Hlavní obsah

ani

Spojka

  • norpo záporném slovese, se záporemNejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.ani... anineither... nor

Částice

  1. (zápor) not (even)(se záporem - na konci) eitherAni nezavolal.He didn't even call.Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!ani v nejmenším/trochunot in the leastAni mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely
  2. (neurčitost)Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.ani nenot really, (méně než) less than, (nijak moc) not particularly

Vyskytuje se v

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

drobet: ani drobet čehonot a whit of sth

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jednou: ani jednounot once, not a single time

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least, not in the slightest

nic: hovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way

památka: ani památka po čemnot a trace of sth

pípnout: přen. ani nepípnoutbe as quiet as a mouse, not breathe a word

pojem: nemít o čem (ani) pojemhave no idea about sth

trocha, troška: ani trochanot a bit

trochu: ani trochunot a bit

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

ceknout: Ani necekla.She didn't even peep.

hlesnout: Ani nehlesnul.He didn't utter a sound., údivem ap. He was speechless.

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

náznak: ani náznak čehonot a sign of sth

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.He didn't even take the trouble to call.

potucha: Nemám (ani) potuchy.I have no idea., I don't have the slightest idea.

slovo: Nepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.

tušení: nemít ani tušení o čemhave no idea of sth

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

zdání: Nemá ani zdání o ...He has no idea of ...

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

cítit: Nemůže mě ani cítit.He hates my guts., He can't stand me.

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

koruna: nemít ani korunu, smrdět korunoube broke, be penniless, not have two pennies to rub together

krejcar: nemít ani krejcarnot have a bean/penny

kuře: Neublížil by ani kuřeti.He wouldn't hurt a fly.

mák: ani za mák ani trochunot the slightest bit, not an iota

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

pata: Nemá to hlavu ani patu.It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.

píď: neustoupit ani o píďnot give an inch

pomyšlení: nemít ani pomyšlení na cohave no thought of doing sth

rak: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

ryba: ani ryba ani rakneither fish nor fowl, neither fish nor red herring

stopa: ani stopa po čem, čehonot a trace of sth

šesták: co nestojí ani za šestáksth is not worth a dime/bean

škrtnout si: Ani jsme si neškrtli.We didn't get a look in.

vejít se: ani co by se za nehet vešlo vůbec nicnot a whit

vindra: nemít ani vindrunot have a penny, be broke

zadarmo, zdarma: To bych nechtěl ani zadarmo.I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.

zamhouřit: Ani oka nezamhouřil.He didn't sleep a wink.

zlámaný: Nestojí to ani za zlámanou grešli.It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.

anathema: kdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí cosb/sth is anathema to sb

buggered: ani mě nehne, abych udělal coBrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sth

clueless: nemít (ani) páru o čem, vůbec netušit cobe clueless about sth

dry-eyed: (vůbec) neplakat, ani slzu neuronitbe dry-eyed

indication: nejevit známky čeho, ani nenaznačit cogive no indication of sth

intimation: ani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čehonot give the least/slightest intimation of sth

long: (ani) zdaleka nejlepší ap.(not) by a long shot

moment: (ani) na okamžik(not) for a moment

much: ani ne, moc nenot (very) much

no: v žádném případě, ani za nicno way

not: ani v nejmenším, vůbec nenot a bit (of it)

once: ani jednounot once

scintilla: ani troška/náznak/zdání čehonot a scintilla of sth

sight: ani zdaleka (ne), vůbec nenot by a long sight

slight: ani trošku/za mák/náznakemnot the slightest bit

soliciting: Neobtěžujte s nabídkami ani žádostmi. nápis, Zákaz podomního prodeje.AmE No soliciting.

starvation: mzdy nepostačující ani na základní životní potřebystarvation wages

unaware: neuvědomovat si, (ani) netušit cobe unaware of sth

way: nijak, ani troškuin no way

breath: Vzduch se ani nepohne.There's not a breath of air.

breathless: Samým napětím ani nedýchali.They were breathless with anticipation.

budge: Dveře se ani nehnou.The door won't budge.

either: Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.He was never either frank or fair.

even: Ani se nerozloučil.He didn't even say good bye.

faintest: Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.I haven't the faintest (idea).

half: Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.He isn't half as clever as he'd thought.

hear: Neozval se mi, ani nepamatuji.I haven't heard from him for ages.

less: Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...It was less a career than a ...

neither: Nemluvil ani anglicky ani německy.He spoke neither English nor German.

nor: ani já ani onneither me nor him

of: Už to ani není takový problém.It becomes less of a problem.

remotely: Nikoho to ani trošku nezajímalo.Nobody was remotely interested.

earthly: ani nejmenší šancehovor. not an earthly (chance)

eyelid: nehnout ani brvounot bat an eyelid

mum: Nikomu ani muk!, Jazyk za zuby!Mum's the word!

tea: ani za nic (na světě) něco udělat ap.hovor. not for all the tea in China