Hlavní obsah

all [ɔːl]

Zájmeno

 1. veškerý, všechny, všichni, všechenall great nationsvšechny velké národy
 2. all of sth všechno co, všichni, všechnyall of the lettersvšechny dopisyall of usmy všichni
 3. celý o časovém obdobíall weekcelý týden
 4. all of sth celý co
 5. všechno, všeHe knows all about them.Ví o nich všechno.All you need to do ...Stačí jen ...
 6. in all sth se vší čím pravděpodobností ap., ve vší čem počestnosti ap.

Příslovce

 1. úplně, docela, naprosto při zdůrazněníI'm all alone.Jsem úplně sám.You are all chatty.Jsi nějak upovídaný.The score is three all.Skóre je tři tři.
 2. all the ještě více, lépe ap. (než dřív)all the more sotím spíš(e)all the moreještě více, o to více

Fráze

 1. all of celých, pouhých kolik zdůraznění
 2. above all především, v prvé řadě, hlavně
 3. after all vždyť, konec konců, konečně dotvrzuje či vysvětluje předchozí
 4. after all nakonec (přece), přece jen(om)
 5. sth and all co taky, stejně tak, jakbysmet zdůraznění překvapivého ap.
 6. all in all celkem vzato, celkově (vzato), v celku
 7. at all vůbecnot at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo
 8. all but všichni/všechno kromě koho/čeho
 9. all but skoro, téměř
 10. for all přes co, navzdory čemu
 11. give/put one's all into sth dát do čeho všechno/všechny síly
 12. in all celkem, dohromady
 13. all in hotový, úplně vyřízený/vyčerpaný/vyflusnutý
 14. all in se vším všudy, celkově cena
 15. of all ze všech/všeho při zdůraznění superlativu
 16. not all that ne /zas tak, ne zase tolik
 17. that's all to je vše(chno) při vysvětlování ap.

Vyskytuje se v

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

all: all of sthvšechno co, všichni, všechny

all-out: all outs nasazením všech sil, maximálně, naplno se snažit

all right: All righ.(Tak) dobře., (No) dobrá. uvození či odpověď

appearance: to all appearancespodle všeho (zdání), jak se zdá, jak to vypadá

around: all aroundcelkově, po všech stránkách, ve všech ohledech

at: at allvůbec

best: All the bestměj(te) se (hezky), hodně štěstí

care: for all I carepro mě za mě je mi to jedno

chuck: chuck it allse vším praštit, vykašlat se na všechno

come over: come over (all)sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.

conscience: in all consciencebez výčitek svědomí, s klidným svědomím

cost: at all costsza každou cenu, stůj co stůj zabránit ap.

crack: be not all it's cracked up to benebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra, nebýt zas takový zázrak

dash: Dash (it all)hrome!, zatraceně!

ear: be all earsbýt jedno ucho naslouchat bedlivě

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

else: above all elseze všeho nejvíc, především, víc než co jiného

first: first of allpředevším, předně, v prvé řadě

for: be all for sthbýt zcela pro co, naprosto souhlasit s čím

four: on all foursna (všech) čtyřech, na všechny čtyři nohy ap.

fuck: fuck all(úplný) hovno vůbec nic

game: it is all part of the gameto patří k věci

go: go all out for/to do sthdělat vše pro co/proto aby

gun: with (all) guns blazingse vší vervou, s plným nasazením, všemi silami

honesty: in all honestyve vší upřímnosti, upřímně řečeno

hour: at all hoursv kteroukoliv (denní) dobu, pořád, co chvíle o nežádoucím

kind: all kinds ofnejrůznější, všemožné

likelihood: in all likelihoodse vší/s největší pravděpodobností

line: all along the line(po) celou dobu, od začátku (do konce)

love: Love, All my loveMěj se, S pozdravem na konci dopisu

manner: all manner of sthnejrůznější, všemožný, všelijaký co

means: by all meansrozhodně, každopádně, zajisté souhlas,příkaz

might: with all one's mightvší silou, ze všech sil

most: most of allnejvíce ze všeho, největší měrou

name: in all but namev podstatě, vlastně, fakticky

not: not at allvůbec ne

odds: against (all) oddsnavzdory všemu, i přes všechnu nepřízeň

once: all at oncenajednou, z ničeho nic, zčistajasna

over: all overpo celém území ap., všude

own: (all) of one's ownosobitý, charakteristický, typický rys ap.

piece: be (all) of a piecebýt (vzájemně) konzistentní, zapadat do sebe jako celek

place: all over the placevšude (kolem) v daném místě, ve všech částech

probability: in all probabilitys největší pravděpodobností

proportion: out of (all) proportion to sthzcela nepřiměřený čemu

purpose: for all practical purposes, to all intents and purposesprakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediska

rage: (all) the ragevelká móda

reason: for no reason (at all)bezdůvodně, pro nic za nic

recognition: beyond (all) recognitionk nepoznání změnit se ap.

rest: and the rest, all the rest of ita tak dále, a vše(chno) co k tomu patří

round: all roundcelkově, po všech stránkách

same: all/just the samestejně, i tak, přesto

say: sth says it allco mluví samo za sebe vypovídá celou pravdu

sea: be all at seabýt úplně zmatený, tápat v nejistotě

shop: all over the shopvšude možně

smile: be all smilesbýt rozesmátý/jako sluníčko, být samý úsměv po předchozích starostech ap.

sod: sod allvůbec nic, hovno

sort: all sorts ofsth (ty) nejrůznější co, všechny možné druhy

stop: pull out all the stopsudělat všechno možné, pořádně zabrat pro dosažení cíle

sudden: all of a suddennajednou, nečekaně, z ničeho nic

sweetness: (all) sweetness and lightidyla, idylická záležitost

that: and (all) thata takové (ty) věci

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

time: all the timeneustále, pořád

told: all toldcelkově, dohromady, všehovšudy

too: all too, only tooaž příliš, až moc jaký

walk over: walk (all) oversb hovor. šlapat, vozit se po kom, mávat s kým

account: by all accountspodle všeho, podle toho, co se povídá

way: all the waycelou cestu

well: all well and goodvšechno (je) zdánlivě v pořádku

worst: worst of alla co je na tom nejhorší větné příslovce

: as far as, all the way to, up toaž do/k/po

během: throughout sth, all through sthběhem celého čeho

celek: v jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregatev celku

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things consideredcelkem vzato

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

čtyři: crawl on all fourlézt po čtyřech

dělat: do one's best to do sth, go all out for sthdělat vše pro to, aby

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

důvod: for no reason at allzcela bez důvodu

každý: in any case, rozhodně by all meansv každém případě

kolem: all around (the place)všude kolem, kolem dokola

koleno: crawl on all fourslézt po kolenou

lézt: crawl on all fourslézt po čtyřech

movitost: all chattelspráv. veškeré movitosti

možný: all sorts of/kinds of/possible thingsvšechno možné

nejvíc: most of allnejvíce ze všeho

nic: nothing at allvůbec nic

noc: all night long, the whole nightcelou noc

nuže: all right thennuže dobrá

ocet: vůbec nic (Sweet) Fanny Adams!, vulg. Bugger all!Houby s octem!

omyl: be mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wetbýt na omylu ohledně koho/čeho

počasí: in all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shineza každého počasí

podle: to all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accountspodle všeho jak se zdá

pohon: permanent all/four-wheel drivetech. trvalý pohon všech kol

pochybnost: beyond all doubtnade vší pochybnost

pořádek: systém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/orderbýt v pořádku

prakticky: for all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposesprakticky vzato

pravděpodobnost: in all probability, most likelys největší pravděpodobností

právo: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

pro: for all I carepro mě za mě

provždy: once (and) for alljednou provždy

první: first of allv prvé řadě

předčit: surpass (all) expectationspředčit (veškerá) očekávání

příčina: for no reason (at all), for no good reason(zcela) bez příčiny

případ: in any case, by all meansv každém případě

řada: především first of all, first thing, hlavně above allv první řadě

síla: with all one's mightvší silou, ze všech sil zabrat ap.

skoncovat: commit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osfskoncovat se životem

spíš: all the more sotím spíš

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

stránka: in all respectspo všech stránkách

svatý: All Saints' Daycírk. Všech svatých

svět: all around/over the worldna/po celém světě

terénní: off-road/all-terrain vehicleterénní vůz

úcta: with all due respectpři vší úctě

univerzální: one size fits alltext. univerzální velikost u oděvu

upřímně: to be honest, frankly speaking, in all honestyupřímně řečeno

úroveň: at all levelsna všech úrovních

včetně: all-inclusivevčetně všech poplatků cena dovolené ap.

všechen, všechna, všechno: beyond all doubtnade vší pochybnost

ani: No way!, Not for all the tea in China!Ani za nic!

ano: OK?, All right?Ano? souhlasíš?

celý: worldwide, all around the worldpo celém světě

copak: Is it possible at all?Copak je to vůbec možné?

jít: What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?O co jde?

jo: platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?Jo?

lépe: So much the better!, All the better!Tím líp!

lhostejný: He didn't care about it at all.Bylo mu to úplně lhostejné.

málo: Thank you. – Don't mention it./Not at all.Děkuji. – Za málo.

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

nasazení: using all one's strengths nasazením všech (svých) sil

obejít: I visited all my friends.Obešla jsem všechny kamarády.

odporovat: It defied all logic.Odporovalo to veškeré logice.

péct se: We sweltered all day in the sun.Celý den jsme se pekli na slunci.

po: throughout/all over/all around the worldpo celém světě

pobrat: I can't carry it all.Všechno to nepoberu.

pořád: round and round, all over againpořád dokola