Hlavní obsah

take [teɪk]

Slovesopt took, pp taken

 1. sth vzít/brát (si), uchopit, popadnout cotake a picture of sb/sthvyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake sb in one's armsobejmout kohotake sb's seatzasednout komu místotake sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítětake account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemutake rootzakořenittake the saddle offodsedlat koně
 2. sth with one vzít si co (s sebou) někamTake this with you.Tohle si vezmi s sebou.to take aways sebou jídlo v restauraci
 3. sb swh vzít, svézt, zavézt koho kamShe was taken to hospital.Převezli ji do nemocnice.
 4. sth to sb zajít s čím za kým, obrátit se s čím na koho s problémem ap.
 5. dovést, vynést, dostat na vyšší úroveň ap.
 6. sth from/out of sth vyndat, vyjmout, vytáhnout co odkud
 7. sth from sb sebrat, vzít, ukrást co komutake one's own lifevzít si život, spáchat sebevraždu
 8. sth obsadit, zabrat co město ap., sb vzít koho zajatce, rukojmítake sb as a prisonerzajmout kohotake sb into custodyzadržet kohotake sth by forcezmocnit se čeho násilím
 9. sth from sth odečíst, odpočítat co z čeho matematicky
 10. sth snést, vydržet co, vyrovnat se s čímI can't take it (anymore)!Už to nevydržím!, Už to nesnesu!
 11. sth utrpět co ztráty, škody ap.
 12. zabrat, trvat určitý časIt will take (us) years.To (nám) potrvá léta.
 13. sth vyžadovat, stát co určitou vlastnost ap., být zapotřebíIt takes a lot of courage.K tomu je třeba spousta odvahy.
 14. sth přijmout, vzít co nabízené, odebrat zboží nákupemTake my advice.Poslechni mě. moji radu, Dej si poradit.
 15. sth in/from sth získat, čerpat, mít co z čeho pocity z činnosti ap.take pride in sthpyšnit se, honosit se čím
 16. BrEutržit, mít příjem, vytěžit peníze od zákazníků ap.
 17. získat, vyhrát, vybojovat medailiHe took gold.Získal zlato.
 18. sth přijmout, vzít na sebe, uznat co zodpovědnost ap.take the blamevzít na sebe vinutake sb's callvzít čí telefonát
 19. sth vzít, brát, přijmout co zprávu ap. určitým způsobemtake sb/sth seriouslybrát koho/co vážně
 20. sth rozumět, chápat cotake sb's pointchápat koho, rozumět komu
 21. sb for sth považovat, brát, mít koho za co mylněI took you for a friend.Měl jsem tě za přítele.take sth as givenbrát co jako danétake sth for grantedbrát co za samozřejmé
 22. sth jet, jít kudyTake this road.Jeďte po této silnici.
 23. sth BrE odebírat, brát, mít předplaceno co časopis ap.
 24. sth jet čím tramvají ap.You best take a bus.Nejlepší máte jet autobusem.
 25. dělat zkoušku, test ap.
 26. brát, užívat léky, drogy ap.She used to take cocaine.Dřív brala kokain.
 27. jíst, pít co přijímat potraviny ap.Do you take sugar?Sladíte? čaj ap.
 28. take a noteudělat si poznámku zapsat si něcotake a letterpsát dopis podle diktovanéhotake measurements/a measurementprovést měřenítake sb's temperaturezměřit komu teplotu
 29. pojmout dovnitř, mít kapacitu místnost, nádoba ap.
 30. uchvátit, upoutat, okouzlit
 31. udělat, dát si, provést co jednorázovou činnosttake a breakdát si pauzutake a showerdát si sprchu, vysprchovat setake lunch(na)obědvat (se)take a sunbathopalovat sevulg. take a crapvysrat sehovor. take a leak(vy)čůrat se, vymočit setake chancesriskovat, hazardovattake a chancezariskovat, risknout totake illurazit setake to the roaddát se na cestu
 32. v běžné řeči se užívá místo některých jiných sloves, např. místo assumezaujmout postoj ap., převzít moc ap., ujmout se řízení ap.take control/powerpřevzít kontrolu/moc

Vyskytuje se v

account: take sth into account, take account of sthbrát v úvahu, zohlednit, uvážit co

advantage: take advantage of sthvyužít, zneužít čeho, těžit z čeho

aim: take aim(za)mířit, namířit, zacílit na co zbraní apod.

along: take/bring alongvzít s sebou koho/co

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, chytit se na návnadu ap., nachytat se na sliby ap.

breath: take sb's breath awayvyrazit komu dech krása ap.

brunt: bear/take the bruntof sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.

captive: take sb captivezajmout, vzít do zajetí koho

care: take care of sb/sth(po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/co

chair: be in/take the chairpředsedat schůzi ap.

chin: take sth on the chinpostavit se k čemu čelem, přijmout co s hlavou vztyčenou

cleaner: take sb to the cleanersoškubat, obrat (o všechny peníze), okrást koho

coal: take/carry/sell coals to Newcastlenosit dříví do lesa

cognizance: take cognizance of sth(po)všimnout si, všímat si čeho, reagovat na co, kvitovat, vzít na vědomí co

consideration: take sth into considerationvzít co v úvahu, uvážit co, přihlédnout k čemu

cudgel: take up the cudgelsfor sb/sth přen. vytáhnout do boje, bít se za koho/co

deep: take a deep breathzhluboka se nadechnout i před náročným úkolem ap.

delight: take (a) delight in sthmít požitek, těšit se z čeho

dislike: take a dislike to sb/sthpocítit odpor ke komu/čemu, začít nenávidět koho/co

easy: take it easynedělat si starosti, nenamáhat se

effect: take effect, come into effectnabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.

exception: take exception to sthohradit se, namítat, protestovat proti čemu

fancy: take a fancy to sb/sthnajít zalíbení v kom/čem, oblíbit si koho/co

flight: take flightutéci, (u)prchnout, dát se na útěk

floor: take the floorujmout se slova, vzít si slovo

form: take formutvářet se, rodit se, vyvíjet se plán, nápad ap.

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

give: give and takevzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něco

grant: take sb for grantedvyužívat, nevážit si dost, nedoceňovat koho jeho pomoci, ochoty ap.

hand: take sb/sth in handujmout se koho čeho, chopit se čeho

heart: take heart from sthčerpat z čeho odvahu a naději

heed: take heed of sth, pay heed to sthvěnovat pozornost čemu, všímat si čeho

heel: take to one's heelsvzít nohy na ramena

high road: take the high roadzbytečně neriskovat

hint: take a hintpochopit narážku, dovtípit se

hold: take holdzmocnit se, přemoci, ovládnout

hostage: hold/take sb hostagedržet/vzít koho jako rukojmí

joke: can't take a jokenerozumět legraci

leave: take one's leave, take leave of sbrozloučit se s kým odejít

literally: take sth literallyvzít co doslova

measure: take the measure of sb/sthprokouknout, prohlédnout koho/co, vědět jak na koho/co

mickey: take the mickey out of sb/sthutahovat si, dělat si legraci z koho/čeho, dobírat si koho

mind: take sb's mind off sthpomoci komu zapomenout na co/odreagovat se od čeho

notice: take notice of sthvšímat si čeho, věnovat pozornost čemu neignorovat

pain: take pains to do sth(vyna)snažit se, usilovat (se) o co, dát si záležet na čem

part: take part in sthúčastnit se čeho

pick: take one's pickvybrat si, zvolit si z několika věcí

place: take placekonat se, odehrávat se kde

priority: take/have priority over sb/sthmít přednost před kým/čím

rain check: take a rain checkon sth nechat co na jindy pozvání ap.

salt: take sth with a pinch of saltbrát s rezervou co, nevěřit čemu doslova

scruff: take sb by the scruff of the neckpopadnout koho za krk

seat: take a back seatustoupit do pozadí, hrát druhé housle přenechat rozhodování ap. ostatním

short: be caught/taken shortbýt zastižen (náhlou) potřebou, potřebovat (rychle) na záchod, nutně muset komu

sting: take the sting out of sthzmírnit co situaci

storm: take sth by stormdobýt, převálcovat co být velmi úspěšný, zcela ovládnout oblast činnosti ap.

surprise: take sb by surprisezaskočit, překvapit koho

take: I take it ...předpokládám ..., mám za to ..., jestli tomu dobře rozumím ...

