Hlavní obsah

end [end]

Podstatné jméno

 1. of sth konec, závěr čeho knihy, roku ap.end matterdodatky v knizeekon. closed-end funduzavřený fondekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost
 2. to/of sth ukončení, zastavení čeho
 3. hovor.část, díl čeho úkolu, práce ap.
 4. účel, cíl, záměr činnosti ap.
 5. sport.strana hřištěchange endsvyměnit si strany

Fráze

 1. come to an end skončit válka ap.
 2. hovor.at the end of the day nakonec po zvážení všeho
 3. go off the deep end pominout se, zcvoknout se
 4. be thrown in at the deep end spadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy
 5. in the end nakonec, jako konečné rozhodnutí
 6. an end in itself samoúčel(ná činnost)
 7. make (both) ends meet (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít
 8. no end of sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.
 9. put an end to sth ukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

Vyskytuje se v

above: (a) víc, (a) výš než daná hodnota(and) above

ache: drobné potíže, bolístky tělesnéaches and pains

again: znovu a znovu, zas a znova, opakovaněagain and again

all: co taky, stejně tak, jakbysmet zdůraznění překvapivého ap.sth and all

arm: stát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně drahocost an arm and a leg

back: tam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.back and forth

backwards: tam a zpátky, sem a tam pohybovat sebackwards and forwards

barrel: se vším všudy, sakumprásk, úplně všechnolock, stock and barrel

beck: (muset) být k dispozici komube at sb's beck and call

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

between: (jen tak) mezi námibetween you and me

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

bit: všechno možné, kde co, nejrůznější věcibits and pieces

bitter: až do samého konce i se všemi nepříjemnými následkyto the bitter end

black and white: černé na bílémin black and white

bob: A hotovo!, A je to (v pohodě)!and Bob's your uncle!

body: tělem i dušíbody and soul

both: jak ... tak, nejen ... ale také, ... iboth ... and

bread and butter: (zcela) základní/zásadníbread-and-butter

breadth: křížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho(across) the length and breadth of sth

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh

butt: pažba zbraně, tlustší konec, širší strana nástroje ap.butt (end)

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

candle: pracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinkuburn the candle at both ends

chalk: jako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílnýas chalk and cheese

chapter: dopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovatgive sb chapter and verse on sth

chop: měnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvratchop and change

Co.: a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.and co.

company: a spol.and company

comparison: co je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.there is no comparison between sth and sth

cut: jasný, zřejmýcut and dried

day: v dnešní doběin this day and age

dead: pasé myšlenka, plán ap.dead and buried

each: úplně každý, všichni do jednohoeach and every

end: skončit válka ap.come to an end

every: občas, tu a tam, příležitostněevery now and then, every once in a while

everything: a tak dále, a vůbec všechno ve výčtuand everything

far: zdaleka, jasně, nepochybně nejlepší ap.far and away

fast: chovat se nezodpovědněplay fast and loose

fetch: dělat poskoka, posluhovat jednoduchou činností, for sb obskakovat kohofetch and carry

few: vzácný, řídký výskytemfew and far between

flesh: člověk z masa a kostíflesh and blood

fun: dovádění nezodpovědnéfun and games

give: vzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něcogive and take

hair: nahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzoumake sb's hair stand on end

hale: zdravý, zdravím kypící, čilý o starém člověkuhale (and hearty)

half: co jako hrom velký, náročný ap.sth and a half

hammer: dělat co s vervou, pořádně se do čeho oboutgo at sth hammer and tongs

hand: se spoutanýma rukama i nohamabound hand and foot

high: nechat koho na holičkách v beznadějné situacileave sb high and dry

high and mighty: společenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvothe high and mighty

home: být za vodou, mít co v kapse být jasně v čelebe home and dry

hot: měnit stále názor/postoj hl. do extrémůblow hot and cold

hue: povyk, pokřik hlasité protestyhue and cry

lady: dámy a pánovéladies and gentlemen

large: v podstatě, celkově (vzato)by and large

less: stále/čím dál (tím) méněless and less

like: a tak podobněand the like

live: věnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro colive and breathe sth

lo: hle!, kupodivu!, světe div se! též iron. o nepřekvapivémlo (and behold)

loose end: nemít nic na práci, nevědět, co s časembe at a loose end

matter: A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.That's the end of the matter.

