Hlavní obsah

want [wɒnt]

Sloveso

  1. sth from sb chtít, potřebovat co od koho vyžadovat, zamýšletI want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.Do you want ... ?(Ne)chcete ...? nabídnutí
  2. požadovat omluvu ap.
  3. you want to hovor.měl bys(te)vyjádření doporučení

Podstatné jméno

  1. of sth form. nedostatek čeho, nouze o cobe in want of sthnutně potřebovat co
  2. form.bída
  3. wants potřeby, požadavkywants listseznam toho, co je třeba (udělat)

Vyskytuje se v

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

part: want no part of sthnechtít mít nic společného s čím

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

situation: BrE Situations WantedZaměstnání hledají rubrika

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

what: What do you want?Co chceš?

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

what: What I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat

chtěný: chtěné dítěwanted child

nedostatek: pro nedostatek penězfor want of money

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

hledat: Hledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

chtít: Jestli chcete.If you please/like/want to.

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

soudit se: Chce se s nimi soudit o miliony.She wants to sue them for millions.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

vzpomenout (si): Můžeš mít, na co si vzpomeneš.You can have anything you want.

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.