Hlavní obsah

kam

Příslovce

  1. (otázka na místo) where (to)Kam jdeš?Where are you going?
  2. (určení místa) where(kamkoli) whereverChodím si, kam chci.I go wherever I want.
  3. (někam) somewhere(zápor) nowhereNemá kam jít.He has nowhere to go.

Vyskytuje se v

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bezvědomí: probrat se z bezvědomícome around, come to

buď: buď jak buďin any event, come what may

budoucí: v budoucích letechin the years to come

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age

dostat se: dostat se k mocicome to power

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

móda: přijít do módycome into fashion, become fashionable

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

nadejít: nadešel čas udělat cothe time has come to do sth

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge

naskočit: komu naskočila vyrážkasb broke/came out in a rash

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

návštěva: přijít na návštěvu ke komucome to see sb

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

opět: přijít opět do módycome back into fashion

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

počasí: za každého počasíin all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shine

pochodit: pochodit dobře/špatněcome off/fare well/badly

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

akorát: Přišel akorát on.Only he came.

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

čas: až přijde časwhen the time comes

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

dál: Dále! vstupteCome in!

dál: Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

jak: jak to?how come?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

jestli: Zeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.

jestli: Jestli přijde, zeptám se ho.If he comes I will ask him.

ještě: Ještě nepřišel.He hasn't come yet.

jet: Kam jedeme?Where are we going?

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jít: Kam jdeš/jdete?Where are you going?

jít: Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.

jít: Pojďte dál(e). do bytuCome on in.

jít: Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...

jít: Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.

jít: Jde na mě chřipka.I feel flu coming on.

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Come to me, darling.

mít: Má už brzy přijít.He's to come soon.

mně: Přijď(te) ke mně.Come to my place.

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

nastat: Nastal čas, aby ...The time has come to ...

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Fortunately, he came back on time.

než: Počkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

patřit: Kam patří ta židle?Where does the chair go to?

podít se: Kam se poděl?Where did he go?

pocházet: Pochází z bohaté rodiny.She comes from a rich family.

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

položit: Kam to mám položit?Where shall I put it?

postavit: Kam to mám postavit?Where shall I put it?

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

schovat: Kam jsi to schoval?Where did you hide it?

směřovat: Kam tím směřujete?What are you getting at/trying to say?

spěchat: Není kam spěchat.There is no hurry.

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vézt: Kam ho vezete?Where are you taking him?