Hlavní obsah

order [ˈɔːdə]

Sloveso

 1. (sb to do) sth přikázat, nařídit, zavelet coHe ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.order sb out of sthvykázat koho odkudorder sb off the fieldvykázat koho z hřiště
 2. objednat (si), poručit si zboží, jídlo ap.Are you ready to order?Máte vybráno? v restauraci
 3. uspořádat, seřadit, řadit covoj. order armsk noze zbraň

Podstatné jméno

 1. příkaz, nařízení, rozkazgive orderdát příkazexclusion orderzákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobámby order of sbna příkaz, z příkazu kohodo sth on the orders of sbudělat co na příkaz koho
 2. objednávka objednání, zakázkaadvance orderpředběžná objednávkaplace an orderzadat objednávkuAmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmyWe can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.
 3. orders (kněžský) stav
 4. (holy) orders vysvěcení na kněze
 5. mat.řád cifer ap.equation of the first orderrovnice prvního řádu
 6. pořadí, pořádek, posloupnost seřazeníin order of prioritypodle důležitostiin alphabetical orderpodle abecedy, abecedněorder numberpořadové číslosport. batting orderpořadí pálkařů ve kterém pálkaři odpalují - v baseballuin short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitěin the order givenv daném pořadí
 7. pořádek, řád, systémkeep orderudržet pořádek ve třídě ap.
 8. uspořádání, systém, řád společenskýworld ordersvětové uspořádání politickéorder of natureřád přírodyvoj. order of battlebojová sestava vojskavoj. loose ordervolná formace
 9. form.typ, řád, druh čeho
 10. náb.řádFranciscan/Benedictine orderfrantiškánský/benediktýnský řádOrder of Knighthoodrytířský řád

Citoslovce

 • Order! Klid! na schůzi ap.

Předložka

 • in the order of ... v řádu miliónů ap.

Fráze

 1. on order objednaný, zadaný ale dosud nedodaný
 2. to order na zakázku, na objednávku učiněný
 3. be under orders to do sth mít nařízeno udělat co
 4. in order v pořádkuput sth in orderdát co do pořádku, porovnat co
 5. be in order být správný při schvalování
 6. in good order v dobrém stavu, v pořádku
 7. in working order provozuschopný, funkční zařízení ap.
 8. be the order of the day být naprosto běžný, být na denním pořádku
 9. out of order mimo provoz, porouchaný, nefunkční
 10. hovor.out of order nemístný, nekorektní, nepřijatelný jednání
 11. in order to/that aby, za účelem
 12. in order for sb/sth to happen aby došlo k čemu

Vyskytuje se v

magnitude: order of magnituderozměr, rozsah

magnitude: order of magnitudeřád cifry

order around: order sb aroundrozkazovat komu, sekýrovat, komandovat koho

tall: tall ordertěžký úkol, tvrdý oříšek, nereálný požadavek

adjudication: práv. adjudication of bankruptcy, adjudication orderprohlášení konkurzu

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

alphabetical: in alphabetical orderv abecedním pořadí, podle abecedy

ascending: ascending ordervzestupné pořadí

backlog: backlog of ordersještě nevyřízené objednávky

cancel: cancel the orderzrušit objednávku

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

eviction: eviction orderpříkaz k (soudnímu) vystěhování

extended: voj. extended orderrojnice

garter: Order of the GarterPodvazkový řád

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

Jesuit: Jesuit orderjezuitský řád

loose: voj. loose ordervolná formace

maintenance: práv. maintenance ordersoudní příkaz k vyživovací povinnosti

monastic: monastic ordersřeholní řády

numeral: in numeral orderv číselném pořádku

open: open orderekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupy

picking: order pickingvychystávání/kompletování objednávky

place: place an order for sthzadat objednávku na co

point: point of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednání

possession: práv. possession ordersoudní výpověď (z bytu)

priority: in order of prioritypodle důležitosti

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

short: in short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleně

short: AmE gastr. short orderobjednávka minutek, minutky rychle připravená jídla

submit: submit an orderzadat/udělat objednávku

view: order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh