Hlavní obsah

feel [fiːl]

Slovesopt&pp felt

 1. cítit (se), pocítit, mít pocitHow are you feeling today?Jak se dnes cítíte?I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.be feltbýt cítit dopady ap.feel strongly abouthodně záležet komu na čem
 2. zdát se, být jaký, vyvolávat jaký pocit událost, zážitek ap.It feels good.Je to příjemný pocit.
 3. být na dotyk jakýIt feels cold.Studí to.The metal felt smooth.Kov byl na dotek hladký.It feels like mud.Na omak je to jako bahno.
 4. vypadat, že bude jak, být jak o počasíIt felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.
 5. sth osahat (si), ohmatat (si) co, sáhnout si na co na povrchFeel how soft the leather is.Sáhni si, jak je ta kůže měkká.He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.
 6. tušit, cítit (intuitivně)
 7. about sth myslet si co o čem, mít názor na coHow do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?
 8. feel like doing sth mít chuť, chtít dělat co dát si ap.I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.Do you feel like a cup of tea?Nedal byste si čaj?

Podstatné jméno

 1. povrch čeho na dotyk hmatový dojemthe cool feel of iron chairchladný povrch železného křesla
 2. dojem, atmosféra z určitého místa ap.The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.
 3. for sth cit pro co přirozený, pro činnost ap.

Vyskytuje se v

bone: cítit co v kostechfeel sth in one's bones

compel: to do sth cítit povinnost udělat cofeel compelled

feel: mít chuť, chtít dělat co dát si ap.feel like doing sth

feel for: sth šátrat po čem hledat ve tmě ap.feel (around) for

feel out: oťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.feel sb out

free: nebát se, neostýchat se, klidně udělat cofeel free to do sth

hard: mít pocit křivdy, být ukřivděnýfeel hard done by

home: cítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situacifeel at home

leave out: cítit se opomíjenýfeel left out

lousy: cítit se mizerněfeel lousy

presence: dát o sobě vědět, upozornit na sebemake one's presence felt

sorry: litovat/být líto kohofeel/be sorry for sb

up: troufat si, cítit se na cofeel up to sth

welcome: (vřele) uvítat, (mile) přijmout koho v nové práci ap.make sb (feel) welcome

abashed: být v rozpacích z čehofeel abashed at sth

ashamed: stydět se, být stydno, být trapně komufeel/be ashamed

bilious: trpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníkufeel bilious

cheap: cítit se trapně kvůli čemufeel cheap about sth

crummy: cítit se mizerněfeel crummy

dizzy: mít závraťfeel dizzy

embarrassed: cítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situacifeel/be embarrassed

faint: cítit se slabě, být na omdlenífeel faint

guilty: cítit se provinile kvůli čemufeel guilty about sth

gut: tušení, vnitřní pocit, instinktgut feeling

hat: plstěný kloboukfelt hat

hatred: chovat/cítit ke komu nenávistfeel hatred for sb

have: Zaplaval bych si.I feel like having a swim.

hot: být horko komube/feel hot

hurt: pocit křivdyfeeling of hurt

interest: zajímat se o cofeel interest in sth

intimidated: mít strach z koho/čehofeel/be intimidated by sb/sth

like: mít chuť, chtít se co komufeel like doing sth

longing: toužit, dychtit po čemhave/feel a longing for sth

panicky: mít panický strach, být vyděšenýfeel panicky

peckish: mít trošku hladfeel/be peckish

queasy: mít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čímfeel queasy about sth

reborn: cítit se jako znovuzrozenýfeel reborn

shame: stydět sefeel shame

sick: být špatně (od žaludku) komufeel sick

temptation: být v pokušení udělat cofeel a temptation to do sth

tingly: být celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.feel/be tingly

unsafe: necítit se bezpečně, cítit se ohroženýfeel unsafe

achy: Bolí mě celé tělo.I feel achy all over.

all right: Je vám dobře?Are you feeling all right?

awful: cítit se strašněfeel awful

awkward: cítit se nesvůj, nemít dobrý pocitfeel awkward

bloated: Jsem úplně přecpaný.I feel bloated.

blue: být smutnýfeel blue

chilly: Je mi zima.I feel chilly.

come on: Leze na mne chřipka.I feel a flu coming on.

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

get: Začínám mít dojem, že jste čestný muž.I get the feeling that you're an honest man.

ice: být ledový studenýfeel like ice

off-colour: Necítil jsem se ve své kůži.I felt a bit off-colour.

queer: Je mi nějak špatně.I feel queer.

self-conscious: Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.I stood there, feeling self-conscious.

strange: Je mi divně.I feel strange.

bezpečí: cítit se v bezpečífeel safe

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

hřejivý: hřejivý pocitgratifying feeling

chuť: mít chuť (u)dělat cofeel like doing sth, fancy doing sth

popisovací: popisovací fixmarker/felt pen

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

rozpaky: být v rozpacíchbe/feel embarrassed, be/feel abashed

solidární: být solidární s kýmfeel solidarity with sb

tep: nahmatat/změřit komu tepfeel/take sb's pulse

výčitka: mít výčitky (svědomí)be full of remorse, feel pangs of conscience

zle: komu je zle nevolnosb is/feels sick

averze: mít averzi ke komu/čemuhave an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sth

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

bad: cítit se provinile kvůli čemu, mít špatný pocit z čeho, litovat čehofeel bad about sth

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

divně: Je mi divně.I feel funny/peculiar/out of sorts.

dobře: Není mi dobře.I am not feeling well.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dotek: být drsný na dotekbe rough to the touch, feel rough

hlava: Točí se mi hlava.I feel giddy.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

jít: Jde na mě chřipka.I feel flu coming on.

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

líto: Bylo mi ho líto.I felt sorry for him.

litovat: Přestaň se litovat!Stop feeling sorry for yourself!

mrzet: co koho mrzísb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sth

nanic: Je mi nanic.zle od žaludku I feel sick (in my stomach)., hovor. I feel queasy., přen. zhnusením ap. I feel sick to the stomach.

nevolno: Je mi nevolno.I don't feel well., I'm (feeling) unwell., I feel out of sorts.

nutkání: mít nutkání udělat cofeel/have an urge to do sth

od, ode: Je mi špatně od žaludku.I feel sick to the stomach.

omak: Na omak je to jako ...It feels like ...

ono: Ono mu totiž nebylo dobře.It was because he didn't feel well.

osaměle: cítit se osamělefeel lonely

pocit: Měl divný pocit.He had a strange feeling.

pocítit: pocítit hlad/lítost/zimufeel hunger/regret/cold

popsat: popsat CD fixemlabel the CD with a felt pen

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

přepadnout: Přepadla mě únava.I got tired (suddenly)., I felt sudden fatigue.

slabo: Je mi slabo.I feel faint.

smutno: Je mi smutno.I feel sad., jsem osamělý I feel lonely.

splín: Mám splín.hovor. I'm feeling down/blue., I have the blues.

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

stydno: komu je stydnosb feels ashamed, trapně sb feels embarrassed

špatně: Je mi špatně.I feel sick., není mi dobře I'm unwell., I'm not feeling well.

točit se: Točí se mi hlava.I feel dizzy., My head is spinning.

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.

ulevit se: Už se mu ulevilo.He is feeling better now.

vina: pocit vinysense/feeling of guilt

všelijak: Je mi tak všelijak.I feel funny.

zamrzet: Zamrzelo ho to.křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.

zastesknout se: Zastesklo se mu po domově.He felt homesick.

zvracet: Chce se mi zvracet.I feel sick.

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog