Hlavní obsah

right [raɪt]

Přídavné jméno

 1. správný, korektní ve shodě s fakty
 2. správný, náležitý jak má být
 3. be right about sth mít pravdu v čemYou are absolutely right.Máš naprostou pravdu.
 4. nejlepší, nejvhodnější, ideální rozhodnutí ap.
 5. pravý, nefalšovaný, skutečný
 6. be right to do sthmít (morální) právo udělat co
 7. lícový, vnější stranaright side outlícem ven, nalíc otočený ap.
 8. pravý, nacházející se napravoright-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou
 9. BrE, hovor.(po)řádný, řádský, jak se patří

Příslovce

 1. správně, korektně
 2. vpravo, doprava, napravo o směruturn rightzahnout dopravaright and leftna všechny stranyright, left and centrena všechny strany, všude možně, pořád dokolavoj. right facevpravo v bok
 3. hovor.dobrá, takže, tak dobře uvození
 4. Right? hovor.Je (to) tak?, (Ne)mám pravdu?, Že ano?
 5. přitakání mluvícímuhovor.ano, jasně, jistě přitakání
 6. přímo, rovnou, právě kde/kdy o místě, časeRight here, right now.Právě tady, právě teď.
 7. , rovnou, přímo kam do určitého místa ap.
 8. zcela, úplně
 9. after/before sth hned, rovnou, těsně po čem, před čím
 10. (i)hned, v mžiku za velmi krátkou dobuI'll be right back.Hned budu zpátky.

Podstatné jméno

 1. to dobré, to správné morálně, dobro
 2. pravá stranaon your rightpo vaší pravé straněturn to the rightotočit se doprava
 3. the right pravice politická orientacemove to the rightposunout se doprava na politickém spektru
 4. pravačka, pravá ruka
 5. rights práva lidská, na svobodu ap.voting rightshlasovací právaabuse of the rightsporušení práv dětí, zvířat ap.affect sb's rightsdotýkat se práv, narušovat práva kohovest rightspropůjčit právaexercise one's rightsuplatňovat svá právaassert one's rightsprosazovat svá práva, trvat na svých právech
 6. to sth právo na co nárokBy what right?Jakým právem?by rightprávem, po právuhave a right to do/have sthmít právo dělat/mít cowithout rightneprávemdo sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právuas of rightplným právem, podle práva

Fráze

 1. be going right jít dobře, (vy)dařit se život
 2. be in the right být v právu v hádce ap.
 3. put sth right napravit co
 4. Mr/Miss Right ten pravý/ta pravá vhodný partner
 5. be at sb's right hand být pravou rukou koho
 6. by rights správně jak by to mělo být
 7. in one's own right vlastním přičiněním, po zásluze, zaslouženě úspěšný, uznávaný ap.
 8. reserve the right to do sth vyhrazovat si právo na co učinit v případě nutnosti
 9. be within one's rights to do sth mít plné právo udělat co
 10. hovor., zast.right on přesně tak, jasná páka, jasnačka
 11. hovor.right you are dobře, OK, jasně
 12. hovor.right away, right off okamžitě, hned, rovnou udělat něco

Vyskytuje se v

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

card: play one's cards rightpočínat si dobře, dobře to navléknout

rain: as right as rain(zase) zdravý jako rybička po nemoci ap.

right: be right about sthmít pravdu v čem

right-wing: right wingpravicové křídlo politické strany ap., pravice

serve: (it) serves sb rightdobře komu tak, to komu patří, má, co si zasloužil kdo

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

activist: animal rights activistsochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířat

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

away: right awayrovnou, hned udělat ap.

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

constitutional: constitutional rightústavou zaručené právo

consumer: consumer rightspráva spotřebitelů

counsel: práv. right to counselprávo na obhájce

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

enforce: enforce a rightuplatňovat nárok své právo

exclusive: exclusive rightsvýhradní práva

eye: voj. Eyes right!Vpravo hleď!

gay: gay rightspráva homosexuálů

hereditary: hereditary rightdědické právo

homosexual: homosexual rightspráva homosexuálů

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

inalienable: inalienable right to (do) sthnezadatelné právo na co

just: just righttak akorát

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

picture: pictured rightna obrázku vpravo

priority: priority rightpřednostní právo, právo priority

privacy: práv. right of privacyprávo na soukromí

property: property rightvlastnické právo

proprietary: proprietary rightsvlastnická práva

proprietorial: proprietorial rightsvlastnická práva

reserve: all rights reservedveškerá práva vyhrazena

set: set sth rightdát do pořádku, spravit, napravit co

silence: práv. right to/of silenceprávo nevypovídat

spousal: spousal rightspráva manželů, manželská práva

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

trample: trample (on) the rights of sbpošlapat čí práva

triangle: right-angled trianglepravoúhlý trojúhelník

variety: plant variety rightspráva k odrůdě

vest: práv. vested rightsprávní nárok, nezadatelná práva

visitation: visitation rightsprávo navštěvovat koho dítě ap.

winger: left/right wingerlevý/pravý křídelní útočník, hovor. levé/pravé křídlo

wrong: right the wrongsnapravit křivdy

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

after: right after breakfasthned po snídani

angle: at right anglev pravém úhlu

be: You are right.Máte pravdu.

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

everything: Is everything all right?Je všechno v pořádku?

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

right-handed: He is right-handed.Je to pravák.

place: be in the right place at the right timebýt na správném místě ve správný čas

all right: all right?ano?, jo?, dobře? ujištění se o pochopení

čerpání: Special Drawing Rights, SDRzvláštní práva čerpání

dědický: obor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary rightdědické právo

deklarace: Universal Declaration of Human RightsVšeobecná deklarace lidských práv

dělaný: be just right for sth/sbbýt pro co/koho jako dělaný

dispoziční: right of disposaldispoziční právo

hlasovací: voting right, right of votehlasovací právo

lidský: human rights/beinglidská práva/bytost

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

místo: okamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scenena místě

mít: be rightmít pravdu

náprava: rectify sth, put sth rightzjednat nápravu čeho

narušování: infringement of rightsnarušování práv

nuže: all right thennuže dobrá

odbočení: no left/right turndopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

odbočit: turn (to the) right/leftodbočit vpravo/vlevo

odpůrce: anti-abortionists, hovor. right-to-lifersodpůrci potratů

ochránce: animal rights activistsochránci zvířat

podpisový: right/authority to signpodpisové právo

pořádek: porovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sthdát co do pořádku

pravda: be right/wrong about sthmít/nemít pravdu v čem

pravice: on sb's rightpo čí pravici

pravidlo: right/left-hand rulefyz. pravidlo pravé/levé ruky

právo: rightly, by right, oprávněně justlypo právu

pravoúhlý: BrE right-angled triangle, AmE right trianglegeom. pravoúhlý trojúhelník

pravý: Mr Rightten pravý partner

přednostní: priority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sthpráv. přednostní právo na co

převod: transfer of rightspřevod práv

sejít: stray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's waysejít z cesty

správný: find the right wordnajít to správné slovo

strana: right-hand sidepravá strana ulice ap.

styk: be well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friendsmít styky vlivné známé

trojúhelník: equilateral/isosceles/right-angled trianglegeom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelník

úhel: acute/obtuse/right/straight angleostrý/tupý/pravý/přímý úhel

upřít: deny sb's right to (do) sthupřít komu/čí právo na co

útočník: left/right winglevý/pravý (křídelní) útočník

užívací: right of usepráv. užívací právo

vlastnický: proprietary right, nárok title to sthpráv. vlastnické právo k čemu

volební: right to vote, form. suffrage, franchisevolební právo

vpravo: Right face/turn!Vpravo v bok!

výběr: right to chooseprávo výběru

vyhradit: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

vyvést: open sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)vyvést koho z omylu

zjednat: rectify sth, put sth right, situace remedy the situationzjednat nápravu čeho

zleva: from (the) left to (the) right, po směru hodinových ručiček clockwisezleva doprava

ano: OK?, All right?Ano? souhlasíš?

dobře: Is the clock right?Jdou ty hodiny dobře?

doprava: Turn (to the) right.Zaboč(te) doprava.

hádat: guess right/wronghádat správně/špatně

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

hodit se: Is it right for me?Hodí se to pro mne? mé potřeby

jít: Is this the right way to the station?Jde se tudy na nádraží?

jízda: have right of waymít přednost v jízdě

jo: platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?Jo?

-li: (Am I) right?Není-liž pravda?

napravit: right the wrongsnapravit křivdy

napravo: Keep to the right.Držte se napravo.