Hlavní obsah

meeting [ˈmiːtɪŋ]

Podstatné jméno

  1. setkání, porada, schůze událosthold a meetinguspořádat poraduarrange a meetingdomluvit (si) schůzkucall a meetingsvolat poradumeeting roomzasedací/jednací místnost
  2. chance meetingnáhodné setkání
  3. sport.mítink, závod, zápasathletics meetingatletický závod

Odvozená slova

meet

Vyskytuje se v

halfway: meet sb halfwaypřistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.

match: meet one's matchnarazit na sobě rovného (soupeře)

meet: meet upwith sb potkat koho, potkat se s kým náhodou

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

town hall: town hall (meeting)/forumsetkání s občany

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

conspiratorial: conspiratorial meetingkonspirativní schůzka

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

demand: meet the demanduspokojit poptávku

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

face: face-to-face meetingosobní kontakt

faculty: faculty meetingschůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakulty

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

ministerial: ministerial meetingschůzka ministrů

minute: take the minutes (of meetings)dělat zápisy (z porad)

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

shareholder: shareholders' meetingvalná hromada akcionářů

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

for: The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

dát: arrange to meet sbdát si schůzku s kým

dodržet: meet the deadlinedodržet termín dokončení ap.

jít: go to meet sbjít naproti komu

naproti: go to meet sb (halfway)jít naproti komu

odpovídat: meet the requirementsodpovídat požadavkům

podmínka: meet the conditions/requirementssplňovat/splnit podmínky

poptávka: meet the demanduspokojit poptávku

porada: hold a meetinguspořádat poradu

povinnost: fulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's dutiessplnit svoji povinnost

poznat: meetpoznat se dva lidé

požadavek: meet the requirementsodpovídat požadavkům, splňovat požadavky

schůze: at the meetingna schůzi

termín: meet the deadlinedodržet termín, stihnout to v termínu

těšit: Pleased/Nice to meet you., form. How do you do.Těší mě. při seznamování

uzavřený: closed meetinguzavřená schůzka jednání

valný: general meeting (of shareholders)ekon. valná hromada (akcionářů)

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divideodejít na věčnost

vrcholný: summit (meeting)vrcholná schůzka

vstříc: směrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)jít komu vstříc

vycházet: make both ends meetvycházet s příjmem

zasedací: rady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference roomzasedací místnost

během: We will meet at lunchtime.Sejdeme se během oběda.

cíl: achieve a goal, meet/achieve the targetdosáhnout cíle

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

dohodnout: arrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sbdohodnout si schůzku s kým

dojednat: arrange a meeting, make an appointmentdojednat si schůzku

domluvit: make/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)domluvit si schůzku s kým

krýt: cover/meet the costs/expenseskrýt náklady/výdaje

málo: We rarely meet.Vídáme se málo.

narazit: meet with opposition/vojenský ap. resistancenarazit na odpor

potkat (se): meet sb by chance, run into sb, come across sbnáhodou potkat koho

poznávat: Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.Rád vás poznávám.

proběhnout: The meeting took place yesterday.Setkání proběhlo včera.

rád: Pleased/Nice to meet you.Rád vás poznávám.

roh: meet sb at the cornersejít se s kým na rohu

s, se: meet (with) sbsetkat se s kým

sejít se: We'll meet at the station.Sejdeme se na nádraží.

setkání: chance meetingnáhodné setkání

setkat se: Have we met before?Už jsme se (někdy) setkali?

seznámit se: Come and meet ...Seznamte se s ...

splnit: fulfil/meet the obligations, hl. finanční meet the liabilitiessplnit závazky

sraz: When shall we meet?Kdy si dáme sraz?

toužit: He was longing to meet her.Toužil po setkání s ní.

účastnit se: He attended the meeting.Účastnil se setkání.

veřejný: public meetingveřejné setkání

vyhovět: meet the EU requirementsvyhovět požadavkům Evropské unie

závazek: meet one's obligations/liabilities to sb(s)plnit závazky ke komu

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

potěšení: It was a pleasure., My pleasure., při seznamování též It was nice meeting you.Bylo mi potěšením.