Hlavní obsah

give [gɪv]

Slovesopt gave, pp given

 1. dát, dávat darovatbe given sthdostat co
 2. podat, dát, předatpřen. zaplatit za co
 3. udělit, dát, poskytnout právo ap.give satisfactiondát zadostiučinění
 4. be given to understand form.dozvědět se, doslechnout se
 5. provést nějakou činnostHe gave a great yawn.Široce zívnul.He gave me a hug.Objal mě.hovor. give sb a ringbrnknout komugive it one's alldát do toho všechnogive one's all in sthdát všechno do čehogive sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou
 6. poskytnout službu ap.Will you give me a lift?Svezeš mě?She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.give place to sthpřen. ustoupit, udělat místo čemu novému ap., být vystřídán čím
 7. podat, dát informace ap., udat datum, jméno ap.He gave the right answer.Odpověděl správně.Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...Give me some more details.Řekni mi více podrobností.
 8. I don't give a damn/toss/hoot/two hoots Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.
 9. budit, vyvolávat dojem, jevit známky ap.
 10. sb sth způsobit co komu šok ap., vyvolat, navodit co komu pocitHe gave me a shock.Šokoval mě.It gives me a headache.Z toho mě bolí hlava.
 11. mít, přednést, předvést projev, vystoupenígive a concertmít koncert, koncertovat hrát 1 vystoupenígive a speechmít projevgive a performancemít vystoupení, podat výkon
 12. pořádat večírek, oběd ap.
 13. sb sth nakazit koho čím infekcí ap., přenést co na koho nemocShe gave me the flu.Dostal jsem od ní chřipku.
 14. práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí
 15. podlomit se, prolomit se, nevydržet nápor, tlak ap.My knees gave under me.Podlomila se mi kolena.

Vyskytuje se v

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

bell: give sb a bellbrnknout, (za)telefonovat, (za)volat komu

berth: give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka

bird: give sb the birdvypískat koho diváci ap.

birth: give birth to sb(po)rodit koho

break: give me a breakdej (mi) pokoj, nech toho

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat

chase: give chase to sbzačít pronásledovat/stíhat/honit koho pachatele ap., pustit se za kým

creep: give sb the creeps, make sb's flesh creepnahánět hrůzu komu, děsit koho

damn: not give a damn about sthkašlat na co, vůbec se nezajímat o co

evidence: give evidencesvědčit, vypovídat u soudu

game: give the game awayprozradit tajemství

give: be given to understanddozvědět se, doslechnout se

give away: give sb/sth awayprozradit koho/co

give back: give sth backto sb vrátit, dát zpět co komu

given: given to (doing) sthlibující si v čem, vyžívající se v čem, často opakující co

give up: give osf upvzdát se, přihlásit se policii ap.

give up to: give osf up tosth oddat se, oddávat se, odevzdat se čemu požitku ap.

hard: give sb a hard timeztrpčovat život, zatopit, osladit to komu

head: give sb his headnechat koho jednat podle vlastního rozumu

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

heart: give sb heartdodat odvahy komu

hell: give sb helludělat peklo, zatopit komu

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

lie: give the lie to sthukázat nepravdivost čeho, popřít, vyvrátit co tvrzení ap.

light: give a green light to sthdát zelenou čemu, povolit co

line: give sb linesnechat koho opisovat text za trest ve škole

miss: give sth a missvynechat, nechat si ujít co záměrně se neúčastnit

nod: give sb/sth the nodsvolit, povolit, odkývnout komu

notice: give sb noticedát výpověď komu zaměstnanci

piece: give sb a piece of one's mindvynadat, vytmavit to komu, sprdnout koho

priority: give priority to sb/sthupřednostnit koho/co

push: give sb the pushdát padáka komu, pustit k vodě koho, dát kopačky komu

rein: give (a) free rein to sb/sthdát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidí

rest: give sth a restnechat co být, nechat čeho

ring: give sb a ringbrnknout, zavolat komu

rise: give rise to sthdát vznik(nout) čemu, vyvolat, zapříčinit co

rope: give sb enough rope to hang osfdát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.

run: give sb the run of sthdát k dispozici komu co

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

slip: give sb the slip(u)pláchnout, zdrhnout komu

thank: give thanksfor sth vzdát díky za co Bohu při modlitbě ap.

time: in time, given timejednou, časem někdy v budoucnu

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

vent: give vent to one's feelingsdát průchod (po)citům

voice: give voice to sthnahlas vyjádřit touhu ap., dát průchod čemu názoru ap.

way: give way to sthudělat místo, ustoupit čemu, být vystřídán čím

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

access: give access to sbumožnit přístup komu

airing: give sth a good airingpořádně vyvětrat co

answer: give/make an answerodpovědět

assent: give one's assent to sth(oficiálně) schválit co

back: give sth backvrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.

beep: give a beeppípnout, zapípat záznamník ap., zatroubit klakson ap.

bite: give sth some bitedát čemu říz

black eye: give sb a black eyeudělat komu monokl

bow: give a bowuklonit se

brush: give sth a brushvykartáčovat, vyčesat, pročísnout, pročesat co

brush-off: hovor. give sb the brush-offodpálkovat, odbýt koho

clap: give sb a clap(za)tleskat komu

clip: give sth a clippřistřihnout co

clue: give sb a cluenapovědět komu při hádání ap.

