Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) co have (got), ownform. possess sthMá obchod.He has a shop.Měli jsme málo peněz.We had little money.Na to nemám.(finančně) I can't afford it., (intelektuálně) That's beyond me.
 2. (disponovat) have
 3. (vyjádření existence) be, haveTady máš/máte.(při podávání) Here you are!To máš jedno.It doesn't matter.To máš z toho. dobře ti takIt serves you right.To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!, What beautiful weather we're having!
 4. (nosit ap.) co have, be wearing(zbraň též) carry(držet) holdNemám to u sebe.I don't have it on me.Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on
 5. (dostávat) co get sth(vydělávat) earn, makeOdkud to máš?Where did you get it?
 6. (vlastnost, pocit ap.) have, beMáš zítra volno?Are you free tomorrow?Máš pravdu.You are right.Nemáš hlad?Are you hungry?mít rád koho/colike sb/sthmít hlad/žízeňbe hungry/thirstymít strach z koho/čehobe afraid of sb/sthmít obavy (ohledně) čehobe worried about sthmít naspěchbe in a hurrymít pravdube rightmít štěstíbe luckymít smůluhave bad luck, be out of luckmít službube on dutymít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít odpor k čemuloathe, detest, abhor sthmít už za sebou cobe through sthmít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth
 7. koho (za koho/co) (o vztahu) have sb for sb/sth(na chození) be seeing sbMáš někoho? přítele ap.Are you seeing anyone (right now)?mít koho za mužebe married to sb, have sb for a husband
 8. (obsahovat) contain, have(nabízet ve výbavě) offerMá ho za přítele.He takes him for a friend.Za koho mě máš?Who do you think I am?mít komu co za zléhold sth against sb, (vinit) blame sb for sthmám za to, že ...I think that ...
 9. (uchovávat) keepnemít co dělathave nothing to do, (nudit se) be at a loose endMám tě!I've got you!mít něco s kým(vztah) have an affair with sb, romance sb, (stýkat se) associate with sb
 10. (za povinnost) be (supposed) to do sth(doporučení) should do sth, ought to do sthMám to udělat?Shall/Should I do it?Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.Měli bychom počkat.We should wait.Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...Měl jsi to čekat!You should've expected that!
 11. (dle předpokladu) be to, be supposed toCo to má být?What is it supposed to be?Má už brzy přijít.He's to come soon.Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., (dle všeho) It's supposed to rain tomorrow.
 12. (vyjádření výsledku předchozí činnosti) haveUž mám nakoupeno.I have done my shopping.

Vyskytuje se v

lub: mít za lubemzamýšlet co be up to sth

nejraději: mít nejradějiv oblibě co like sth best

pré: mít prérun riot, go on the rampage, přijít si na své have a field day

rád: mít rádlíbit se ap. koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sth

bokovka: mít bokovku být nevěrnýhave a bit on the side, have someone on the side

bolest: mít bolestihave pains, be in pain, suffer from pains

brnění: mít brnění v čemhave pins and needles in sth

cvik: mít v čem cvikbe practiced in sth, have sth down to a fine art

dieta: držet/mít dietube on a diet, pro štíhlost též be dieting

dispozice: mít co k dispozicihave sth at one's disposal, k užívání have the use of sth

dluh: mít dluhybe in debt

dohled: mít dohled nad kým/čímsupervise, oversee sb/sth

domácí: mít domácí vězenídítě be grounded, soudem nařízené be under house arrest

dost: mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth

důvěra: mít důvěru v kohohave confidence, confide in sb

halucinace: mít halucinacehallucinate

hlad: mít/dostat hladbe/get hungry

hlavní: mít/studovat co jako hlavní obormajor in sth

hodnota: mít nevyčíslitelnou hodnotube priceless

chuť: mít chuť (u)dělat cofeel like doing sth, fancy doing sth

jasno: mít jasno v čembe clear about sth, have a clear idea of sth

kocovina: mít kocovinuhave a hangover, be hungover

mořský: mít mořskou nemocbe seasick

možnost: nemít jinou možnosthave no (other) option

muška: mít koho na mušce mířitbe aiming at sb

náběh: mít náběh na co, k čemu dispozice, sklony ap.have a disposition/tendency to sth

