Hlavní obsah

stará

Vyskytuje se v

panna: stará pannaosamělá žena old maid, spinster

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

chlípník: starý chlípníkdirty old man

jak: Jak starý je?How old is he?

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

krám: staré krámy(old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummage

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

: Stará se o ně.He looks after them.

o: o dva roky staršítwo years older

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

láska: stará/bývalá láskaold flame

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

písnička: To je stará písnička.It's the same old story.

age: být stejně starý jako kdobe sb's age

bag: stará škatuleold bag

bastard: chudák starápoor bastard

bat: stará ochechule/megera/babaslang. old bat

beggar: chudák starápoor beggar

brother: mladší/starší bratryounger/elder brother

careless: nedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemube careless about/of sth

citizen: starší (spolu)občané důchodcisenior citizens

concerned: zabývat se čím, starat se o co, mít na starosti cobe concerned with sth

elderly: starší párelderly couple

lag: recidivista, starý kriminálníkold lag

maid: stará pannahanl. old maid

old: starý mládenecold bachelor

preoccupied: zabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o cobe preoccupied with sth

protective: ochraňovat koho, starat se, pečovat o koho úzkostlivěbe protective towards sb

Rome: starý Římancient Rome

shift: starat se sám o sebe, být odkázán sám na sebehovor. shift for osf

son: starší/mladší synelder/younger son

uninterested: nezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/kohobe uninterested in sth/sb

concern: Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?What concern is it of yours?

enough: Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.He was old enough to work.

hang on: Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.These drivers hang on to their old cars.

ought: Měl by ses o ni starat.You ought to take care of her.

tend: Stará auta jsou často hlučná.Old cars tend to be noisy.

to: Je dost starý na to, aby pracoval.He's old enough to work.

twice: Je dvakrát starší než já.He is twice as old as me., He is twice my age.

yourself: Musíš se starat sám o sebe.You have to look after yourself.

mládenec: starý mládenecneženatý muž bachelor