Hlavní obsah

be [biː unstressed bɪ]

SlovesoI am, you/we/they are, he/she/it is; pt was/were, pp been, pres being

 1. být vyjadřuje informace o podmětuI am still here.Ještě jsem tady.He is a very strong man.Je to velmi silný muž.Who are you?Kdo jste?The sky was black.Obloha byla černá.Where were you yesterday?Kde jsi včera byl?I'll be there in time.Budu tam včas.She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.If I were you.Kdybych byl tebou.I am hot.Je mi horko.You are right.Máte pravdu.
 2. is používá se jako spona s itjeIt is likely that ...Je pravděpodobné, že ...It is cold outside.Venku je zima.
 3. používá se v existenčních vazbáchThere is a problem here.Je tu problém.There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdothere was/there werebyl(a)/byli, bylo/byly
 4. to be abych byl jaký spravedlivý, upřímný ap.To be more accurate ...Abych byl přesnější ...to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...
 5. infinitiv se výjimečně používá místo přítomného časuform. (už)Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...to be or not to bebýt či nebýt

SlovesoI am, you/we/they are, he/she/it is; pt was/were, pp been, pres being

 1. as ... as can be maximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.
 2. if it wasn't for kdyby nebylo, nebýt koho/čeho

SlovesoI am, you/we/they are, he/she/it is; pt was/were, pp been, pres being

 1. užívá se k vyjádření průběhového tvaru významových sloves ve všech časechWho are you waiting for?Na koho čekáte?What is he trying to do?O co se to pokouší?
 2. užívá se k tvorbě trpného rodu s příčestím sloves ve všech časechThey were killed by terrorists.Byli zabiti teroristy.
 3. be to vyjadřuje co se pravděpodobně bude dítmít se stát ap.He is to come too.Má přijít také.It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...
 4. be to užívá se ve větách vyjadřujících 'co se bude dít' nebo 'co budeme dělat'mít něco udělat ap.What am I to do with it?Co s tím mám dělat?
 5. was, were vyjadřuje, co se mělo v minulosti stát, hl. nečekaněměl(o), měli, měly se stát, udělat ap.something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

Vyskytuje se v

able: být schopen, dokázat, umět udělat cobe able to do sth

about: chystat se, hodlat udělat cobe about to

account: sth form. být považován za co, být brán jako cobe accounted

act up: zlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovatbe acting up

advise: mít doporučeno důrazně, být instruován dle oficiálního dokumentu, řádu ap.be advised

after: usilovat o co, snažit se získat co, jít po čembe after sb/sth

agreement: with sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názorube in agreement

aim: at sth mít za cíl co, být zaměřený na co, zaměřovat (se) na cobe aimed

air: (být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi(be) on the air

anchor: kotvit, stát na kotvě loďbe at anchor

anywhere: co nikam nevedesth is not getting anywhere

apprentice: být v učení u koho, (vy)učit se u koho/čím, jít do učení ke komube apprenticed to sb/sth

apron: být (příliš) ovládaný kým, být závislý na kombe tied to sb's apron strings

arrears: být v prodlení/pozadu s platbami ap.be in arrears

ascendant: být na vzestupu, mít převahube in the ascendant

ashamed: ostýchat se, nerad udělat co přiznat ap.be ashamed to do sth

ask: být snadno k mání pro koho stačí jen říctbe sb's for the asking

assistance: být nápomocný komube of assistance to sb

associate: stýkat se, spolčovat se, bratříčkovat se s kýmbe associating with sb

assured: mít co jisté, moci si být jistý čímbe assured of sth

astray: být sveden na scestí kým k nepravosti ap.be led astray by sb

at: dělat to, být v tom provádět jistou činnostbe at it

automatic pilot: jednat automaticky/bez přemýšlení při rutinní činnostibe on automatic pilot

aware: sth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.be aware of

back: těšit se, až vypadne kdobe glad to see the back of sb

bail: být propuštěn na kaucibe bailed

balance: být vyveden z rovnováhy čímbe thrown off balance by sth

ball: teď je to na kom má povinnost učinit další krokthe ball is in sb's court

bark: kdo hovor. není tak zlý, jak vypadásb's bark is worse than his bite

barrel: uhánět, řítit se, hnát se auto ap.be barreling

base: být (úplně) vedle, mýlit sebe off base

be: jeis

beck: (muset) být k dispozici komube at sb's beck and call

been: kdo už byl(a) kdesb has been to sth

being: jelikož, protože, poněvadžbeing as

beside: with sth být celý bez sebe čím zlostí ap.be beside osf

bet: sázet, doufat, spoléhat že se něco stanebe betting

better: lepší máte dělat co, radši než ...you are better doing

betting: je velmi pravděpodobné, že, sázím na to, žethe betting is that

bill: být uveden na programu divadlabe billed

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

bit: být natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkatbe champing/chomping at the bit

black book: být u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u kohobe in sb's black books

black out: být neosvětlený budovabe blacked out

blame: být zodpovědný, moci za co, mít na svědomí cobe to blame for sth

blind: být slepý k čemu, přehlížet co, být nevšímavý k čemube blind to sth

bloom: být v (roz)květu, kvést, rozkvétatbe in bloom

book: být špatně zapsán u kohobe in sb's bad books

born: of/to sb narodit se komube born

borrow: mít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouhobe (living) on borrowed time

bother: nechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat coI can't be bothered to do sth

bottom: být příčinou čeho problémube at the bottom of sth

bound: muset z přirozených příčin ap., být povinenbe bound to

bow: zoufat si, trápit se kvůli čemube bowed (down) by sth

break up: ztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefonbe breaking up

breath: být udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dechbe out of breath

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh

brew: chystat se, schylovat se k bouři ap.be brewing

brick: házet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.be banging one's head against a brick wall

buck for: tvrdě makat na čem, jít tvrdě za čím, (tvrdě) usilovat o co chtít docílitbe bucking for sth

bud: být v rozpuku, pučet, rašitbe in bud

bulge: být nacpaný čímbe bulging with sth

business: pracovat, fungovat firma ap.be in business

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

buzz: with sth hučet, vřít, šumět čím činností ap.be buzzing

cable: být připojen na kabelovou televizibe cabled

cahoots: být spolčený s kýmbe in cahoots with sb

cannon: chovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelnýbe a loose cannon

cap: být vybrán do reprezentace národního týmube capped

card: být na spadnutí událost ap.be on the cards

careful: dávat si pozor, být opatrný na co na slova ap.be careful about sth

carry: být schválen návrh ap.be carried

carry on: about sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemube carrying on

case: podle okolností/toho, případně, eventuálněas the case may be

cast away: ztroskotat stát se trosečníkembe cast away

cast down: by sth kniž. být zdeptaný kým/čímbe cast down

catch: být zaskočen bouří ap.be caught

caution: být napomenut, dostat napomenutí od policisty ap.be cautioned

chair: předsedat schůzi ap.be in/take the chair

charge: řídit, vést co, mít na starosti cobe in charge of sth

cheap: lidský život ztratil hodnotu ve válce ap.life is cheap

aback: být překvapen(ý)/zaražený/zaskočený, být vyveden z konceptube taken aback