Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) (in order) to, so as (to), so (that), in order that(zápor též) lestpo lest následuje should nebo infinitiv bez toAbych řekl pravdu ...To tell the truth ...Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.Dohlédni, aby ...See (to it) that ...aby ne... se slovesemin order not to, lest
  2. (vyj. účinek) topomocí infinitivuMá dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.
  3. (vyj. obsah hlavní věty) topomocí infinitivuBylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.
  4. (přání, vůle ap.) topomocí infinitivuŘekl mu, aby odešel.He told him to leave.
  5. (obava ap.)Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

Částice

  1. (kéž) I wish, only ifnásleduje sloveso v min.č.Už aby tu byli.I can't wait for them to come.
  2. (doufejme) I hopeJenom aby!Let's hope!, Hopefully!, (kéž by) If only!

Vyskytuje se v

ne: ne abyzesílený zápor see that

než: než abyna to aby to

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

natolik: natolik, aby...enough to...

proto: proto, abyin order to, so that, so as to

shrnout: abych to shrnulto sum up

tak: tak abyso that

účel: za účelem, abyin order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

cvik: ... abych nevyšel ze cviku.... to keep my hand in

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

dozrát: Dozrál čas k tomu, aby ...The time is ripe for ...

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

maximum: udělat maximum, aby ...do one's best/utmost to ...

muset: Musíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.

na: Je na vás, abyste ...It is up to you to ...

načase: Je pomalu načase, aby ...It's about time to ...

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

nastat: Nastal čas, aby ...The time has come to ...

potřeba: Je potřeba, aby ...It is necessary that ...

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

požádat: Byl jsem požádán, abych ...I was asked to ...

požadovat: Požaduje, abych chodil včas.He requires me to be on time.

pravda: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...

pro: Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...

přát si: Přála si, aby zemřel.She wished he would die.

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

přimět: Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

přinutit: Přinutila ho, aby to uklidil.She made him clean it up.

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduTo tell the truth..., To be frank...

radit: Radil jsem mu, aby to nekupoval.I advised him not to buy it.

rozkázat: Rozkázal jim, aby šli.He ordered them to go.

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

stačit: To stačí, aby by člověk úspěšný.That's all it takes to be successful.

ukecat: ukecat koho, aby...talk sb into doing sth

upřímný: abych byl upřímnýto be frank/honest

: Už aby byl ... je nejvyšší časIt's high time he was ...

varovat: Varoval ho, aby to nedělal.He warned him not to do it.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

zapomenout: Abych nezapomněl! musím to říct ap.Before I forget!, While I remember.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth

be: Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...to be honest ...

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

buggered: ani mě nehne, abych udělal coBrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sth

convenience: aby to vyhovovalo komufor sb's convenience

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

illustration: abyste si udělali obrázek, pro ilustraci, pro objasnění, na ukázkuby way of illustration

make: ujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše abymake sure

onus: je na kom, aby udělal cothe onus is on sb to do sth

reason: přesvědčit koho, aby udělal co/nedělal coreason sb into sth/out of sth

sake: jen aby se neřeklo, jen naokofor appearance's sake

see: dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...see (to it) that ...

tie: svázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčeltie sb's tongue

blow: Fouknul do čaje, aby ho zchladil.He blew on his tea to cool it.

command: Přikázali nám, abychom šli dál.We were commanded to walk on.

enough: Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.He was old enough to work.

explain: Dovolte, abych vám to vysvětlil.Let me explain it to you.

for: Udělal jsem to, aby to zvládl.I did it for him to make it.

get: abyste si udělali představu ...for you to get an idea ...

insist: Trvala na tom, abych tam byl.She insisted on my being there.

introduce: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

keep: Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?Can you keep it from happening again?

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

need: Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.I need you to do something for me.

order: Nařídil mu, aby vystoupil z auta.He ordered him out of the car.

ourselves: abychom se zahřálito keep ourselves warm

recommend: Doporučuje se, aby ...It is recommended that ...

remind: Připomeň(te) mi, abych to koupil.Remind me to buy it.

tell: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ...

to: abych řekl pravdu ...to be honest ...

unbecoming: Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.It is unbecoming of young girls to smoke.

want: Chci, abys tady zůstal.I want you to stay here.

short story: abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.to cut a short story shorter ...