Hlavní obsah

yourself [jɔːˈself or jʊə-]

Zájmeno

  1. (sám) sebe, se tyYou have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.Behave yourself!Chovej se slušně!
  2. ty/vy sám při zdůraznění
  3. ty, vy zdvořilost či zdůraznění
  4. ty sám/osobně bez pomoci jinýchDid you make it (all by) yourself?Dělal jsi to (úplně) sám?

Vyskytuje se v

home: Make yourself at home.Udělejte si pohodlí., Jako doma.

do-it-yourself: do-it-yourself guy(domácí) kutil

kit: do-it-yourself kitsouprava pro domácí kutily

shift: Shift yourself!Pohni (se)!, Uhni!

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

behave: You should behave yourself.Měl by ses chovat slušně.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

blame: Don't blame yourself for it.Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.

comfortable: Make yourself comfortable.Udělej(te) si pohodlí.

do down: Don't do yourself down.Neshazuj se.

enjoy: Enjoy yourself.Dobře se bav(te)., Příjemnou zábavu.

explore: Explore yourself.Poznej sám sebe.

familiar: Make yourself familiar with the terms ...Seznamte se s podmínkami...

flatter: Don't flatter yourself.Nefandi si tak.

have: You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

let: Let yourself go!Odvaž se!, Uvolni se!

suit: Suit yourself.Posluž(te) si., Klidně. to udělej, Dělej, jak myslíš.

bavit se: Dobře se bavte!Have fun!, Enjoy yourselves!

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

hanba: Že ti není hanba!You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

chovat se: Chovej se slušně!Behave yourself!

litovat: Přestaň se litovat!Stop feeling sorry for yourself!

nabídnout si: Nabídněte si coHelp yourself to sth

namlouvat si: Nic si nenamlouvej.Don't (try to) fool yourself.

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

polít: Nepolij se tím!Don't spill it on yourself!

posloužit: Poslužte si.Help yourselves.

posoudit: Posuďte sami.See for yourselves.

pozor: Dávej na sebe pozor.Take care of yourself.

předbíhat: Trošku předbíháš. událostemYou're getting ahead of yourself.

sám: Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.

se, si: Dobře se bavte.Enjoy yourself/mn. č. yourselves.

sebe: Podívej se na sebe!Look at yourself.

sebrat se: Seber se!Pull yourself together!

svůj, svá, své, svoje: Buď svůj!Be yourself!

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

šířit se: Nešiřte se o tom.Keep it to yourself.

udělat: Udělejte si pohodlí.Make yourself at home.

užít: Pěkně si to užijte.Have fun., Enjoy yourselves.

vcítit se: Zkus se vcítit do jeho situace.Try to put/see yourself in his shoes.

vnucovat se: Nevnucuj se jí.Don't impose yourself on her.

vzchopit se: Vzchop se!Pull yourself together!, Get a grip on yourself!

vzít si: Vezmi si.Have one., posluž si Help yourself.

vzpamatovat se: Vzpamatuj se!vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!

zábava: Příjemnou zábavu!Enjoy yourself!, hovor. Have fun!

zvládnout: Zvládneš to sám?Can you do it/Will you manage it yourself?