Hlavní obsah

stay [steɪ]

Sloveso

  1. swh zůstat, setrvat kdestay at homezůstat doma nejít venstay for supperzůstat na večeři
  2. pobývat, zdržovat se, bydlet kde dočasněWhere are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.He stayed at the Continental Hotel.Bydlel v hotelu Continental.stay healthyzůstat zdravý
  3. stay with sth vydržet u čeho nevzdát ap.
  4. stay away from swh nechodit kam, nezdržovat se kde, držet se opodál čeho
  5. stay out of sth stát/držet se mimo co nezaplétat se, nezapojit/nezapojovat se do čeho
  6. brzdit, zastavit postup nemoci ap.

Vyskytuje se v

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku

behind: stay behindzůstat (doma), zdržet se když ostatní odejdou

way: stay out of sb's wayvyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu

overnight: stay overnightzůstat přes noc, přenocovat

overnight: overnight staypřenocování

for: He stayed for he had nowhere to go.Zůstal, neboť neměl kam jít.

in: I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

safe: Stay safe!Opatruj(te) se! loučení ap.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmstay/keep in touch with sb

lanový: lanový mostcable (stay) bridge, provazový rope bridge

místo: místo pobytuna dovolené place of stay, hledaného ap. whereabouts, cíl cesty destination

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledkeep/stay on top of things

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

noc: zůstat přes noc přespatstay overnight

přes, přese: zůstat přes nocstay overnight

vydržet: vydržet až do koncezápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the course

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

zůstat: zůstat kde na nocstay overnight swh

zůstat: zůstat vzhůrustay up

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

kde: Nemám kde bydlet.I have nowhere to stay/live.

klidný: Zůstal klidný.He stayed calm.

na: zůstat na nocstay overnight, stay the night

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

plést se: Nepleť se do toho!Stay out of it!

poprvé: Jste tady poprvé?Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?

přibližovat se: Nepřibližuj se (ke mně)!Don't come near me!, Stay away from me!

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

týdenní: týdenní pobytone-week stay

vydržet: vydržet čerstvýstay fresh

vyhnout se: Raději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

zachovat: zachovat klidkeep/stay calm, hold/keep one's nerve

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?How long will you/are you going to stay?

zdržet se: Nezdržím se dlouho.I won't stay long.

zůstat: Jak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.