náběh: mít náběh na co chřipku ap.be sickening for sth

nadání: mít nadání na cohave a talent for sth

nadváha: mít nadváhube overweight

namále: mít už namále před smrtíbe at death's door

namířit: mít namířeno kambe heading, AmE be headed swh, for sth, be going swh, be bound for sth

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

nárok: mít nárok na cobe entitled to sth, splňovat požadavky be eligible for sth

náskok: mít náskok před kýmbe ahead of sb, před konkurencí be ahead of the game

následek: mít za následek coresult in sth

neblahý: mít neblahý vliv škodlivě působit na koho/cohave a harmful/detrimental effect on sb/sth

nerad: mít neraddislike, silně hate

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

obava: mít obavy z čehobe afraid of sth, be apprehensive about sth

obdoba: nemít obdobykvalitou ap. have no parallel, be unparalleled, být nevídaný be unprecedented

odpor: mít odpor k čemuhave a distaste/dislike for sth

odpovědnost: mít odpovědnost za cobe responsible, have the responsibility for sth

odvaha: mít odvahu na cohave the courage to do sth

okrajový: mít jen okrajový význambe of peripheral importance

pech: hovor. mít pechbe unlucky/out of luck, have bad luck

plán: mít v plánu coplan on doing sth, AmE have on sth

podíl: mít svůj podíl na čemhave a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sth

pohlavní: mít s kým pohlavní stykhave sex(ual intercourse) with sb

pohotovost: mít pohotovostvojsko ap. be on alert, pracovní, lékař ap. be on standby (duty), na zavolání be on call

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

pojem: nemít o čem (ani) pojemhave no idea about sth

pořádek: mít/udržovat kde pořádek uklizenokeep sth tidy

požitek: mít požitek z čeho(take) delight in sth, vyžívat se revel in sth, užívat si enjoy sth

práce: mít práci/být bez prácebe in/out of work

pravda: mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth

právo: mít právo na cohave the right, be entitled to do sth

projev: mít projevmake/deliver a speech

proslov: pronést/mít proslovgive/deliver a speech/an address

prospěch: mít z čeho prospěchbenefit from sth

přednost: mít přednost před kým/čímtake precedence, take priority over sb/sth

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

příležitost: mít příležitost k čemuhave the opportunity to do sth

přístup: mít volný přístup k čemuhave free access to sth

radost: mít radost z čehobe glad/happy about sth

rejstřík: mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) record

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

sezona: mít sezonu ovoce ap.be in season

schopnost: mít schopnost (u)dělat cohave the ability to do sth

sklon: mít sklony k čemutend, have a tendency, be inclined, have an inclination, be predisposed to (do) sth

skrývat: nemít co skrývathave nothing to hide

slabost: mít slabost pro koho/cohave a weakness/soft spot for sb/sth

smůla: mít smůlube unlucky, be out of luck, have bad luck

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

sobě: mít na sobě co oblečenébe wearing sth, have sth on

souvislost: mít souvislost s čímbe connected with sth, vztah be related to sth

spád: mít spádpříběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swing

společný: mít co společného s kýmhave sth in common with sb

společný: nemít nic společného s čím nesouviset ap.have nothing to do with sth

starost: mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sth

starost: mít co na starost(i)vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sb

strach: mít strach z koho/čehobe afraid/scared of sb/sth

aby: dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

averze: mít averzi ke komu/čemuhave an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sth

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

barva: Jakou to barvu?What colour is it?

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

blbě: Máš to blbě.You've got it wrong.

bokovka: nějakou bokovku.He's having a bit on the side.

brada: mít dvojitou bradu podbradekhave a double chin

by: Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...