Hlavní obsah

grant [grɑːnt]

Vyskytuje se v

granted: granted (that)pokud, za předpokladu/připustíme-li, že

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

death: death grantpohřebné

dispensation: grant a dispensationudělit výjimku

pardon: práv. grant a pardonudělit milost

patent: grant a patentudělit patent

permission: permission granted/deniedpovolení se uděluje/neuděluje

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

request: grant a requestvyhovět žádosti, schválit žádost

student: student grantstudentské stipendium

take: take sth for grantedbrát co za samozřejmé