Hlavní obsah

catch [kætʃ]

Slovesopt&pp caught

  1. chytit, chytnout, dopadnout zloděje ap.catch some rayschytat bronz, jít na sluníčko
  2. sb/sth trefit, zasáhnout, udeřit koho/co rána ap.
  3. on/in sth (za)chytit se, uváznout kde, v čem noha ap.
  4. stihnout, chytit autobus ap.
  5. sb doing sth přistihnout koho při čem
  6. catch osf doing sth přistihnout (se) při čem při bezděčné činnosti ap.
  7. (za)chytit, postřehnoutcatch sight, catch a glimpse of sb/sthzahlédnout koho/co
  8. sb (za)stihnout koho na odchodu ap.
  9. be caught být zaskočen bouří ap.

Vyskytuje se v

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

attention: attract/catch sb's attentionpřitahovat/upoutat čí pozornost

breath: catch one's breathchytit dech, popadnout dech při namáhavé činnosti

breath: catch one's breath(za)lapat po dechu z šoku ap.

catch out: catch sb outnachytat, dostat koho na co/čem na neznalost ap.

cold: catch (a) coldnachladit se, dostat rýmu

eye: catch sb's eyeupoutat čí pozornost nápadné ap.

fire: catch firechytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se

fire: catch firedostat spád, nabrat obrátky, stát se zajímavým situace ap.

guard: catch sb off guardzaskočit, překvapit koho nepřipraveného

red-handed: be caught/catch sb red-handedbýt přistižen/přistihnout koho (přímo) při činu

short: be caught/taken shortbýt zastižen (náhlou) potřebou, potřebovat (rychle) na záchod, nutně muset komu

sight: catch sight of sbzahlédnout, uvidět, spatřit koho

unawares: catch/take sb unawareszaskočit/překvapit/zastihnout koho nepřipraveného

bus: catch/miss the busstihnout/zmeškat autobus

camera: catch sth on camerazachytit co na film

catch out: be caught out by sthbýt zaskočen čím

chill: catch a chillnastudit se

drift: catch/get sb's driftchápat kam kdo směřuje ve svém sdělení ap.

driver: catch driverunášeč

glimpse: catch/get a glimpse of sb/sth(letmo) zahlédnout koho/co

glove: sport. catch glovelapačka v hokeji

hold: catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co

infection: catch an infectionnakazit se

interest: catch sb's interestzaujmout koho

news: catch up on the newsdohnat zprávy zjistit, co se stalo nového

off-guard: catch sb off-guardzaskočit koho

off-guard: be caught off-guardbýt zaskočen

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

safety catch: with the safety catch onzajištěný zbraň

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

pants: hovor. catch sb with his pants downnachytat koho v trapné situaci

trousers: catch sb with his/her trousers downnachytat koho na hruškách/švestkách nepřipraveného, v prekérní situaci

čin: přistihnout koho při činucatch sb in the act

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

lapat: lapat po dechu/dechgasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breath

nachytat: nachytat koho při činucatch sb red-handed

pohled: upoutat čí pohledcatch sb's eyes

popadnout: popadnout dechcatch one's breath, znovu get one's breath back

pozornost: upoutat čí pozornostcatch sb's attention

přiskřípnout: přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

schytat: schytat tocatch it, dostat vynadáno též get a scolding

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

zalapat: zalapat po dechugasp for breath, catch one's breath

dostat: dostat rýmucatch a cold

dostat: Ty dostaneš!You'll catch it!

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

chytat: Chytej!Catch!

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

chytit: chytit rýmu od kohocatch a cold from sb

nabrat: přen. nabrat obrátky situace ap.catch fire, hot up

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.I didn't catch your name.

přiskřípnout: Přiskřípl jsem si prst do dveří.I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.

přistihnout: Byl přistižen při činu.He was caught in the act.

přivřít: Přivřel jsem si prsty do dveří.I caught my fingers in the door.

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

stihnout: Stihl jsem autobus do ...I caught the bus to ...

váznout: Kde to vázne?What is the catch/hitch?

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

zajistit: Zajistil zbraň.He put the safety catch on.

zastihnout: Cestou domů ho zastihla bouřka.He was/got caught in a storm on the way home.

zaujmout: Zaujalo mě to.It caught my interest.

pohybovat se: pohybovat se v začarovaném kruhube caught in a vicious circle

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

švestka: nachytat koho na švestkáchpři činu catch sb red-handed, nepřipraveného catch sb with his/her pants/BrE též trousers down

vězet: Kde to vězí? proces ap.What's the catch?