Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně) with(hraničit) onoženit se s kýmmarry sbsetkat se s kýmmeet (with) sb
  2. (soupeřit ap.) with
  3. (mající něco) having(obsahující) of sthchléb s máslembread and butter
  4. (okolnost) withS pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love
  5. (co se týče) withCo s ním je?What's the matter with him?
  6. kniž.(směrem dolů, pryč) (down) fromkniž.(pryč) offdolů s kopcedown the hill, downhill

Vyskytuje se v

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

coffee: take-away coffeekáva s sebou k odnesení z prodejny

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

gamble: gamble with one's healthzahrávat si se zdravím

go: food to gojídlo s sebou k odnesení

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

mixed up: get mixed up with sbzaplést se s kým

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

take: to take aways sebou jídlo v restauraci

take-away: take-away coffeekáva s sebou

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

familiar: Make yourself familiar with the terms ...Seznamte se s podmínkami...

fight: I had a fight with him.Porval jsem se s ním.

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

have: Do you have it with you?Máš to s sebou?

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

make: We'll have to make do.Budeme (si) s tím muset vystačit.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

meet: Come and meet ...Seznamte se s ...

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

pen-friend: have a pen-frienddopisovat si s někým

square: I'll get square with him.Vyrovnám se s ním., Srovnám s ním účty.

take: Take this with you.Tohle si vezmi s sebou.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

káva: káva s seboucoffee to go, BrE coffee to take away

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

přivézt: převézt co s seboubring sth with one

vzít: vzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

nést: nést s seboumít za následek co carry sth, přirozené důsledky ap. entail, involve sth, nepřímo obsahovat imply sth, bring* sth in its train

sebou: s sebouwith one

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

poradit se: poradit se s odborníkemconsult (with) an expert

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přít se: Nepři se se mnou!Don't argue with me!

přivést: Přiveď ho s sebou.Bring him along.

sebou: Vezmi to s sebou.Take it with you.

setkat se: Setkal jsem se s ní na nádraží.I met her at the station.

seznámit se: Seznamte se s ...Come and meet ...

smířit se: Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!Deal with it!

soudit se: Chce se s nimi soudit o miliony.She wants to sue them for millions.

starost: Nedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it.

vozit: vozit s sebou cocarry sth with one

vsadit se: Vsadil se se svým bratrem.Ha made a bet with his brother.

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.I'll bet you 20 pounds that she'll come.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

oheň: zahrávat si s ohněmplay with fire, ride a tiger

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind