Hlavní obsah

no

Částice

  1. (souhlas) yup, yep, yeah
  2. (uvození) well(údiv před větou) whyNo a (co)?So what?No ne! údivWell, (I never)!, (ty jo) Wow!
  3. no (tak) (vybídnutí) come on

Vyskytuje se v

avail: zbytečně, marně, k ničemuto no avail

bother: To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomociIt's no bother.

bound: neznat hranic, být bezmeznýknow no bounds

brook: sth form. ne(s)trpět, netolerovat co jiný názor ap.brook no

business: nemít co/právo dělat cohave no business to do sth

choice: nemít jinou možnost, než ...have no choice but ...

circumstance: za žádných okolností, v žádném případěunder no circumstances

comment: bez komentáře, k tomu se nebudu vyjadřovatno comment

comparison: co je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.there is no comparison between sth and sth

condition: nebýt s to udělat cobe in no condition to do sth

doubt: nepochybně, bezpochyby, zcela jistěno doubt

end: of sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.no end

entry: zákaz vstupu, vstup zakázán nápisno entry

equal: nemít konkurenci, být nejlepšíhave no equal

excuse: co je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro cothere is no excuse for sth

fixed: nemít trvalé bydlištěbe of no fixed address

harm: nepřijít k újměcome to no harm

hesitation: neváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat cohave no hesitation in doing sth

hurry: Není kam spěchat., To nespěchá.There's no hurry.

idea: nemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit cohave no idea

introduction: koho/co není třeba představovatsb/sth needs no introduction

joke: žádná legrace nesnadná věcno joke

kid: Bez legrace!, Vážně!, Fakt!No kidding!

less: nic menšího než co, nikdo jiný než kdo obdiv nebo překvapeníno less

long: již neno longer, not any longer

love: nemají se (zrovna) v láscethere is no love lost between them

luck: Povedlo se?, Měl jsi štěstí?Any luck?, No luck?

match: nemoci se rovnat komu/čemube no match for sb/sth

matter: nevadí, nedá se nic dělatno matter

mean: vůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostechno mean

means: v žádném případě, rozhodně neby no means, not by any means

mistake: není pochyb o čem, je zcela zjevné cothere is no mistaking sth

more: sth už žádné cono more

no: zákaz čeho, žádné cono (doing) sth

no-confidence: hlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)vote of no-confidence

notice: nevšímat si koho/čehotake no notice of sb/sth

object: peníze/vzdálenosti nehrají žádnou rolimoney/distance is no object

objection: nic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemuhave no objection to sth

offence: bez urážky, nic ve zlémno offence

or: (ať ano) nebo ne je to jednosth or no(t)

other: nikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivěnone/no other than

part: nechtít mít nic společného s čímwant no part of sth

problem: to není/žádný problém, klidně souhlas ap.no problem

reason: bezdůvodně, pro nic za nicfor no reason (at all)

return: situace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavitpoint of no return

say: nepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídkuI wouldn't say no to sth

shake: žádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.no great shakes

sign: ani stopa po kom/čem, ani známka čehono sign of sb/sth

sooner: sotva (co), hned jak, jen(om) cono sooner ... than

spare: maximálně se snažit, udělat vše možnéspare no effort in doing sth

spring chicken: nebýt už nejmladší/žádný mladík/žádný zajícbe no spring chicken

stomach: nemít žaludek, nemít dost odvahy na cohave no stomach for sth

telling: Nelze (s určitostí) říci ...There's no telling ...

terror: nenahánět strach komuhold no terrors for sb

thing: co (prostě) neexistujethere is no such thing as sth

time: nemít rád koho/cohave no time for sb/sth

uncertain: říci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevotell sb sth in no uncertain terms

use: Nemá cenu, Je zbytečné dělat coThere's/It's no use doing sth

way: v žádném případě, rozhodně nein no way, there's no way

whit: vůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za máknot a/one whit, no whit

admittance: Vstup zakázán.No admittance.

bear: vůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako cobear no resemblance to sth

bonus: bonus za bezeškodní průběh pojistkyno claims bonus

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

cost: zdarma, bezplatněat no cost

desire: netoužit dělat cohave no desire to do sth

difference: V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.It makes no difference.

draw: ve fotbale bezgólová remízano-score draw

dumping: Skládka zakázána!No dumping!

effect: marný, zbytečný, bezvýsledný snaha ap.of no effect

effort: nesnažit se udělat comake no effort to do sth

expense: nešetřit na čem ve snaze dosáhnout něčehospare no expense on sth

explicable: z nevysvětlitelných důvodů, zjevně bezdůvodněfor no explicable reason

fault: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

fly: seznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadlano fly list

good: špatný, nedostatečný, k ničemuno good, not any good

grudge: nechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlébear sb no grudge, have no grudge against sb

humour: (nemít) smysl pro humor(have no) sense of humour

idle: Nenechávejte běžet motor! při čekání ap., Při stání vypněte motor!No idling!

illusion: nedělat si žádné iluze o čemhave no illusions about sth

indication: nejevit známky čeho, ani nenaznačit cogive no indication of sth

interest: vůbec nezajímat co kohobe of no interest to sb

joy: nemít úspěch, nedařit seget no joy

knowledge: (nic) nevědět o čemhave no knowledge of sth

late: nejpozději kdyno later than

mention: vůbec se nezmínit o čemmake no mention of sth

name: neznačkové výrobkyno-name products

account: bezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenajícíof no account

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

antitalent: být antitalent na coneform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fisted

bez, beze: bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter how

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

div: není divu(it's) no wonder, not surprisingly

důvod: zcela bez důvodufor no reason at all

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

chovat se: neumět se chovathave no manners

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

jalový: být jalový jídlobe insipid/bland/tasteless, have no taste

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

komentář: bez komentářeno comment

kouření: Zákaz kouření.No smoking.

méně: o nic méněno less

minout se: minout se účinkembe in vain, have no effect, plán ap. též misfire

možnost: nemít jinou možnosthave no (other) option

námaha: nelitovat námahy velice se snažitspare no effort

ne: Ale ne!Oh no!

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nikdy: nikdy vícenever again, no more

obdoba: nemít obdobykvalitou ap. have no parallel, be unparalleled, být nevídaný be unprecedented

odbočení: dopr. zákaz odbočení vlevo/vpravono left/right turn

ohled: nebrat ohled na codisregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sth

parkování: Zákaz parkováníNo parking (any time)

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

prázdno: na prázdno bez účinkuto no effect

průjezd: průjezd zakázánno thoroughfare

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

příčina: (zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

raz: raz dva rychlein no time, in a jiffy

rejstřík: mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) record

rozpakovat se: nerozpakovat se udělat coneváhat not hesitate to do sth, have no hesitation in doing sth, bez skrupulí make no bones, have no scruples about doing sth

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwards

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably

stání: Zákaz stáníNo Parking/Waiting

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

šetřit: nešetřit na čemspare no expense on sth

táboření: Zákaz táboření.No camping.

účinek: minout se účinkemhave no effect, be in vain

úmysl: nemít (vůbec) v úmyslu udělat cohave no intention of doing sth, to do sth

urážka: bez urážky nic osobníhono offence

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

vinou: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

vjezd: Zákaz vjezduNo Entry

vstup: Vstup zakázán., Zákaz vstupu.No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.

vstupovat: Nevstupovat!Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!

všechen, všechna, všechno: všeho všudyaltogether, in total, ne víc než no more than

vybraná: nemít na vybranouhave no other choice/option