Hlavní obsah

for [fɔː unstressed fə]

Předložka

 1. sb/sth pro koho/cotable for twostůl pro dvaThere is a phone call for you.Máš telefon.
 2. za, jménem koho mluvit ap.
 3. pro, za, místo koho udělat coI am sorry for him.Je mi ho líto.I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.
 4. k(e), vůči komu, ve vztahu ke komu cítit emoce ap.
 5. na co, k čemu, pro co určenýWhat is it good for?K čemu to je dobré?
 6. kvůli čemu, pro co, z důvodu čeho
 7. if not for, were it not for sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho
 8. po jistou dobuWe talked for a while.Chvilku jsme si povídali.
 9. za kolik o ceně ap.
 10. na kdy termín ap.The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.
 11. na, o v jistém období ap.
 12. leave for odjet, odejít kam, jet do čehoThen he left for work.Pak odešel do práce.head for sthzamířit, směřovat kam
 13. for sb to do sth aby o účelu činnosti vzhledem k druhémuI did it for him to make it.Udělal jsem to, aby to zvládl.
 14. na koho/co v porovnání dvou aspektůShe is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.
 15. be for sth být pro co, chtít co, souhlasit s čímWho's for a sandwich?Kdo chce sendvič?
 16. it's for sb je to na kom rozhodnutí ap.
 17. pro co, za co hlasovat, bojovat ap.
 18. na, pro co, k čemu vhodný ap.
 19. AmEpo kom pojmenovatBrE= after
 20. na co určování poměru

Vyskytuje se v

all: for allpřes co, navzdory čemu

anything: not for anythingani za nic nechtít ap.

argue: argue for sthzastávat se čeho, obhajovat co, argumentovat pro co udávat důvody

as: as forpokud jde o co, co se týče čeho

ask: ask forsth (po)žádat, (po)prosit o co chtít získat

ask: ask forsb ptát se po kom, chtít mluvit s kým

ask: be sb's for the askingbýt snadno k mání pro koho stačí jen říct

be: if it wasn't forkdyby nebylo, nebýt koho/čeho

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

best: for the bestpro dobro věci

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

bit: (for) a bit(na) chvíli, (na) okamžik, na moment

blood: bay for bloodžádat si krev, chtít vidět krev, dychtit po krvi dav

bolt: make a bolt for itvzít do zaječích, vzít roha, utéct

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

buck for: be bucking for sthtvrdě makat na čem, jít tvrdě za čím, (tvrdě) usilovat o co chtít docílit

but: but forsb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho

care: for all I carepro mě za mě je mi to jedno

certain: for certainjistě, najisto, určitě

change: for a changepro změnu

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

comfort: too ... for comfortnebezpečně, nepříjemně, až příliš jaký více, než je zdrávo

commit: be committed for trialbýt postaven před soud

disaster: a recipe for disasternejlepší cesta do záhuby

do for: be done forbýt vyřízený osoba ap.

down: be down for sthmít udělat co, být připraven na, chystat se na co

duration: for the durationof sth po/na (celou) dobu čeho trvání ap.

effect: for effectpro efekt něco dělat

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

every: out of/in/for everykolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměru

example: for examplenapříklad, kupříkladu

except: except (for)sb/sth kromě koho/čeho, až na koho/co, mimo koho/čeho

external: for external use (only)(pouze) k vnějšímu užití lék

fear: for fear of sthze strachu, že

feel for: feel (around) forsth šátrat po čem hledat ve tmě ap.

fight: fight for breathlapat po dechu, ztěžka dýchat

first: (for) the first timepoprvé, prvně

foreseeable: for the foreseeable futurev dlouhodobém výhledu dlouho

free: for freezadarmo, zdarma, bez poplatku

fun: do sth for (the) fun (of it)(u)dělat co jen tak pro zábavu

gain: do sth for gaindělat co form. ze zištných důvodů, pro zisk

get: get sth for sthdostat kolik za co prodejem čeho

getting: getting on forskoro, téměř

go: Go for it.Jdi do toho., Jdi na to.

going: have a lot going for onemít výhody v mnoha směrech kdo

good: for goodnadobro, navždy, jednou provždy

good: Good for you!Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!

grab: up for grabsk mání

grant: take sb for grantedvyužívat, nevážit si dost, nedoceňovat koho jeho pomoci, ochoty ap.

grant: take sth for grantedbrát co jako samozřejmost

gun for: be gunning forsb hovor. jít po krku komu, mít spadeno na koho, jít po kom

hard up: be hard up for sb/sthnemít dost, mít málo koho/čeho

have: have it in for sbmít spadeno/pifku na koho, nemoci vystát koho

hell: for the hell of itjenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslu

hire: for hirek pronajmutí

in: be in for sthčekat co koho, nevyhnout se čemu, určitě zakusit co co brzy nastane

instance: for instancenapříklad, třeba

job: jobs for the boysfunkce (udělované) z protekce

joy: jump for joyskákat radostí

keep: for keepsnadobro, na pořád, na trvalo

laugh: for a laughz legrace, ze srandy, pro zábavu

life: for lifena celý život, doživotně, doživotní

live: live for sb/sthžít pro koho/co

long: for longdlouho, po dlouhou dobu, na dlouho

long: long for sthtoužit, dychtit, prahnout po čem

look: look for sthhledat co, dívat se po čem

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

love: love of/for sthvášeň pro co silná záliba

matter: for that matterostatně, vlastně

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

moment: for the momentprozatím, zatím ještě

mood: be in the mood for sthmít chuť na co

nose: have a (good) nose for sthmít čich/nos na co

nothing: there is nothing for it butjediná možnost je, není jiné řešení, než

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

once: for onceaspoň jednou, pro jednou výjimečně

once: once (and) for alljednou provždy

one: be (a) one for sthbýt pro co, souhlasit s čím

one: for onenaopak, zase uvozuje jiný názor

order: in order for sb/sth to happenaby došlo k čemu

pain: for one's painsza všechno své úsilí

part: for my partco mě se týče, pokud jde o mne

pause: pause for thoughtdůvod k zamyšlení

pine: pine forsb hynout smutkem po kom po zesnulém ap., soužit se kvůli komu

pine: pine for sthtoužit po čem sotva dostupném

present: for the present(pro)zatím

press: press forsth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho

pull for: be pulling forsb hovor. podporovat, (po)držet koho, fandit komu

purpose: for all practical purposes, to all intents and purposesprakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediska