Hlavní obsah

catching [ˈkætʃɪŋ]

Vyskytuje se v

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

attention: attract/catch sb's attentionpřitahovat/upoutat čí pozornost

breath: catch one's breathchytit dech, popadnout dech při namáhavé činnosti

breath: catch one's breath(za)lapat po dechu z šoku ap.

catch: catch osfdoing sth přistihnout (se) při čem při bezděčné činnosti ap.

catch: be caughtbýt zaskočen bouří ap.

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

catch out: catch sb outnachytat, dostat koho na co/čem na neznalost ap.

cold: catch (a) coldnachladit se, dostat rýmu

eye: catch sb's eyeupoutat čí pozornost nápadné ap.

fire: catch firechytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se

fire: catch firedostat spád, nabrat obrátky, stát se zajímavým situace ap.

guard: catch sb off guardzaskočit, překvapit koho nepřipraveného

red-handed: be caught/catch sb red-handedbýt přistižen/přistihnout koho (přímo) při činu

short: be caught/taken shortbýt zastižen (náhlou) potřebou, potřebovat (rychle) na záchod, nutně muset komu

sight: catch sight of sbzahlédnout, uvidět, spatřit koho

unawares: catch/take sb unawareszaskočit/překvapit/zastihnout koho nepřipraveného

bus: catch/miss the busstihnout/zmeškat autobus

camera: catch sth on camerazachytit co na film

catch: catch some rayschytat bronz, jít na sluníčko

catch: catch sight, catch a glimpse of sb/sthzahlédnout koho/co

catch out: be caught out by sthbýt zaskočen čím

chill: catch a chillnastudit se

drift: catch/get sb's driftchápat kam kdo směřuje ve svém sdělení ap.

driver: catch driverunášeč

glimpse: catch/get a glimpse of sb/sth(letmo) zahlédnout koho/co

glove: sport. catch glovelapačka v hokeji

hold: catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co

infection: catch an infectionnakazit se

interest: catch sb's interestzaujmout koho

news: catch up on the newsdohnat zprávy zjistit, co se stalo nového

off-guard: catch sb off-guardzaskočit koho

off-guard: be caught off-guardbýt zaskočen

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

safety catch: with the safety catch onzajištěný zbraň

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

catch: catch hold of sthchytit se čeho

catch: catch sb in the actchytit koho při činu

pants: hovor. catch sb with his pants downnachytat koho v trapné situaci

trousers: catch sb with his/her trousers downnachytat koho na hruškách/švestkách nepřipraveného, v prekérní situaci

čin: přistihnout koho při činucatch sb in the act

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

lapat: lapat po dechu/dechgasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breath

nachytat: nachytat koho při činucatch sb red-handed

pohled: upoutat čí pohledcatch sb's eyes

popadnout: popadnout dechcatch one's breath, znovu get one's breath back

pozornost: upoutat čí pozornostcatch sb's attention

přiskřípnout: přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

schytat: schytat tocatch it, dostat vynadáno též get a scolding

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

zalapat: zalapat po dechugasp for breath, catch one's breath

dostat: dostat rýmucatch a cold

dostat: Ty dostaneš!You'll catch it!

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

chytat: Chytej!Catch!

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

chytit: chytit rýmu od kohocatch a cold from sb

nabrat: přen. nabrat obrátky situace ap.catch fire, hot up

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.I didn't catch your name.

přiskřípnout: Přiskřípl jsem si prst do dveří.I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.

přistihnout: Byl přistižen při činu.He was caught in the act.

přivřít: Přivřel jsem si prsty do dveří.I caught my fingers in the door.

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

stihnout: Stihl jsem autobus do ...I caught the bus to ...

váznout: Kde to vázne?What is the catch/hitch?

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

zajistit: Zajistil zbraň.He put the safety catch on.

zastihnout: Cestou domů ho zastihla bouřka.He was/got caught in a storm on the way home.

zaujmout: Zaujalo mě to.It caught my interest.

pohybovat se: pohybovat se v začarovaném kruhube caught in a vicious circle

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

švestka: nachytat koho na švestkáchpři činu catch sb red-handed, nepřipraveného catch sb with his/her pants/BrE též trousers down

vězet: Kde to vězí? proces ap.What's the catch?