Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) what(kolik) how muchA co vy?And what about you?A co takhle ...And what about ...Čeho se bojíš?What are you afraid of?Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allco kdyžwhat if
 2. (jaký) what (kind of)(kdo) who(z určitého výběru) whichCo je tohle za otázku?What kind of question is this?
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) (that) whatJak co. přijde na toIt differs.
 4. čím - tím (stupňování) the ... the ...čím dál vícemore and more, increasinglyčím více, tím lépethe more the better
 5. hovor.(který) which, thathovor.(o lidech) whowhich a that se mohou jako spojky vynechávat
 6. (vůbec něco) what(v záporných větách) nothingNemám, co říct.I have nothing to say.

Příslovce

 1. hovor.(proč) why
 2. (kolik, pokud) as (far)co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth
 3. (pokud možno) as ... as possibles přídavným jménem či příslovcemco nejdříveas soon as possible, zkr. asapco nejlepšías good as possible
 4. (kam, kde) where

Spojka

 1. (od té doby) since (the day)Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.
 2. (tak jak) as ... asUtíkal, co mohl.He ran as fast as he could.
 3. kniž.(coby) askniž.(každý) everyden co denevery day, day in day out, day by day

Částice

 1. (výzva k souhlasu) huh?vyjadřuje se dovětkem pomocí téhož času ale záporem k větě kladné a opačně
 2. (vyjádření údivu ap.) Oh!
 3. (vyjádření výhrůžky) what!

Vyskytuje se v

co-ordinate: co-ordinatessouprava oděvní

co-ordinate: co-ordinatessouřadnice, koordináty

co-ordination: in co-ordination withsb v součinnosti s kým

as: as ... as possibleco nej ...

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

co-operative: housing co-operativebytové družstvo

co-operative: be co-operativespolupracovat, pomáhat

co-operative: ekon. co-operative society(výrobní a) spotřební družstvo

co-operative: ekon. co-operative bankúvěrové družstvo

co-operative: co-operative storedružstevní prodejna

co-ordinate: co-ordinate systemsoustava souřadnic

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho

great: be a great one for sthi iron. být na co, být skvělý v čem nadšený do jisté činnosti ap.

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

haste: with all (possible) hasteco nejrychleji

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

hour: AmE hour by hourhodinu po hodině, (hodinu) co hodinu, každou hodinu

little: little or nothingprakticky nic, sotva co

many: as many as possibleco nejvíce čeho

pasting: take a pastingdostat co proto, být ostře zkritizován

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

signer: co-signerspolupodepsaný, spolusignatář

soon: as soon as possibleco nejdříve

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

stuck: BrE be stuck for wordsnevědět, co říct, nemít slov

worker: co-workerspolupracovník

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

be: What am I to do with it?Co s tím mám dělat?

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come over: What's come over you?Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

dealings: have dealings with sbmít s kým co do činění

different: How are they different?V čem se liší?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: What are you doing?Co (to) děláš?

do: What is he doing with it?Co s tím dělá?

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

do: What are you doing here?Co tady děláš?

do: What did you say?Co jsi říkal?

draw: What drew you to rugby?Co vás přivedlo k ragby?

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

fast: as fast as possibleco nejrychleji

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: as small as you can get itco nejmenší

have: Having been told it...Poté, co mi to řekli...

have: Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...

have on: What did she have on?Co měla na sobě?

influence: What were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

like: my likes and dislikesco mám a nemám rád

long: as long as possibleco nejdéle

look: What are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješ

look: What are you looking for?Co hledáš?

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

mean: What do you mean by it?Co tím myslíte?

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.