Hlavní obsah

all [ɔːl]

Zájmeno

 1. veškerý, všechny, všichni, všechenall great nationsvšechny velké národy
 2. all of sth všechno co, všichni, všechnyall of the lettersvšechny dopisyall of usmy všichni
 3. celý o časovém obdobíall weekcelý týden
 4. all of sth celý co
 5. všechno, všeHe knows all about them.Ví o nich všechno.All you need to do ...Stačí jen ...
 6. in all sth se vší čím pravděpodobností ap., ve vší čem počestnosti ap.

Příslovce

 1. úplně, docela, naprosto při zdůrazněníI'm all alone.Jsem úplně sám.You are all chatty.Jsi nějak upovídaný.The score is three all.Skóre je tři tři.
 2. all the ještě více, lépe ap. (než dřív)all the more sotím spíš(e)all the moreještě více, o to více

Fráze

 1. all of celých, pouhých kolik zdůraznění
 2. above all především, v prvé řadě, hlavně
 3. after all vždyť, konec konců, konečně dotvrzuje či vysvětluje předchozí
 4. after all nakonec (přece), přece jen(om)
 5. sth and all co taky, stejně tak, jakbysmet zdůraznění překvapivého ap.
 6. all in all celkem vzato, celkově (vzato), v celku
 7. at all vůbecnot at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo
 8. all but všichni/všechno kromě koho/čeho
 9. all but skoro, téměř
 10. for all přes co, navzdory čemu
 11. give/put one's all into sth dát do čeho všechno/všechny síly
 12. in all celkem, dohromady
 13. all in hotový, úplně vyřízený/vyčerpaný/vyflusnutý
 14. all in se vším všudy, celkově cena
 15. of all ze všech/všeho při zdůraznění superlativu
 16. not all that ne /zas tak, ne zase tolik
 17. that's all to je vše(chno) při vysvětlování ap.

Vyskytuje se v

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

all: all of sthvšechno co, všichni, všechny

all-out: all outs nasazením všech sil, maximálně, naplno se snažit

all right: all right?ano?, jo?, dobře? ujištění se o pochopení

appearance: to all appearancespodle všeho (zdání), jak se zdá, jak to vypadá

around: all aroundcelkově, po všech stránkách, ve všech ohledech

at: at allvůbec

best: All the bestměj(te) se (hezky), hodně štěstí

care: for all I carepro mě za mě je mi to jedno

chuck: chuck it allse vším praštit, vykašlat se na všechno

come over: come over (all)sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.

conscience: in all consciencebez výčitek svědomí, s klidným svědomím

cost: at all costsza každou cenu, stůj co stůj zabránit ap.

crack: be not all it's cracked up to benebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra

dash: Dash (it all)hrome!, zatraceně!

ear: be all earsbýt jedno ucho naslouchat bedlivě

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

else: above all elseze všeho nejvíc, především, víc než co jiného

first: first of allpředevším, předně, v prvé řadě

for: be all for sthbýt zcela pro co, naprosto souhlasit s čím

four: on all foursna (všech) čtyřech, na všechny čtyři nohy ap.

fuck: fuck all(úplný) hovno vůbec nic

game: it is all part of the gameto patří k věci

go: go all out for/to do sthdělat vše pro co/proto aby

gun: with (all) guns blazingse vší vervou, s plným nasazením, všemi silami

honesty: in all honestyve vší upřímnosti, upřímně řečeno

hour: at all hoursv kteroukoliv (denní) dobu, pořád, co chvíle o nežádoucím

kind: all kinds ofnejrůznější, všemožné

likelihood: in all likelihoodse vší/s největší pravděpodobností

line: all along the linepořád, celou dobu bez výjimky

love: Love, All my loveMěj se, S pozdravem na konci dopisu

manner: all manner of sthnejrůznější, všemožný, všelijaký co

means: by all meansrozhodně, každopádně, zajisté souhlas,příkaz

might: with all one's mightvší silou, ze všech sil

most: most of allnejvíce ze všeho, největší měrou

name: in all but namev podstatě, vlastně, fakticky

not: not at allvůbec ne

odds: against (all) oddsnavzdory všemu, i přes všechnu nepřízeň

once: all at oncenajednou, z ničeho nic, zčistajasna

over: all overpo celém území ap., všude

own: (all) of one's ownosobitý, charakteristický, typický rys ap.

piece: be all of a piecebýt konzistentní

place: all over the placevšude (kolem) v daném místě, ve všech částech

probability: in all probabilitys největší pravděpodobností

proportion: out of (all) proportion to sthzcela nepřiměřený čemu

purpose: for all practical purposes, to all intents and purposesprakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediska

rage: (all) the ragevelká móda

reason: for no reason (at all)bezdůvodně, pro nic za nic

recognition: beyond (all) recognitionk nepoznání změnit se ap.

round: all roundcelkově, po všech stránkách

same: all/just the samenicméně, přesto, přes to všechno

say: sth says it allco mluví samo za sebe vypovídá celou pravdu

sea: be all at seabýt úplně zmatený, tápat v nejistotě

shop: all over the shopvšude možně

smile: be all smilesbýt rozesmátý/jako sluníčko, být samý úsměv po předchozích starostech ap.

sod: sod allvůbec nic, hovno

sort: all sorts ofsth (ty) nejrůznější co, všechny možné druhy

stop: pull out all the stopsudělat všechno možné, pořádně zabrat pro dosažení cíle

sudden: all of a suddennajednou, nečekaně, z ničeho nic

sweetness: (all) sweetness and lightidyla, idylická záležitost

that: and (all) thata takové (ty) věci

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

time: all the timeneustále, pořád

told: all toldcelkově, dohromady, všehovšudy

too: all too, only tooaž příliš, až moc jaký

way: all the waycelou cestu

well: all well and goodvšechno (je) zdánlivě v pořádku

account: by all accountspodle všeho, podle toho, co se povídá

worst: worst of alla co je na tom nejhorší větné příslovce

worth: for all sb is worthze všech sil, jak nejvíc kdo může, s veškerou energií

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

age: people of all ageslidé všech věkových kategorií

kidney: kidneysledvinky pokrm

failure: med. kidney failureselhání ledvin

wandering: med. wandering kidneybludná ledvina