Hlavní obsah

wanting [ˈwɒntɪŋ]

Vyskytuje se v

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

part: want no part of sthnechtít mít nic společného s čím

want: you want toměl bys(te)

want: wantspotřeby, požadavky

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

situation: BrE Situations WantedZaměstnání hledají rubrika

want: be in want of sthnutně potřebovat co

want: wants listseznam toho, co je třeba (udělat)

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

want: Do you want ... ?(Ne)chcete ...? nabídnutí

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

what: What do you want?Co chceš?

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

what: What I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

chtěný: chtěné dítěwanted child

nedostatek: pro nedostatek penězfor want of money

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

hledat: Hledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

chtít: Jestli chcete.If you please/like/want to.

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

soudit se: Chce se s nimi soudit o miliony.She wants to sue them for millions.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

vzpomenout (si): Můžeš mít, na co si vzpomeneš.You can have anything you want.

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.