Hlavní obsah

age [eɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. věk, stáří člověkaWhat is your age?, What age are you?Kolik je ti let?not look one's agenevypadat na svůj věkbe sb's agebýt stejně starý jako kdoat the age ofve věku kolika letpeople of all ageslidé všech věkových kategorií
  2. doba, epochathe atomic ageatomový věkthe age of steamvěk páryhist. Bronze agedoba bronzovádown (through) the agespo celé věky
  3. an age, ages hovor.věčnost dlouhá doba

Vyskytuje se v

aged: the agedstaří (lidé)

dark age: the Dark Agesraný středověk v Evropě cca 500-1000 n.l.

day: in this day and agev dnešní době

defy: defy one's agenevypadat na svůj věk vypadat mladší

middle-aged: the middle-agedlidé středního věku

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

space age: space-agesupermoderní, hypermoderní technologie, styl ap.

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

barrier: age barriervěková bariéra

childbearing: woman of childbearing agežena v plodném věku

difference: age differencevěkový rozdíl

even: les. even-agedstejnověký lesní porost

gap: age gapvěkový rozdíl

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

information: information ageinformační věk

late: hist. the late Middle Agespozdní středověk

leave: leaving agevěk ukončení školy

legal: AmE legal agezletilost, plnoletost právní

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

old age: in one's old ageve stáří

pension: old age pensionstarobní důchod

pensionable: pensionable agedůchodový věk

pensioner: old age pensionerstarobní důchodce

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

retirement: retirement agevěk odchodu do důchodu, důchodový věk

retiring: retiring agedůchodový věk, věk pro odchod do důchodu

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

spread: middle-age(d) spread(tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věku

tender: at a tender agev útlém věku

under age: under age smokingkouření nezletilých

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

hear: I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

come: come of agedosáhnout plnoletosti

bronzový: Bronze Agearcheol. doba bronzová

celý: for ages, for an eternitycelou věčnost

diskriminace: age discrimination, ageismvěková diskriminace

doba: Bronze/Stone/Ice Agedoba bronzová/kamenná/ledová

dosáhnout: come of agedosáhnout plnoletosti

důchod: (old age) pensionstarobní důchod

hranice: minimum/maximum age limitspodní/horní věková hranice

kamenný: the Stone Agedoba kamenná

kategorie: age bracketvěková kategorie

ledový: Ice Age, odb. glacial perioddoba ledová

plodný: woman of childbearing agežena v plodném věku

produktivní: working/productive ageproduktivní věk

předškolní: preschool(-age) childrenděti v předškolním věku

stárnutí: anti-aging creamkrém proti stárnutí

starobní: BrE old age pensioner, zkr. OAPstarobní důchodce

starý: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

středověk: Early Middle Ages, Dark Agesraný středověk

univerzita: University of the Third Ageuniverzita třetího věku

útlý: at a tender/very young agev útlém věku

věk: school ageškolní věk

věkový: age group/bracketvěková kategorie/skupina

vypadat: look one's agevypadat na svůj věk

zlatý: golden days/age, kniž. halcyon dayszlaté časy, zlatý věk

zletilost: come of age, attain one's majoritydosáhnout zletilosti

železný: Iron Agehist. doba železná

dovršit: turn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18dovršit 18 let

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

kolik: How old are you?, What is your age?Kolik je ti let?

léto: for years and years, for agesléta letoucí, po celá léta

moudřet: grow wiser with agemoudřet s věkem

podle: judging by his agesoudě podle jeho věku

průměr: average agevěkový průměr

stáří: diseases of old agenemoci stáří

stejně: He is the same age as me.Je stejně starý jako já.

střední: middle-aged peoplelidé středního věku

věčnost: I've been waiting here for ages.Čekám tady věčnost.

vidět se: Long time no see., I haven't seen you for ages.Dlouho jsme se neviděli.

vrstevník: be the same age as sbbýt čím vrstevníkem

známka: signs of old ageznámky stáří

age: an age, agesvěčnost dlouhá doba