérský čin

support: support (act)předkapela, předzpěvák, předskokan na koncertě ap.

abortion: abortion law/actinterrupční zákon

acting: voice actingdabink, dabování, namlouvání postav

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

criminal: criminal acttrestný čin

fiduciary: práv. act in a fiduciary capacityjednat jako zmocněnec

general: práv. general actzákon s obecnou platností

homestead: Homestead Actzákon o přidělování půdy osadníkům 1862

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

long: long-actingdlouhodobě působící lék ap.

opening: opening actpředprogram, vystoupení předskokana před hlavním programem

parliament: BrE Act of Parliamentzákon schválený parlamentem

Samaritan: Good Samaritan Law/Actzákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.

set: set sth by an actstanovit zákonem co

sexual: sexual reproduction/actpohlavní rozmnožování/akt

traitorous: a traitorous actzrada, zrádný čin

transgressive: transgressive actpřekročení (morálních) pravidel

trigger: act as a trigger for sthodstartovat, zapříčinit, přivodit co

violence: act of violencenásilný čin

heroism: act of heroismhrdinský čin

catch: catch sb in the actchytit koho při činu

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože

čin: criminal offence, criminal act, zločin crimetrestný čin

dopadnout: catch sb in the act/red-handed, hovor. nail sbdopadnout koho při činu

jméno: act on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sbjednat jménem koho

nátlak: act under pressurejednat pod nátlakem

pohlavní: sexual intercourse, sex act, práv. carnal knowledgepohlavní styk

právní: legal act, act in lawprávní úkon

simulovat: dive, play-actsport. simulovat faul ve fotbale

trestný: (criminal) offence, zločin crime, criminal actpráv. trestný čin

úkon: legal act, hl. majetkový ap. legal transactionpráv. právní úkon

znění: as amended by act ...ve znění zákona ...

dějství: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

doopravdy: He was just acting. It wasn't for real.Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.

hloupost: That was a stupid thing to do., That was a stupid act.To byla hloupost. To jsi neměl dělat.

chytit: catch sb red-handed, catch sb in the actchytit koho při činu

o: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

přistihnout: He was caught in the act.Byl přistižen při činu.

skrupule: have no scruples, be unscrupulous, act without scruplesbýt bez skrupulí

ukvapit se: I acted rashly.Ukvapil jsem se.

výkon: poor/bad actingšpatné herecké výkony

výstup: live actživý výstup

zachovat se: He acted honestly.Zachoval se čestně.

zastoupení: act on behalf of sbjednat v zastoupení koho

zlobit: The TV is acting/playing up.Televize nějak zlobí.

act: act onsth řídit se čím, jednat podle čeho o radách ap.