Hlavní obsah

completely [kəmˈpliːtlɪ]

Příslovce

  • naprosto, úplněIt is something completely different.To je něco úplně jiného.

Vyskytuje se v

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

fog: be in a (complete) fogbýt (naprosto) zmaten

unacceptable: completely/totally unacceptablezcela nepřijatelný

dotazník: fill in/complete a questionnairevyplnit dotazník

obraz: (complete) blood countkrevní obraz

sebraný: complete workssebrané spisy

zbytek: completely, fullybeze zbytku

formulář: fill out/BrE též fill in/complete a formvyplnit formulář

spis: complete/collected works of sbsebrané spisy koho

úplně: I completely forgot., It completely slipped my mind.Úplně jsem zapomněl.

úplný: the very/complete oppositeúplný opak

úžas: to my (complete) astonishmentk mému úžasu

vyluštit: solve/complete/do a crossword (puzzle)vyluštit křížovku

vedle: be completely wrong, AmE hovor. be all wetpřen. být úplně vedle mýlit se

complete: come complete with sthpatřit dohromady k čemu, být v sadě s čím