Hlavní obsah

meet [miːt]

Slovesopt&pp met

 1. sb potkat (se) koho/s kým náhodouI have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...
 2. meet up with sb potkat koho, potkat se s kým náhodou
 3. sb setkat se, sejít se, dát si schůzku s kýmWhere shall we meet?Kde si dáme sraz?Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.
 4. sb seznámit se s kýmCome and meet ...Seznamte se s ...It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.
 5. Pleased to meet you. Těší mě(, že Vás poznávám).
 6. meet sb off sth přijít naproti komu kam, čekat na koho kde při příjezdugo to meet sbjít naproti komu
 7. meet with sb AmEsejít se, setkat se s kým
 8. meet with sth setkat se s čím reakcí ap.
 9. sth vyhovět čemu, splňovat, uspokojit co podmínky, požadavky ap.meet the demanduspokojit poptávku
 10. sth zvládnout problém ap., vypořádat se, poradit si s čím problémem ap.meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termínBrE meet the casestačit v dané situaci ap.
 11. (po)krýt, (u)hradit výdaje ap.
 12. setkávat se, dotýkat se dvě části, země ap.
 13. utkat se, střetnout se se soupeřem, nepřítelem ap.

Vyskytuje se v

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

halfway: meet sb halfwaypřistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.

match: meet one's matchnarazit na sobě rovného (soupeře)

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

town hall: town hall (meeting)/forumsetkání s občany

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

conspiratorial: conspiratorial meetingkonspirativní schůzka

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

demand: meet the demanduspokojit poptávku

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

face: face-to-face meetingosobní kontakt

faculty: faculty meetingschůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakulty

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

meeting: arrange a meetingdomluvit (si) schůzku

meeting: call a meetingsvolat poradu

meeting: meeting roomzasedací/jednací místnost

meeting: chance meetingnáhodné setkání

meeting: athletics meetingatletický závod

ministerial: ministerial meetingschůzka ministrů

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

shareholder: shareholders' meetingvalná hromada akcionářů

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

for: The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

dát: dát si schůzku s kýmarrange to meet sb

dodržet: dodržet termín dokončení ap.meet the deadline

jít: jít naproti komugo to meet sb

naproti: jít naproti komugo to meet sb (halfway)

odpovídat: odpovídat požadavkůmmeet the requirements

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

poptávka: uspokojit poptávkumeet the demand

porada: uspořádat poraduhold a meeting

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

poznat: poznat se dva lidémeet

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavkymeet the requirements

požadavek: nesplňovat požadavkyfail to meet the requirements

schůze: na schůziat the meeting

schůze: pořádat schůzihold a meeting

termín: dodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadline

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

valný: ekon. valná hromada (akcionářů)general meeting (of shareholders)

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

vrcholný: vrcholná schůzkasummit (meeting)

vstříc: jít komu vstřícsměrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)

vstříc: vyjít komu vstřícoblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway

vycházet: vycházet s příjmemmake both ends meet

zasedací: zasedací místnostrady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference room

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

domluvit: domluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

málo: Vídáme se málo.We rarely meet.

naproti: Přijďte mi naproti na letiště.Meet me off the plane.

narazit: narazit na odpormeet with opposition/vojenský ap. resistance

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

poznat: Poznali se na studiích.They met in college.

poznat: Rád jsem Vás poznal.It was nice meeting you.

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

proběhnout: Setkání proběhlo včera.The meeting took place yesterday.

rád: Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.

roh: sejít se s kým na rohumeet sb at the corner

s, se: setkat se s kýmmeet (with) sb

sejít se: Sejdeme se na nádraží.We'll meet at the station.

setkání: náhodné setkáníchance meeting

setkat se: Už jsme se (někdy) setkali?Have we met before?

setkat se: Kdy se můžeme setkat?When can we meet?

setkat se: Setkal jsem se s ní na nádraží.I met her at the station.

seznámit se: Seznamte se s ...Come and meet ...

splnit: splnit závazkyfulfil/meet the obligations, hl. finanční meet the liabilities

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

sraz: dát si sraz s kýmarrange to meet sb

sraz: sraz v 6 hodmeeting time 6 o'clock

toužit: Toužil po setkání s ní.He was longing to meet her.

účastnit se: Účastnil se setkání.He attended the meeting.

veřejný: veřejné setkánípublic meeting

vstříc: jít vstříc svému osudugo to meet one's fate

vyhovět: vyhovět požadavkům Evropské uniemeet the EU requirements

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb