Hlavní obsah

away [əˈweɪ]

Příslovce

  1. pryč pohybovat se ap.v češtině často u sloves předpona od-take sb awayodvést koho (pryč)walk awayodejít, odkráčetright awayrovnou, hned udělat ap.
  2. look away from sthodvrátit pohled od čeho, podívat se jinam
  3. daleko, vzdálený v čase směrem do budoucna
  4. o ubývání, slábnutí ap.melt awaytát, odtávat sníh
  5. neustále, pořád (dál), nepřetržitě dělatwork away on sthpořád pracovat na čem bez přerušení
  6. opodál se držet ap.stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

Přídavné jméno

  • sport.(hraný) na soupeřově hřišti zápassport. away matchutkání na soupeřově půdě, hovor. utkání/zápas venkusport. away teamhosté, hostující tým

Vyskytuje se v

blow away: blow sb awayodprásknout, odpravit, odbouchnout koho zastřelit

breath: take sb's breath awayvyrazit komu dech krása ap.

chuck away: chuck sth awayzahodit, vyhodit, rozházet co peníze, věc ap.

crumble: crumble (away)rozpadat se dům, vztah ap.

drive away: drive sb awayodehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.

ebb: ebb (away)ubývat, klesat, opadat, odcházet energie ap.

fade: fade (away)vytrácet se, mizet, ztrácet se před očima ap.

far: far and awayzdaleka, jasně, nepochybně nejlepší ap.

fire away: Fire away!Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.

game: give the game awayprozradit tajemství

get: you can't get away from sthnedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čím

give away: give sb/sth awayprozradit koho/co

hack: hack (away)sth, at sth sekat co, do čeho do dřeva ap., rozsekat, vysekat co

have: have it off/away with sbrozdat si to, rozdávat si to, vyspat se s kým

hide away: hide sth awayschovat, skrýt co

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

keep away: keep sb awayfrom sth nepouštět, nepustit koho kam, držet dál koho od čeho

lock away: lock sth away(u)zamknout, zavřít, zavřít na zámek co kam uschovat

melt: melt (away)rozplynout se obavy ap.

mile: be miles awaybýt (hrozně) daleko, hovor., přen. být mimo/myšlenkami jinde/duchem nepřítomen

nibble: nibble away at sthokusovat, přen. užírat, uhlodávat co zmenšovat velikost

pine: pine (away)chřadnout, scházet trápením ap.

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

right: right away, right offokamžitě, hned, rovnou udělat něco

rip: rip sth awayvyrvat, vytrhnout z ruky, stěny ap.

shoo: shoo sb (away)zahnat (máváním rukama) jako slepice ap.

shrink: shrink away from sb/sthucuknout před kým/čím zděšením ap.

shut away: shut osf awayuzavřít se, uzamknout se kde před světem ap., nevycházet

sign away: sign sth awaypostoupit jinému, převést co, podpisem se vzdát čeho podpisem oficiálního dokumentu

slave: slave (away)for sb otročit, dřít jako mezek pro koho, over sth pachtit se s čím

slink: slink (off)/(away)(od)plížit se, (vy)krást se, vytratit se

stash: stash (away)sth hovor. ulít (si), zašít, ulívat si co kam schovat

stay: stay awayfrom swh nechodit kam, nezdržovat se kde, držet se opodál čeho

store: store awayuskladnit, uložit si do zásoby, udělat si zásobu čeho

sweep away: be swept awayby sth být zcela unesen/uchvácen emocemi

take away: take sth awayfrom sb vzít, sebrat, odebrat komu co

tear away: tear sb/sth awayfrom sth odtrhnout, odloučit koho/co od čeho

tidy away: tidy sth awayuklidit, sklidit co nádobí ap.

toil: toil (away)dřít se, lopotit se, mořit se

turn away: turn sb awayodmítnout, nevpustit (dovnitř) koho

warn away: warn sb awayfrom sth varovat koho před čím aby to nečinil, odrazovat, zrazovat koho od čeho

whisk: whisk away/offfrom swh smést prudce, odmést co odkud

wither: wither (away)chřadnout, scházet, uvadat slábnout, ochabovat

bubble: bubble awaypokračovat, přetrvávat

carry away: přen. get/be carried awaynechat se unést/strhnout

coffee: take-away coffeekáva s sebou k odnesení z prodejny

creep: creep awayodplížit se, odkrást se

dawdle: dawdle away sth(pro)marnit, promrhat (čas), poflakovat se

draw: draw awayodjíždět, vyjet vozidlo ap.

entice: entice awayodlákat, odvábit, odloudit

fly: fly away/offuletět/odletět

force: force awayodehnat, zahnat, zapudit

from: away frompryč z, jsoucí mimo co

gamble: gamble sth awayprohrát, prosázet co v hazardní hře

gnaw: gnaw away at sthhlodat, užírat, sžírat koho/co i mentálně

hair's breadth: be only a hair's breadth away from sthbýt na spadnutí konflikt ap., být kousek od čeho

inveigle: inveigle sb away from sbodloudit koho (od koho)

loaf: loaf awayproflákat den ap.

lure: lure sb away from sthi přen. odlákat, odvést koho od čeho od povinností ap.

post: be posted awaybýt převelen

push: push sb/sth awayodstrčit, odsunout koho/co člověka, talíř ap.

rub: rub awayodrhnout, odřít vrstvu ap.

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

scamper: scamper away/offodpelášit, odhopsat

short: It's only a short distance away.Je to nedaleko.

sleep: sleep away sthprospat, zaspat co

speed: speed off, speed awayrychle odjet, odfrčet

take: to take aways sebou jídlo v restauraci

take-away: take-away coffeekáva s sebou

tow: tow-awayodtažení, odtah vozidla

trickle: trickle awaypostupně (z)mizet, vytratit se, pomalinku vytéct

weather: weather awayzvětrat, rozpadnout se vlivem počasí

well: well awaydost daleko

while away: while away the time doing sthkrátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čím

worry: worry away at sthtrápit se, mořit se, lopotit se s čím

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.

straggle: The players straggled away.Hráči postupně odešli.

domov: run away from homeutéct z domova

držet se: keep back, stay away from sthdržet se (opo)dál od čeho

dům: run away from homeutéct z domu

away: away from sb/sthmimo co, daleko, stranou od koho/čeho

místo: okamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scenena místě

naházet: bolt down, celou porci polish off, tuck awaynaházet do sebe co

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

odpoutat: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodpoutat zrak od čeho

pohled: look away, avert one's eyes from sthodvrátit pohled od čeho

projít: sb (can) get away with (doing) sthkomu projde co

prozradit: give the secret away, komu reveal a secret to sbprozradit tajemství

skoncovat: commit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osfskoncovat se životem

běžet: Go away!Běž pryč!

brát: Don't take it away from me.Neber mi to.

být: It is not far away.Není to daleko.

krátit: while away the time doing sth, kill time by doing sthkrátit si čas čím

kvapit: Time is running out/ticking away.Čas kvapí! není moc času

nastoupit: He got in the car and drove away.Nastoupil do auta a odjel.

nedávno: He passed away recently.Nedávno zemřel.

odtrhnout: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodtrhnout zrak od čeho

odvát: The wind blew the smoke away.Vítr odvál kouř.

odvést: Take him away!Odveďte ho!

poznat: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

pryč: Go away!Jdi pryč!

přibližovat se: Don't come near me!, Stay away from me!Nepřibližuj se (ke mně)!

rozpadat se: The old houses are crumbling (away).Staré domy se rozpadají.

sebrat: He took it away from me.On mi to sebral.

dech: udivit take sb's breath away, ránou wind sbvyrazit dech komu

humno: nedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw awaypřen. být (hned) za humny

kámen: be (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sthbýt co by kamenem dohodil odkud

loket: sort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's earukázat komu zač je toho loket

načerno: dodge the fare, skrytý na lodi ap. stow awayjet načerno