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

cough: give a coughzakašlat

counsel: give counsel to sb(po)radit komu

credence: form. give credence to sthvěřit čemu

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

direction: give sb directions swh, to sthpopsat komu cestu kam, k čemu jak se někam dostat

encouragement: give sb encouragementpovzbuzovat koho

exam: give examszkoušet učitel ap.

example: give an exampleuvést příklad

explanation: give an explanation of sthvysvětlit co, podat vysvětlení čeho

eyeful: give sb an eyeful of sth(po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na co

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

fright: give sb a frightvystrašit, vyděsit koho, nahnat strach komu

funeral: give sb a funeralvystrojit komu pohřeb

gasp: give a gaspvzdechnout, zalapat po dechu, heknout

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

dát: give sb his/her noticedát komu výpověď

dlouze: give sb a long look, cast a long glance at sb/sthdlouze se zadívat na koho/co

dostat: be given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat výpověď

hrůza: terrify sb, give sb a fright, hovor. give sb the creepsnahánět/nahnat hrůzu komu

interview: give sb an interviewposkytnout komu interview

kauce: bail sb out, give bail for sb, zálohu make a depositsložit kauci za koho

kázání: give sb a lecturehovor. dát komu kázání

křivě: testify falsely, give false testimonykřivě svědčit/vypovídat

míra: give full/short measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.

nahnat: make sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a frightnahnat komu strach

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

odtáhnout: give sb a towodtáhnout koho vzít do vleku

okolnost: under given circumstancesza daných okolností

oslava: hold a celebration, give a party(us)pořádat oslavu

plus: plus or minus, give or takeplus minus

poddat se: give indát se poddat

pomoc: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

posudek: give sb a referencedát komu posudek

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

být: I don't care/give a damn about it.Je mi to jedno/fuk.

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

hádat: I'll give you three guesses.Můžeš hádat třikrát.

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

jinak: Give it to me or else ...Dej mi to, jinak ...

jmenovat: He gave no names.Nikoho nejmenoval.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

mně: Give it to me.Dej to mně.

mráz: It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies.Z toho mi běhal mráz po zádech.

mrazit: It gives me the shivers.Mrazí mě z toho v zádech.

mu: Give it to him.Dej mu to.

najíst se: give sb something to eat, nakrmit feed sbdát komu najíst

nakládačka: give sb a thrashingdát nakládačku komu

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

napít se: give sb something to drinkdát komu napít

nazpět: give sb the changedát komu nazpět při placení

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

ovace: He was given a standing ovation.Dostalo se mu mohutných ovací.

píchnout: give sb an injectionpíchnout komu injekci

podat: Give me your hand!Podej mi ruku! pomůžu ti

poloha: give an exact locationudat přesnou polohu

pomoct: Give me a hand.Pomoz mi.

popsat: describe sth in detail, give a detailed description of sthpodrobně co popsat

poskytnout: give first aid to sbposkytnout první pomoc komu

povel: give the command to attackdát povel k útoku

povolení: give/grant sb permission, permit sb to do sthudělit komu povolení k čemu

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

buřt: I don't give a damn/hoot (about it).Je mi to buřt/vuřt. jedno

dlabat: I don't give a damn (about it)., Screw that!, BrE Sod it!hovor. Dlabu na to.

kapka: tear a strip of sb, BrE give sb a ticking offhovor. dát komu kapky seřvat

kopačka: chuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching ordershovor. dát komu kopačky

kůže: That gives me goose bumps.Z toho mi naskakuje husí kůže.

natvrdo: give it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punchesříct to komu natvrdo

ohnout: give sb a spankingohnout koho přes koleno naplácat

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

píď: not give an inchneustoupit ani o píď

fréza: snow blower, rotary snow-ploughsněhová fréza

sklářský: glass-blower's pipesklářská píšťala

sněžný: snow cutter, s fukarem snow blowersněžná fréza

blower: leaf blowerfukar na listí

bubble: bubble blowerbublifuk hračka

mist: mist blowerrozprašovač, postřikovač k postřiku korun stromů