Hlavní obsah

ani

Spojka

  • norpo záporném slovese, se záporemNejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.ani... anineither... nor

Částice

  1. (zápor) not (even)(se záporem - na konci) eitherAni nezavolal.He didn't even call.Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!ani v nejmenším/trochunot in the leastAni mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely
  2. (neurčitost)Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.ani nenot really, (méně než) less than, (nijak moc) not particularly

Vyskytuje se v

drobet: ani drobet čehonot a whit of sth

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jednou: ani jednounot once, not a single time

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least

nic: hovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way

památka: ani památka po čemnot a trace of sth

pípnout: přen. ani nepípnoutbe as quiet as a mouse, not breathe a word

pojem: nemít o čem (ani) pojemhave no idea about sth

trocha, troška: ani trochanot a bit

trochu: ani trochunot a bit

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

ceknout: Ani necekla.She didn't even peep.

hlesnout: Ani nehlesnul.He didn't utter a sound., údivem ap. He was speechless.

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

náznak: ani náznak čehonot a sign of sth

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.He didn't even take the trouble to call.

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

potucha: Nemám (ani) potuchy.I have no idea., I don't have the slightest idea.

slovo: Nepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.

slovo: Nikomu ani slovo!Keep mum!, Mum is the word!

tušení: nemít ani tušení o čemhave no idea of sth

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

zdání: Nemá ani zdání o ...He has no idea of ...

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

cítit: Nemůže mě ani cítit.He hates my guts., He can't stand me.

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

hnout: nehnout ani brvounot bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lip

hnout: nehnout pro koho ani prstemnot to lift a finger to help sb

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

koruna: nemít ani korunu, smrdět korunoube broke, be penniless, not have two pennies to rub together

krejcar: nemít ani krejcarnot have a bean/penny

kuře: Neublížil by ani kuřeti.He wouldn't hurt a fly.

mák: ani za mák ani trochunot the slightest bit, not an iota

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

muk: (Už) ani muk!Hush!, Quiet!

pata: Nemá to hlavu ani patu.It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.

píď: neustoupit ani o píďnot give an inch

pomyšlení: nemít ani pomyšlení na cohave no thought of doing sth

rak: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

ryba: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

stopa: ani stopa po čem, čehonot a trace of sth

šesták: co nestojí ani za šestáksth is not worth a dime/bean

škrtnout si: Ani jsme si neškrtli.We didn't get a look in.

vejít se: ani co by se za nehet vešlo vůbec nicnot a whit

vindra: nemít ani vindrunot have a penny, be broke

zadarmo, zdarma: To bych nechtěl ani zadarmo.I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.

zamhouřit: Ani oka nezamhouřil.He didn't sleep a wink.

zlámaný: Nestojí to ani za zlámanou grešli.It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

dry-eyed: be dry-eyed(vůbec) neplakat, ani slzu neuronit

indication: give no indication of sthnejevit známky čeho, ani nenaznačit co

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

long: (not) by a long shot(ani) zdaleka nejlepší ap.

lot: not a (whole) lot.nijak moc, ani ne

moment: (not) for a moment(ani) na okamžik

much: not (very) muchani ne, moc ne

no: no wayv žádném případě, ani za nic

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

not: not even ...dokonce ani ...

once: not onceani jednou

once: never onceani jednou (jedinkrát) nikdy

scintilla: not a scintilla of sthani troška/náznak/zdání čeho

sight: not by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

slight: not the slightest bitani trošku/za mák/náznakem

soliciting: AmE No soliciting.Neobtěžujte s nabídkami ani žádostmi. nápis, Zákaz podomního prodeje.

starvation: starvation wagesmzdy nepostačující ani na základní životní potřeby

unaware: be unaware of sthneuvědomovat si, (ani) netušit co

way: in no waynijak, ani trošku

breath: There's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.

breathless: They were breathless with anticipation.Samým napětím ani nedýchali.