Hlavní obsah

for [fɔː unstressed fə]

Předložka

 1. sb/sth pro koho/cotable for twostůl pro dvaThere is a phone call for you.Máš telefon.
 2. za, jménem koho mluvit ap.
 3. pro, za, místo koho udělat coI am sorry for him.Je mi ho líto.I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.
 4. k(e), vůči komu, ve vztahu ke komu cítit emoce ap.
 5. na co, k čemu, pro co určenýWhat is it good for?K čemu to je dobré?
 6. kvůli čemu, pro co, z důvodu čeho
 7. if not for, were it not for sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho
 8. po jistou dobuWe talked for a while.Chvilku jsme si povídali.
 9. za kolik o ceně ap.
 10. na kdy termín ap.The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.
 11. na, o v jistém období ap.
 12. leave for odjet, odejít kam, jet do čehoThen he left for work.Pak odešel do práce.head for sthzamířit, směřovat kam
 13. for sb to do sth aby o účelu činnosti vzhledem k druhémuI did it for him to make it.Udělal jsem to, aby to zvládl.
 14. na koho/co v porovnání dvou aspektůShe is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.
 15. be for sth být pro co, chtít co, souhlasit s čímWho's for a sandwich?Kdo chce sendvič?
 16. it's for sb je to na kom rozhodnutí ap.
 17. pro co, za co hlasovat, bojovat ap.
 18. na, pro co, k čemu vhodný ap.
 19. AmEpo kom pojmenovatBrE= after
 20. na co určování poměru

Vyskytuje se v

all: přes co, navzdory čemufor all

anything: ani za nic nechtít ap.not for anything

argue: zastávat se čeho, obhajovat co, argumentovat pro co udávat důvodyargue for sth

as: pokud jde o co, co se týče čehoas for

ask: sth (po)žádat, (po)prosit o co chtít získatask for

be: kdyby nebylo, nebýt koho/čehoif it wasn't for

being: prozatím, pro tuto chvílifor the time being

best: pro dobro věcifor the best

better: změnit se k lepšímuchange for the better

bit: (na) chvíli, (na) okamžik, na moment(for) a bit

blood: žádat si krev, chtít vidět krev, dychtit po krvi davbay for blood

bolt: vzít do zaječích, vzít roha, utéctmake a bolt for it

breath: jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduchgo for a breath of (fresh) air

buck: přijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkemget more bang for the buck

buck for: tvrdě makat na čem, jít tvrdě za čím, (tvrdě) usilovat o co chtít docílitbe bucking for sth

but: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehobut for

care: pro mě za mě je mi to jednofor all I care

certain: jistě, najisto, určitěfor certain

change: pro změnufor a change

come out: vystoupit na podporu čeho/proti čemucome out for/against sth

comfort: nebezpečně, nepříjemně, až příliš jaký více, než je zdrávotoo ... for comfort

commit: být postaven před soudbe committed for trial

disaster: nejlepší cesta do záhubya recipe for disaster

do for: být vyřízený osoba ap.be done for

down: být připraven na, chystat se na, čekat na co co se má jistě státbe down for sth

duration: of sth po/na (celou) dobu čeho trvání ap.for the duration

effect: pro efekt něco dělatfor effect

ever more: navždy, napořád, navěky(for) ever more

every: kolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměruout of/in/for every

example: například, kupříkladufor example

except: sb/sth kromě koho/čeho, až na koho/co, mimo koho/čehoexcept (for)

external: (pouze) k vnějšímu užití lékfor external use (only)

fear: ze strachu, žefor fear of sth

fight: lapat po dechu, ztěžka dýchatfight for breath

first: poprvé, prvně(for) the first time

for: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehoif not for, were it not for

foreseeable: v dlouhodobém výhledu dlouhofor the foreseeable future

free: zadarmo, zdarma, bez poplatkufor free

fun: (u)dělat co jen tak pro zábavudo sth for (the) fun (of it)

gain: dělat co form. ze zištných důvodů, pro ziskdo sth for gain

get: dostat kolik za co prodejem čehoget sth for sth

getting: skoro, téměřgetting on for

go: Jdi do toho., Jdi na to.Go for it.

going: mít výhody v mnoha směrech kdohave a lot going for one

good: nadobro, navždy, jednou provždyfor good

grab: k máníup for grabs

grant: využívat, nevážit si dost, nedoceňovat koho jeho pomoci, ochoty ap.take sb for granted

gun for: sb hovor. jít po krku komu, mít spadeno na koho, jít po kombe gunning for

have: mít spadeno/pifku na koho, nemoci vystát kohohave it in for sb

hell: jenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslufor the hell of it

hire: k pronajmutífor hire

in: čekat co koho, nevyhnout se čemu, určitě zakusit co o tom, co brzy nastanebe in for sth

instance: například, třebafor instance

job: funkce (udělované) z protekcejobs for the boys

joy: skákat radostíjump for joy

keep: nadobro, na pořád, na trvalofor keeps

laugh: z legrace, ze srandy, pro zábavufor a laugh

life: na celý život, doživotně, doživotnífor life

live: žít pro koho/colive for sb/sth

long: dlouho, po dlouhou dobu, na dlouhofor long

look: hledat co, dívat se po čemlook for sth

look round: sth poohlédnout se, poohlížet se po čemlook (a)round for

love: vášeň pro co silná zálibalove of/for sth

matter: ostatně, vlastněfor that matter

measure: (ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemufor good measure

moment: prozatím, zatím ještěfor the moment

mood: mít chuť na cobe in the mood for sth

nose: mít čich na cohave a (good) nose for sth

nothing: jediná možnost je, není jiné řešení, nežthere is nothing for it but

number one: myslet hlavně na sebe, starat se především o sebelook out for number one

once: aspoň jednou, pro jednou výjimečněfor once

one: být pro co, souhlasit s čímbe (a) one for sth

order: aby došlo k čemuin order for sb/sth to happen

pain: za všechno své úsilífor one's pains

part: co mě se týče, pokud jde o mnefor my part

pause: důvod k zamyšlenípause for thought

pine: sb hynout smutkem po kom po zesnulém ap., soužit se kvůli komupine for

present: (pro)zatímfor the present

press: sth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čehopress for

pull for: sb hovor. podporovat, (po)držet koho, fandit komube pulling for

purpose: prakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediskafor all practical purposes, to all intents and purposes

put down for: sth zapsat koho kam, do čehoput sb down for

rainy: schovat si co na horší časy myslet na zadní kolečkasave sth for a rainy day

real: opravdu, doopravdyfor real

bez, beze: bez poplatkufree of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for free

celý: celou věčnostfor ages, for an eternity

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the road

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

ani: Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

běžet: Běžel jsem na autobus.I ran for the bus.

bít se: Bili se za svobodu.They fought for freedom.

blaho: pro společné blahofor the joint benefit

bojovat: bojovat o životfight for one's life

budík: nastavit budík na 7set the alarm clock for 7

co: co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth

čaj: postavit na čajput the kettle on (for tea)

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

babka: dostat co za babku velmi lacinoget sth for a song

adaptation: filmová adaptace, adaptace pro filmové zpracováníadaptation for screen

alms: žebratask for alms

application: žádost o kaucipráv. application for bail

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

asylum: žádat o politický azylapply for political asylum

attention: k rukám koho dopis ap., na vědomí komufor the attention of

auction: dát do dražbyput up for auction

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

bankruptcy: požádat o vyhlášení konkurzuekon. file for bankruptcy

bid: pokusit se dostat k moci, sáhnout po mocimake a bid for power

bye: Tak zatím (nashle).Bye for now.

call: žádat o prošetřenícall for an investigation

cash: bez penězstrapped for cash

charge: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

clemency: žádost o milostpráv. plea for clemency

clunker: šrotovnécash for clunkers

come: ještě nějakou dobufor some time to come

compensation: náhrada škodycompensation for damage

compliment: čekat na poklony předstíranou sebekritikou ap.fish for compliments

concerned: mít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned for sb/sth

consideration: s ohledem na koho/co berouce v úvahu, ohled naout of consideration for sb/sth

consumption: vhodný ke konzumaci určitá potravinafit for (human) consumption

contempt: opovrhovat čím/kýmhave contempt for sth/sb

contract: smlouva o dílo, dohoda o provedení práceekon. contract for work

convenience: aby to vyhovovalo komufor sb's convenience

count: něco znamenat, mít váhucount for something

crack: ze srandyfor the crack

day care: denní stacionář pro senioryday care centre for elderly people

defence: právní zástupce obhajobycounsel for defence

delivery: (doba) doručení do 20 dníallow 20 days for delivery

demand: zájem o odborníky, poptávka po odbornícíchdemand for specialists

desperate: zoufale potřebovat cobe desperate for sth

dig: hledat v zemi co hrabánímdig for sth

dinner: dát si co k večeřihave sth for dinner

dispatch: připravený k odesláníready for dispatch

disregard: nebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemushow disregard for sth/sb

distinction: pro rozlišenífor distinction

drill: hledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)drill for oil

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

election: kandidovat ve volbáchstand for election, fight the election

entry: uzávěrka soutěže pro zasílání příspěvkůclosing date for entries

evict: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for non-payment of rent