Hlavní obsah

way [weɪ]

Podstatné jméno

 1. způsob jednání ap.Do it your way.Udělej to po svém.Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?
 2. in some way jak, jakým způsobemEverything is going my way.Všechno mi vychází., Všechno se mi daří.in a friendly waypřátelskyin any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onakin a family waytěhotnátwo-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo z jedné strany průhledné
 3. ohled, zřetelin some waysv některých ohledechin many waysv mnoha ohledechin no waynijak, ani trošku
 4. ways zvyklosti, způsoby osoby ap.
 5. přen.styl jednání osobyArguing is not his way.Hádání není jeho styl.
 6. úhel pohledu způsob interpretaceTry to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.
 7. možnost, alternativa, jedna z možnostíeither waytak či tak/onak
 8. způsob, jakým se někam dostatcesta kam, trasaDo you know the way to ...?Znáte cestu do ...?We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.It's still a long way to go.Je to ještě daleko.push one's way to/through sth(pro)razit si cestu kam/kudythrust one's wayprorazit si cestuway of the crosskřížová cesta
 9. vzdálenost, dálkaIt is a short way from here.Je to odsud kousek.a long way from ...daleko od ...a little way furtherkousek dál
 10. way invstup, vchod, vjezdway outvýchod, výjezd, přen. východisko
 11. směrWhich way?Kudy?, Kterým směrem?She was looking my way.Dívala se směrem ke mně.He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.lose one's wayzabloudit
 12. A great opportunity came my way.Naskytla se mi velká příležitost.

Příslovce

 • daleko, mnohem, zdaleka jaký/jakway behinddaleko vzaduway in advancedlouho dopředuway too expensivepříliš drahýfrom way backz dávných dob, odedávna, již dlouho

Předložka

 1. by way of jako, pro coHe said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.by way of contrastjen pro srovnání, oproti tomu
 2. by way of prostřednictvím, užitím, za pomoci čeho jakou metodou
 3. by way of čím, přes co kudyI went by way of tunnel.Jel jsem tunelem.

Fráze

 1. hovor.across the way hned naproti, přes ulici
 2. all the way celou cestu
 3. all the way zcela, bezvýhradně, bez výjimky
 4. as is the way jak to tak bývá, jak je obvyklé
 5. hovor.be in a bad way být na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný
 6. hovor.in a big way výrazně, ohromně, (po)řádně
 7. can't have it both ways nemoci mít obojí kdo
 8. hovor.by the way mimochodem
 9. the easy way out nejjednodušší způsob, jak se z toho vyvléct
 10. get/have one's (own) way prosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svém
 11. give way to sth udělat místo, ustoupit čemu, být vystřídán čím
 12. give way povolit, podlomit se, vytrhnout se podpěra, strop, hák ap.
 13. give way to sb/sth ustoupit, podvolit se komu/čemu nátlaku ap.
 14. BrEgive way dát přednost (v jízdě) při řízení
 15. have a way with sb/sth vědět jak na koho/co, umět to s kým/čím, mít cit pro co
 16. in no way, there's no way v žádném případě, rozhodně ne
 17. in a way svým způsobem, v jistém smyslu, do jisté míry
 18. know one's way around sth vyznat se v čem, dobře vědět jak na co
 19. lead the way (za)vést koho, jít před kým ukazovat cestu
 20. come a long way výrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se
 21. by a long way jednoznačně, zdaleka nejlepší, nejhorší ap.
 22. make one's way somewhere vydat se kam, jít směrem kam, ubírat se
 23. there is no way není šance, není naděje že se něco stane
 24. hovor.no way v žádném případě, ani za nic, nikdy
 25. on one's way na cestě cestující
 26. be well on the way to doing sth být na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu
 27. on the way blížící se, již na cestě co má přijít
 28. the other way (a)round obráceně, opačně, zrovna naopak
 29. stay out of sb's way vyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu
 30. out of the way vyřízený který už není třeba řešit
 31. in the same way stejně tak
 32. be set in one's ways být/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělý
 33. that/this way tak, taktoway of thinkingnázory, způsob myšlení
 34. be under way být v chodu, běžet, probíhat

Vyskytuje se v

charm: charm one's wayswh dostat se díky svému šarmu kam

claw: claw one's wayswh (vy)drápat se, škrábat se, drát se kam

elbow: elbow one's way swhdrát se, prodírat se, prodrat se kam pomocí loktů ap.

find: find one's waynajít cestu, trefit kam

force: force one's wayprodrat se, (pro)tlačit se, silou se dostat kam

grope: grope one's wayswh tápavě jít, tápat, šmátrat při chůzi kam

harm: be in harm's waybýt ohrožen, být v nebezpečí

lie: lie one's way outof sth vylhat se z čeho

line: all (the way) down the line, right down the lineodshora až dolů, úplně ve všem, (velice) důsledně bez výjimky

lose: lose one's wayzabloudit, ztratit se

pave: pave the way for sthpřipravit cestu komu/čemu pro co

push: push (one's way)through sth protlačit se, procpat se, prodrat se čím davem ap.

thrust: thrust (one's way)through sth (pro)razit si cestu, drát se čím

way: in some wayjak, jakým způsobem

weave: weave (one's way) throughproplétat se, kličkovat kudy

wend: wend one's wayubírat se, směřovat kam, namířit si to kam

worm: worm one's waythrough/along sth prolézt, protáhnout se, prodrat se kudy, čím s obtížemi

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

barge: barge one's wayrazit si cestu

by: by the waymimochodem

chomp: chomp one's way through sthzbaštit, zdlábnout, zblajznout co

ease: ease one's way swhpomalu se pohybovat kam

eat: eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

effortless: in an effortless waylehce, jako(by) nic, bez námahy

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

family: in the family wayv jiném stavu těhotná

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

fight: fight one's way through sthprobít se, protlačit se, prodrat se kudy

hack: hack one's way through sthprosekat se, vysekat si cestu kudy

illustration: by way of illustrationabyste si udělali obrázek, pro ilustraci

jink: jink one's wayprokličkovat kudy

jostle: jostle one's way through sth(pro)tlačit se kudy

life: way of lifeživotní styl, způsob života

long: long way from ...daleko od ...

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

no: no wayv žádném případě, ani za nic

orderly: in an orderly wayorganizovaně, řádně, (u)spořádaně, ukázněně, úhledně

other: the other way aroundopačně, obráceně, naopak

sensible: in a sensible wayrozumně

short: short way from/off sthnedaleko odkud

small: in a small wayv malé míře, trošku, v malém

sort: in a sort of waytak trochu, svým způsobem

thinking: way of thinkingzpůsob myšlení

ticket: one-way ticketjednoduchá jízdenka

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

two-way: two-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo průhledné jen z jedné strany

under: be under way(právě) probíhat proces ap., být v pohybu

bar: bar sb's wayzastoupit komu cestu

wrong: go down the wrong wayzaskočit sousto

blast: blast one's way swhprostřílet si cestu, prostřílet se kam

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

road: one-way roadjednosměrná silnice, hovor. jednosměrka

step: Step this way please.Pojďte sem/tudy prosím.

cookie: That's the way the cookie crumbles.Tak už to (prostě) chodí.

through: half-way throughnapůl (cesty), v půli, uprostřed čeho, z půlky čeho hotový ap.

ani: No way!, Not likelyAni mě nenapadne!, Ani nápad!

: as far as, all the way to, up toaž do/k/po

bezpečí: be safe, be out of harm's waybýt v bezpečí

cesta: ask (for) directions, ask the wayzeptat se na cestu

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

dráha: Milky WayMléčná dráha

jednoduchý: BrE single ticket, AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka

jízdenka: single/AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka jen tam

mléčný: Milky Wayastron. Mléčná dráha

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

názornost: by way of/just for illustration(jen) pro názornost

nebezpečí: out of danger, out of harm's waymimo nebezpečí

nic: not for all the tea in China, no wayhovor. ani za nic za žádnou cenu

noha: upside down, the wrong way upvzhůru nohama obráceně

onak: one way or the other/another, stejně tak anywaytak či/nebo onak

plést se: get in sb's wayplést se komu do cesty

proklestit: cut/hack one's way through sthproklestit si cestu čím

proto: That's the way I like it.No proto! tak se mi to líbí

provoz: one way trafficjednosměrný provoz

přednost: BrE Give way, AmE YieldDej přednost v jízdě! značka

případ: on no account, by no means, hovor. no wayv žádném případě

rodina: be in a family way, be expecting a childčekat rodinu

sejít: stray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's waysejít z cesty

styl: way of life, lifestyleživotní styl

svůj, svá, své, svoje: one's own waypo svém udělat ap.

ulice: one-way streetjednosměrná ulice

ustoupit: step out of sb's way, make way for sbustoupit komu z cesty

vydržet: zápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the coursevydržet až do konce

zablokovat: block sb's wayzablokovat cestu komu

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

způsob: in a way, aby se tak řeklo in a manner of speaking, něco jako sort ofsvým způsobem do jisté míry

žádný: zamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no casev žádném případě

bezpečný: It will be safer this way.Takhle to bude bezpečnější.

jinak: There is no other way.Jinak to nejde.

jít: Is this the right way to the station?Jde se tudy na nádraží?

jízda: have right of waymít přednost v jízdě

kudy: Which is the way to ...?, How can I get to ...?Kudy se jde do ...?

motat se: Get out of the way!Nemotej se tady! nepřekážej

možnost: There was no other way., We had no other choice.Nebyla jiná možnost.

najít: find one's way swhnajít cestu kam

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

napadnout: Can you think of a way to ...?Napadne vás (způsob), jak...?

návrat: na cestě zpět on the way backpři návratu

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

nějak: some other waynějak jinak

někudy: some other wayněkudy jinudy

nelze: There is no other way., It can't be avoided.Nelze jinak.

nikudy: He has no way to escape.Nikudy nemůže utéct.

oklika: make a detour, take the long way roundjít oklikou

pitomě: smile in a silly waypitomě se usmívat

po: on the waypo cestě udělat ap.