Hlavní obsah

grant [grɑːnt]

Vyskytuje se v

granted: granted (that)pokud, za předpokladu/připustíme-li, že

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

death: death grantpohřebné

dispensation: grant a dispensationudělit výjimku

pardon: práv. grant a pardonudělit milost

patent: grant a patentudělit patent

permission: permission granted/deniedpovolení se uděluje/neuděluje

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

request: grant a requestvyhovět žádosti, schválit žádost

student: student grantstudentské stipendium

take: take sth for grantedbrát co za samozřejmé

milost: be pardoned, be granted a pardondostat milost

samozřejmost: He takes it for granted that...Považuje to za samozřejmost, že...

samozřejmý: take sth for grantedpovažovat co za samozřejmé

účelový: pravidelná block grant, specifická specific grantúčelová dotace

udělit: grant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sbudělit plnou moc komu

vážit si: nemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for grantednevážit si koho/čeho

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.

azyl: grant sb asylumudělit komu azyl

grant: požádat o grantapply for a grant

povolení: give/grant sb permission, permit sb to do sthudělit komu povolení k čemu

stipendium: win/obtain/be granted a scholarshipzískat/obdržet/dostat stipendium