Hlavní obsah

stay [steɪ]

Vyskytuje se v

behind: stay behindzůstat (doma), zdržet se když ostatní odejdou

stay: stay awayfrom swh nechodit kam, nezdržovat se kde, držet se opodál čeho

way: stay out of sb's wayvyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu

overnight: stay overnightzůstat přes noc, přenocovat

for: He stayed for he had nowhere to go.Zůstal, neboť neměl kam jít.

in: I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

držet se: keep back, stay away from sthdržet se (opo)dál od čeho

kontakt: stay/keep in touch with sbzůstat v kontaktu s kým

lanový: cable (stay) bridge, provazový rope bridgelanový most

místo: na dovolené place of stay, hledaného ap. whereabouts, cíl cesty destinationmísto pobytu

nadhled: keep/stay on top of thingsudržovat/zachovávat si nadhled

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

noc: stay overnightzůstat přes noc přespat

přes, přese: stay overnightzůstat přes noc

vzhůru: be up/sit up/stay up latebýt/zůstat dlouho vzhůru

zůstat: stay overnight swhzůstat kde na noc

bydlet: We are staying in a good hotel.Bydlíme v dobrém hotelu.

dlouho: stay up latezůstat dlouho vzhůru

chtít: I want you to stay here.Chci, abys zůstal tady.

kde: I have nowhere to stay/live.Nemám kde bydlet.

klidný: He stayed calm.Zůstal klidný.

na: stay overnight, stay the nightzůstat na noc

nebo: You can either stay or go.Můžeš buď zůstat nebo jít.

plést se: Stay out of it!Nepleť se do toho!

poprvé: Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?Jste tady poprvé?

přibližovat se: Don't come near me!, Stay away from me!Nepřibližuj se (ke mně)!

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

týdenní: one-week staytýdenní pobyt

vydržet: stay freshvydržet čerstvý

vyhnout se: You'd better stay out of his way.Raději by ses mu měl vyhnout.

vyležet: You should stay in bed until you're well.Měl bys to vyležet.

zachovat: keep/stay calm, hold/keep one's nervezachovat klid

zdržet se: He stayed for three days.Zdržel se tři dny.

že: I promised to stay here.Slíbil jsem, že zde zůstanu.

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku