Hlavní obsah

starý

Přídavné jméno

  1. (vysokého věku) old(letitý) agednejstarší člověk na světěthe oldest man in the worldstará pannazast. spinster, hanl. old maidstarý mládenec(old) bachelor
  2. (určitého věku) old, aged, of ageJak je starý?How old is he?Jsou stejně staří.They are (of) the same age.být stejně starý jako kdobe sb's age
  3. (historický) (age-)old(prastarý) ancientStaré Městothe Old Townstarý Římancient Romebibl. Starý zákonthe Old Testament
  4. (opotřebovaný ap.) old, used(z druhé ruky) second-hand(potraviny) stalestarý chleba okoralýstale breadstarý papírwaste paperstaré železoscrap iron
  5. (zastaralý) old-fashioned, outmoded, antiquated
  6. (předešlý) old, previous, paststarý rok končícíold/past year
  7. (dlouholetý) old

Vyskytuje se v

mládenec: starý mládenecneženatý muž bachelor

panna: stará pannaosamělá žena old maid, spinster

vojna: stará vojnavojenský vysloužilec old-timer, veteran

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

chlípník: starý chlípníkdirty old man

Říman: staří Římanéthe ancient Romans

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

železo: staré železoscrap (iron)

jak: Jak starý je?How old is he?

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

krám: staré krámy(old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummage

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

: Stará se o ně.He looks after them.

o: o dva roky staršítwo years older

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

starší: můj starší bratrmy older/elder/big brother

starší: J. Novák staršíJ. Novák senior

starší: starší člověkelderly person

starší: starší lidéelderly people, the elderly

stejně: Je stejně starý jako já.He is the same age as me.

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

láska: stará/bývalá láskaold flame

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

písnička: To je stará písnička.It's the same old story.

železo: přen. patřit do starého železabe ready for the scrap heap

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

bag: old bagstará škatule

bastard: poor bastardchudák stará

bat: slang. old batstará ochechule/megera/baba

beggar: poor beggarchudák stará

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

citizen: senior citizensstarší (spolu)občané důchodci

elderly: elderly couplestarší pár

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

maid: hanl. old maidstará panna

old: old bachelorstarý mládenec

old: old maidstará panna

old: hovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera

Rome: ancient Romestarý Řím

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

old: five years older thano pět let starší než

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.