Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) co have (got), ownform. possess sthMá obchod.He has a shop.Měli jsme málo peněz.We had little money.Na to nemám.(finančně) I can't afford it., (intelektuálně) That's beyond me.
 2. (disponovat) have
 3. (vyjádření existence) be, haveTady máš/máte.(při podávání) Here you are!To máš fuk.It doesn't matter.To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!
 4. (nosit ap.) co have, be wearing(zbraň též) carry(držet) holdNemám to u sebe.I don't have it on me.Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on
 5. (dostávat) co get sth(vydělávat) earn, makeOdkud to máš?Where did you get it?
 6. (vlastnost, pocit ap.) have, beMáš zítra volno?Are you free tomorrow?Máš pravdu.You are right.Nemáš hlad?Are you hungry?mít rád koho/colike sb/sthmít strach z koho/čehobe afraid of sb/sthmít obavy (ohledně) čehobe worried about sthmít naspěchbe in a hurrymít pravdube rightmít štěstíbe luckymít smůluhave bad luck, be out of luckmít hlad/žízeňbe hungry/thirstymít službube on dutymít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít odpor k čemuloathe, detest, abhor sthmít už za sebou cobe through sthmít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth
 7. koho (za koho/co) (o vztahu) have sb for sb/sthmít koho za mužebe married to sb, have sb for a husband
 8. (obsahovat) contain, have(nabízet ve výbavě) offerMá ho za přítele.He takes him for a friend.Za koho mě máš?Who do you think I am?mít komu co za zléhold sth against sb, (vinit) blame sb for sthmám za to, že ...I think that ...
 9. (uchovávat) keepnemít co dělathave nothing to do, (nudit se) be at a loose end, have time on one's handsMám tě!I've got you!mít něco s kým(vztah) have an affair with sb, romance sb, (stýkat se) associate with sb
 10. (za povinnost) be (supposed) to do sth(doporučení) should do sth, ought to do sthCo mám dělat?What should I/am I supposed to do?Mám to udělat?Shall/Should I do it?Měl bys(te) počkat.You should wait.Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...Měl jsi to čekat!You should have expected that!
 11. (dle předpokladu) be to, be supposed toCo to má být?What is it supposed to be?Má už brzy přijít.He's to come soon.Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., (dle všeho) It's supposed to rain tomorrow.
 12. (vyjádření výsledku předchozí činnosti) haveUž mám nakoupeno.I have done my shopping.

Vyskytuje se v

nejraději: v oblibě co like sth bestmít nejraději

pré: run riot, go on the rampage, přijít si na své have a field daymít pré

rád: líbit se ap. koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sthmít rád

bokovka: have a bit on the side, have someone on the sidemít bokovku být nevěrný

bolest: have pains, be in pain, suffer from painsmít bolesti

brnění: have pins and needles in sthmít brnění v čem

cvik: be practiced in sth, have sth down to a fine artmít v čem cvik

dieta: be on a diet, pro štíhlost též be dietingdržet/mít dietu

dispozice: have sth at one's disposal, k užívání have the use of sthmít co k dispozici

dluh: be in debtmít dluhy

dohled: supervise, oversee sb/sthmít dohled nad kým/čím

domácí: dítě be grounded, soudem nařízené be under house arrestmít domácí vězení

dost: be weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sthmít už dost čeho

důvěra: have confidence, confide in sbmít důvěru v koho

hlad: be/get hungrymít/dostat hlad

hlavní: major in sthmít/studovat co jako hlavní obor

hodnota: be pricelessmít nevyčíslitelnou hodnotu

chuť: feel like doing sth, fancy doing sthmít chuť (u)dělat co

jasno: be clear about sth, have a clear idea of sthmít jasno v čem

kocovina: have a hangover, be hungover, AmE též be hung overmít kocovinu

mít: be wearing, wear sth, have sth onmít na sobě

mořský: be seasickmít mořskou nemoc

možnost: have no (other) optionnemít jinou možnost

muška: be aiming at sbmít koho na mušce mířit

náběh: have a disposition/tendency to sth, děděný v rodině have a strain of sthmít náběh na co, k čemu dispozice, sklony ap.

nadání: have a talent for sthmít nadání na co

nadváha: be overweightmít nadváhu

namále: be at death's doormít už namále před smrtí

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feetmít napilno s čím

nárok: be entitled to sth, splňovat požadavky be eligible for sthmít nárok na co

náskok: be ahead of sb, před konkurencí be ahead of the gamemít náskok před kým

následek: result in sthmít za následek co

neblahý: have a harmful/detrimental effect on sb/sthmít neblahý vliv škodlivě působit na koho/co

nerad: dislike, silně hatemít nerad

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co

obava: be afraid of sth, be apprehensive about sthmít obavy z čeho

obdoba: kvalitou ap. have no parallel, be unparalleled, být nevídaný be unprecedentednemít obdoby

odpor: have a distaste/dislike for sthmít odpor k čemu

odpovědnost: be responsible, have the responsibility for sthmít odpovědnost za co

odvaha: have the courage to do sthmít odvahu na co

okrajový: be of peripheral importancemít jen okrajový význam

pech: be unlucky/out of luck, have bad luckhovor. mít pech

plán: plan on doing sth, AmE have on sthmít v plánu co

podíl: have a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sthmít svůj podíl na čem

pohlavní: have sex(ual intercourse) with sbmít s kým pohlavní styk

pohotovost: vojsko ap. be on alert, pracovní, lékař ap. be on standby (duty), na zavolání be on callmít pohotovost

pojem: have no notion/lose count of timenemít/ztratit pojem o čase

pořádek: keep sth tidymít/udržovat kde pořádek uklizeno

požitek: (take) delight in sth, vyžívat se revel in sth, užívat si enjoy sthmít požitek z čeho

práce: be in/out of workmít práci/být bez práce

pravda: be right/wrong about sthmít/nemít pravdu v čem

právo: have the right, be entitled to do sthmít právo na co

projev: make/deliver a speechmít projev

proslov: give/deliver a speech/an addresspronést/mít proslov

prospěch: benefit from sthmít z čeho prospěch

přednost: take precedence, take priority over sb/sthmít přednost před kým/čím

přehled: o vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sthmít (dobrý) přehled o čem

příležitost: have the opportunity to do sthmít příležitost k čemu

přístup: have free access to sthmít volný přístup k čemu

radost: be glad/happy about sthmít radost z čeho

rejstřík: have no criminal record, have a clean (criminal) recordmít čistý (trestní) rejstřík

rýma: have/catch a coldmít/dostat rýmu

sezona: be in seasonmít sezonu ovoce ap.

schopnost: have the ability to do sthmít schopnost (u)dělat co

sklon: tend, have a tendency, be inclined, have an inclination, be predisposed to (do) sthmít sklony k čemu

skrývat: have nothing to hidenemít co skrývat

slabost: have a weakness/soft spot for sb/sthmít slabost pro koho/co

smůla: be unlucky, be out of luck, have bad luckmít smůlu

smysl: it's no use, there's no point (in) doing sthnemá smysl dělat co

sobě: be wearing sth, have sth onmít na sobě co oblečené

souvislost: be connected with sth, vztah be related to sthmít souvislost s čím

spád: příběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swingmít spád

společný: have sth in common with sbmít co společného s kým

starost: be worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sthmít starost o koho/co

strach: be afraid/scared of sb/sthmít strach z koho/čeho

strpení: bear with sb, mít trpělivost be patientmít strpení s kým

styk: be well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friendsmít styky vlivné známé

svědomí: have a clear/guilty consciencemít čisté/špatné svědomí

lub: zamýšlet co be up to sthmít za lubem