Hlavní obsah

right [raɪt]

Přídavné jméno

 1. správný, korektní ve shodě s fakty
 2. správný, náležitý jak má býtmake sth rightdát do pořádku, napravit, spravit comake it/things rightdát to do pořádku, napravit to
 3. be right about sth mít pravdu v čemYou are absolutely right.Máš naprostou pravdu.
 4. nejlepší, nejvhodnější, ideální rozhodnutí ap.
 5. pravý, nefalšovaný, skutečný
 6. be right to do sthmít (morální) právo udělat co
 7. lícový, vnější stranaright side outlícem ven, nalíc otočený ap.
 8. pravý, nacházející se napravoright-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou
 9. BrE, hovor.(po)řádný, řádský, jak se patří

Příslovce

 1. správně, korektně
 2. vpravo, doprava, napravo o směruturn rightzahnout dopravaright and leftna všechny stranyright, left and centrena všechny strany, všude možně, pořád dokolavoj. right facevpravo v bok
 3. hovor.dobrá, takže, tak dobře uvození
 4. Right? hovor.Je (to) tak?, (Ne)mám pravdu?, Že ano?
 5. přitakání mluvícímuhovor.ano, jasně, jistě přitakání
 6. přímo, rovnou, právě kde/kdy o místě, časeRight here, right now.Právě tady, právě teď.
 7. , rovnou, přímo kam do určitého místa ap.
 8. zcela, úplně
 9. after/before sth hned, rovnou, těsně po čem, před čím
 10. (i)hned, v mžiku za velmi krátkou dobuI'll be right back.Hned budu zpátky.

Podstatné jméno

 1. to dobré, to správné morálně, dobro
 2. pravá stranaon your rightpo vaší pravé straněturn to the rightotočit se doprava
 3. the right pravice politická orientacemove to the rightposunout se doprava na politickém spektru
 4. pravačka, pravá ruka
 5. rights práva lidská, na svobodu ap.voting rightshlasovací právaabuse of the rightsporušení práv dětí, zvířat ap.affect sb's rightsdotýkat se práv, narušovat práva kohovest rightspropůjčit právaexercise one's rightsuplatňovat svá právaassert one's rightsprosazovat svá práva, trvat na svých právechcatch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činuput/set sth to rightsnapravit co nepravosti ap.
 6. to sth právo na co nárokBy what right?Jakým právem?by rightprávem, po právuhave a right to do/have sthmít právo dělat/mít cowithout rightneprávemdo sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právuas of rightplným právem, podle práva

Fráze

 1. be going right jít dobře, (vy)dařit se život
 2. be in the right být v právu v hádce ap.
 3. put sth right napravit co
 4. Mr/Miss Right ten pravý/ta pravá vhodný partner
 5. be at sb's right hand být pravou rukou koho
 6. by rights správně jak by to mělo být
 7. in one's own right vlastním přičiněním, po zásluze, zaslouženě úspěšný, uznávaný ap.bez ohledu na možné s ním související významné osoby, autority ap.
 8. reserve the right to do sth vyhrazovat si právo na co učinit v případě nutnosti
 9. be within one's rights to do sth mít plné právo udělat co
 10. hovor.right on jasně, jasnačka, jasná páka
 11. slang.right on přesně tak, moje řeč, o tom žádná
 12. hovor.right you are dobře, OK, jasně
 13. hovor.right away, right off okamžitě, hned, rovnou udělat něco

Vyskytuje se v

all right: all right?ano?, jo?, dobře? ujištění se o pochopení

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

card: play one's cards rightpočínat si dobře, dobře to navléknout

line: all (the way) down the line, right down the lineodshora až dolů, úplně ve všem, (velice) důsledně bez výjimky

rain: as right as rain(zase) zdravý jako rybička po nemoci ap.

right-wing: right wingpravicové křídlo politické strany ap., pravice

serve: (it) serves sb rightdobře komu tak, to komu patří, má, co si zasloužil kdo

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

activist: animal rights activistsochránci zvířat

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

away: right awayrovnou, hned udělat ap.

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

constitutional: constitutional rightústavou zaručené právo

consumer: consumer rightspráva spotřebitelů

convention: right-wing conventionsjezd pravice hl. republikánů v USA

counsel: práv. right to counselprávo na obhájce

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

enforce: enforce a rightuplatňovat nárok své právo

exclusive: exclusive rightsvýhradní práva

eye: voj. Eyes right!Vpravo hleď!

gay: gay rightspráva homosexuálů

hereditary: hereditary rightdědické právo

homosexual: homosexual rightspráva homosexuálů

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

inalienable: inalienable right to (do) sthnezadatelné právo na co

just: just rightúplně přesně, tak akorát

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

molar: maxillary right second molarsedmička vpravo nahoře

money: AmE (right) on the money(naprosto) přesný pravdivý, odpovídající ap.

picture: pictured rightna obrázku vpravo

priority: priority rightpřednostní právo, právo priority

privacy: práv. right of privacyprávo na soukromí

property: property rightvlastnické právo

proprietary: proprietary rightsvlastnická práva

proprietorial: proprietorial rightsvlastnická práva

remain: right to remain silentprávo nevypovídat zatčeného

reserve: all rights reservedveškerá práva vyhrazena

set: set sth rightdát do pořádku, spravit, napravit co

silence: práv. right to/of silenceprávo nevypovídat

spousal: spousal rightspráva manželů, manželská práva

trample: trample (on) the rights of sbpošlapat čí práva

triangle: right-angled trianglepravoúhlý trojúhelník

variety: plant variety rightspráva k odrůdě

vest: práv. vested rightsprávní nárok, nezadatelná práva

visitation: visitation rightsprávo navštěvovat koho dítě ap.

winger: left/right wingerlevý/pravý křídelní útočník

wrong: right the wrongsnapravit křivdy

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

after: right after breakfasthned po snídani

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

angle: at right anglev pravém úhlu

be: You are right.Máte pravdu.

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

dead: You are dead right!Máš naprostou pravdu!

everything: Is everything all right?Je všechno v pořádku?

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

right-handed: He is right-handed.Je to pravák.

place: be in the right place at the right timebýt na správném místě ve správný čas

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

dělaný: být pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

dispoziční: dispoziční právoright of disposal

hlasovací: hlasovací právovoting right, right of vote

lidský: lidská práva/bytosthuman rights/being

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

místo: na místěokamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scene

mít: mít pravdube right

náprava: zjednat nápravu čehorectify sth, put sth right

narušování: narušování právinfringement of rights

nuže: nuže dobráall right then

odbočení: dopr. zákaz odbočení vlevo/vpravono left/right turn

odbočit: odbočit vpravo/vlevoturn (to the) right/left

odpůrce: odpůrci potratůanti-abortionists, hovor. right-to-lifers

ochránce: ochránci zvířatanimal rights activists

podpisový: podpisové právoright/authority to sign

pořádek: dát co do pořádkuporovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sth

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

pravda: mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth

pravice: po čí pravicion sb's right

pravice: krajní pravicethe far right

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyright/left-hand rule

právo: po právurightly, by right, oprávněně justly

právo: mít právo na cohave the right, be entitled to do sth

právo: být v právube in the right

právo: lidská právahuman rights