Hlavní obsah

meet [miːt]

Slovesopt&pp met

 1. sb potkat (se) koho/s kým náhodouI have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...
 2. meet up with sb potkat koho, potkat se s kým náhodou
 3. sb setkat se, sejít se, dát si schůzku s kýmWhere shall we meet?Kde si dáme sraz?Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.
 4. sb seznámit se s kýmCome and meet ...Seznamte se s ...It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.
 5. Pleased to meet you. Těší mě(, že Vás poznávám).
 6. meet sb off sth přijít naproti komu kam, čekat na koho kde při příjezdugo to meet sbjít naproti komu
 7. meet with sb AmEsejít se, setkat se s kým
 8. meet with sth setkat se s čím reakcí ap.
 9. sth vyhovět čemu, splňovat, uspokojit co podmínky, požadavky ap.meet the demanduspokojit poptávku
 10. sth zvládnout problém ap., vypořádat se, poradit si s čím problémem ap.meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termín
 11. (po)krýt, (u)hradit výdaje ap.
 12. setkávat se, dotýkat se dvě části, země ap.
 13. utkat se, střetnout se se soupeřem, nepřítelem ap.

Vyskytuje se v

halfway: přistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.meet sb halfway

match: narazit na sobě rovného (soupeře)meet one's match

meet: with sb potkat koho, potkat se s kým náhodoumeet up

pleased: Těší mě (že vás poznávám).Pleased to meet you.

come: Seznam(te) se s ...Come and meet ...

conspiratorial: konspirativní schůzkaconspiratorial meeting

deadline: dodržet/stihnout termínmeet the deadline

demand: uspokojit poptávkumeet the demand

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

emergency: mimořádné zasedáníemergency meeting

extend: Schůze se protáhla do večera.The meeting extended into the evening.

face: osobní kontaktface-to-face meeting

faculty: schůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakultyfaculty meeting

liability: dostát svým závazkůmmeet one's liabilities

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

ministerial: schůzka ministrů, ministerská schůzkaministerial meeting

nice: Těší mě., Rád vás poznávám.Nice to meet you.

obligation: dostát svým závazkůmmeet one's obligations

picnic: = závody v přírodě spojené s další společenskou zábavouAusE picnic race (meeting)

shareholder: valná hromada akcionářůshareholders' meeting

arrange: domluvit si schůzkuarrange a meeting

fated: Bylo jim předurčeno setkat se.They were fated to meet.

for: Porada byla plánována na 7:00.The meeting was scheduled for 7:00.

hold: Uspořádají schůzi.They will hold a meeting.

pleasure: Rád Vás poznávám. při seznamováníIt is a pleasure to meet you.

requirement: splnit/splňovat požadavkymeet/fulfil the requirements

same: Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.Nice to meet you. – Same here.

dát: dát si schůzku s kýmarrange to meet sb

dodržet: dodržet termín dokončení ap.meet the deadline

jít: jít naproti komugo to meet sb

naproti: jít naproti komugo to meet sb (halfway)

odpovídat: odpovídat požadavkůmmeet the requirements

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

poptávka: uspokojit poptávkumeet the demand

porada: uspořádat poraduhold a meeting

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

poznat: poznat se dva lidémeet

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavkymeet the requirements

schůze: na schůziat the meeting

termín: dodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadline

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

valný: ekon. valná hromada (akcionářů)general meeting (of shareholders)

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

vrcholný: vrcholná schůzkasummit (meeting)

vstříc: jít komu vstřícsměrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)

vycházet: vycházet s příjmemmake both ends meet

vyjít: přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfway

zasedací: zasedací místnostrady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference room

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

málo: Vídáme se málo.We rarely meet.

narazit: narazit na odpormeet with opposition/vojenský ap. resistance

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

proběhnout: Setkání proběhlo včera.The meeting took place yesterday.

rád: Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.

roh: sejít se s kým na rohumeet sb at the corner

s, se: setkat se s kýmmeet (with) sb

sejít se: Sejdeme se na nádraží.We'll meet at the station.

setkání: náhodné setkáníchance meeting

setkat se: Už jsme se (někdy) setkali?Have we met before?

seznámit se: Seznamte se s ...Come and meet ...

splnit: splnit závazkyfulfil/meet the obligations, hl. finanční meet the liabilities

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

toužit: Toužil po setkání s ní.He was longing to meet her.

účastnit se: Účastnil se setkání.He attended the meeting.

end: (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžítmake (both) ends meet

veřejný: veřejné setkánípublic meeting

vyhovět: vyhovět požadavkům Evropské uniemeet the EU requirements

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

znát se: Znáte se?Do you know each other?, Have you met before?

potěšení: Bylo mi potěšením.It was a pleasure., My pleasure., při seznamování též It was nice meeting you.