take aback: be taken abackbýt zaražen/překvapen/udiven

take along: take sb/sth alongvzít s sebou koho/co

take apart: take sb apartdát co proto komu

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

take aside: take sb asidevzít si stranou koho chtít si promluvit

take away: take sth awayfrom sb vzít, sebrat, odebrat komu co

take back: take sth backvrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.

take down: take sth downsundat, sejmout, dát dolů co z police ap.

take in: take sb invzít k sobě/na byt, ubytovat u sebe koho

take into: take sb/sth intosth vzít, přivést koho/co kam

take off: take (osf) offvypařit se, zdekovat se, zmizet kam

take on: take sb onzaměstnat, nabrat do práce

take out: take sth outvyndat, vyjmout z nádoby ap., odstranit co

take out on: take sth/it out onsb vybí(je)t si/vylívat si zlost/vztek, (z)chladit si žáhu za co na kom

take up on: take sb up onpřijmout nabídku ap., vzít za slovo koho

aback: be taken abackbýt překvapen(ý)/zaražený/zaskočený, být vyveden z konceptu

brát: take measuresbrát míry

brát si: take sth to heartbrát si co k srdci

cesta: set out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the roaddát/vydat se na cestu

čerpat: take a BrE holiday/AmE vacationčerpat dovolenou

čistý: take-home payčistý plat

dát: take one's timedát si na čas

dát se: start to flee, take flightdát se na útěk

dělat: take notesdělat si poznámky

droga: take drugs, hovor. do drugsbrát drogy

hypotéka: take out a mortgagevzít si hypotéku na dům

chodit: take French lessonschodit na hodiny francouzštiny

jet: take a shortcutjet zkratkou

káva: coffee to go, BrE coffee to take awaykáva s sebou

ano: Do you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – Ano

být: She takes after her father.Je po otci.

dlouho: How long will it take?Jak dlouho to potrvá?

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

doprava: Take the second right.Jděte druhou ulicí doprava.

dopravit: take sb to hospitaldopravit koho do nemocnice

doušek: She took a gulp/swallow of tea.Dala si doušek čaje.

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

dovolená: take a holiday/AmE vacationvzít/udělat si dovolenou

dovolit si: I took the liberty of bringing ...Dovolil jsem si přinést ...

fotka: take a photoudělat fotku koho/čeho

hlt: He took a sip of whisky.Dal si hlt whisky.

chtít: Take it easy.To chce klid.

chytit: I took him by the hand.Chytil jsem ho za ruku.

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jezdit: I often take a tram.Často jezdím tramvají.

kdokoli: Anyone can take it.Kdokoliv to může vzít.

anglický: take French leave, BrE, hovor. do a bunk, AmE,hovor. do a fadezmizet po anglicku

blázen: make a monkey out of sb, take the mickey out of sbdělat si z koho blázny zesměšňovat

dech: udivit take sb's breath away, ránou wind sbvyrazit dech komu

génius: it doesn't take a rocket scientist to do sthčlověk nemusí být génius, aby udělal co

háj: Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!Jdi do háje!

housle: play second fiddle, take a back seatpřen. hrát druhé housle

hůl: hovor. rip sb off, take sb for a ridevzít koho na hůl ošidit

jed: You bet (your live)., Take my word for it.Na to můžeš vzít jed.

action: take actionpodniknout kroky, jednat v nějaké záležitosti

antibiotic: take antibioticsbrát antibiotika

apart: take sth apartrozebrat, rozložit co na části

appointment: take up an appointment as sbpřijmout místo koho

approach: adopt/take a cautious approach to sthpřistupovat obezřetně k čemu

arm: take sb in one's armsvzít koho do náruče

assurance: take out an assurance policyuzavřít pojistku

away: take sb awayodvést koho (pryč)

back: take sth backvzít si co zpátky

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

blood pressure: take sb's blood pressurezměřit komu tlak

bra: take one's bra offsundat si podprsenku

break: take a breakdát si pauzu

breather: hovor. take a breatherdát si pauzu, odpočinout si

bribe: take a bribevzít úplatek

bus: go by/take a busjet autobusem

business: take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

calculated: take a calculated riskvědomě riskovat, risknout to