Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) oneselfzájmeno se mění dle osoby: myself, yourself, himself, herself, ourselves ap. Zdaleka ne všechna česká zvratná slovesa jsou zvratná v angličtině, viz konkrétní samostatná slovesa.Dobře se bavte.Enjoy yourself/(mn. č.) yourselves.Věří si.He is self-confident.Co si myslíš?What do you think?
  2. (totožný původce a cíl děje)překládá se opisem nebo intranzitivní formou slovesa
  3. (vyjádření vzájemnosti) each other, one anotherPomáháme si.We help each other.
  4. si (sám sobě) one's, osfpřekládá se dle příslušné osobyZlomil si palec.He broke his thumb.Koupil jsem si kolo.I bought myself a bike.
  5. (vyjádření trpného stavu)překládá se trpným rodemDomy se staví.Houses are being built.Neví se ...It is not known ...Říká se, že ...They say/It is said that ...
  6. (sám sebe) oneself(to, ono) itselfopisuje se také často změnou stavu pomocí get, become, go ap. viz konkrétní slovesaZabil se.(při nehodě) He was killed., (sebevraždou) He killed himself.
  7. (jako stálá součást sloves)Jak se máš?How are you?bát sebe afraid

Vyskytuje se v

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

coffee: take-away coffeekáva s sebou k odnesení z prodejny

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

gamble: gamble with one's healthzahrávat si se zdravím

go: food to gojídlo s sebou k odnesení

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

mixed up: get mixed up with sbzaplést se s kým

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

take: to take aways sebou jídlo v restauraci

take-away: take-away coffeekáva s sebou

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

familiar: Make yourself familiar with the terms ...Seznamte se s podmínkami...

fight: I had a fight with him.Porval jsem se s ním.

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

have: Do you have it with you?Máš to s sebou?

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

make: We'll have to make do.Budeme (si) s tím muset vystačit.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

nést: nést s seboumít za následek co carry sth, přirozené důsledky ap. entail, involve sth, nepřímo obsahovat imply sth, bring* sth in its train

káva: káva s seboucoffee to go, BrE coffee to take away

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

poradit se: poradit se s odborníkemconsult (with) an expert

oheň: zahrávat si s ohněmplay with fire, ride a tiger

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.