more: víc a víc, čím dál více, stále vícmore and more

near: čí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milíone's nearest and dearest

neck: být vyrovnaný/na tom stejně se stejnou šancí zvítězitbe neck and neck

night: ve dne v nociday and night, night and day

now: občas, čas od času, tu a tamnow and then, (every) now and again

null: neplatný, neúčinný, anulovanýnull and void

off: tu a tam, sem tam, nepravidelně něco dělatoff and on, on and off

on: pořád dál, dál a dál pokračovat ap.on and on

once: jednou provždyonce (and) for all

one: postupněin ones and twos

over: (navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čehoover and above

pick: vybírat (si) vybíravěpick and choose

pro: klady a zápory, (důvody) pro a protipros and cons

purely: prostě a jednodušepurely and simply

purpose: prakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediskafor all practical purposes, to all intents and purposes

ragtag: lůza, plebs, chátraragtag (and bobtail)

rest: a tak dále, a vše co k tomu patříand the rest

about: být zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.be out and about

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

bodily: grievous/actual bodily harmtěžké/lehké ublížení na zdraví

dangerous: dangerous to healthzdraví nebezpečný

food: health food shopobchod se zdravou výživou

harm: (grievous) bodily harm(těžké) ublížení na zdraví

hazardous: be hazardous to healthbýt zdraví nebezpečný

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

injurious: be injurious to healthbýt zdraví škodlivý, škodit zdraví

occasion: assault occasioning actual bodily harmpřepadení s lehkým ublížením na zdraví

occupational: occupational health and safetybezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkr. BOZP

personal: práv. personal injuryfyzická újma, újma na zdraví způsobená při nehodě ap.

restore: restore sb to healthnavrátit zdraví, uzdravit koho

robust: robust healthpevné zdraví

sense: common senseselský/zdravý rozum

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

stay: stay healthyzůstat zdravý

tax: AmE, hovor. a sin taxdaň ze zdraví škodlivé spotřeby cigarety, alkohol ap.

wellness: wellness clinicklinika zdraví

hazard: health hazardohrožení zdraví, zdravotní riziko

healthy: healthy dietzdravá strava

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

unscathed: escape unscathedvyváznout bez zranění, se zdravou kůží

fit: BrE, AusE as fit as a fiddlezdravý jako řípa

připít: drink to sb's health, drink the health of sbpřipít komu na zdraví

rozum: common sensezdravý/selský rozum

strava: healthy dietzdravá strava

ublížení: grievous/actual bodily harmpráv. těžké/lehké ublížení na zdraví/těle

výživa: health foodzdravá výživa

zdraví: Cheers!, hovor. Chin-chin!, po kýchnutí Bless you!Na zdraví!

zdravý: common sense, reason, duševní zdraví sanity, hovor. marbleszdravý rozum

kazit: ruin one's eyes/healthkazit si oči/zdraví

křehký: fragile healthkřehké zdraví

napít se: drink to sb's healthnapít se na čí zdraví

podlomit: That ruined his health.To podlomilo jeho zdraví.

poškodit: damage one's healthpoškodit si zdraví

slabý: poor healthslabé zdraví

škodit: be bad for sb's healthškodit zdraví

zničit: ruin one's health by sthzničit si zdraví čím

buk: fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

kořínek: enjoy robust health, be sound in wind and limbpřen. mít zdravý kořínek

půl: Cleanliness is next to godliness.Čistota půl zdraví.

ryba: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako ryba

řepa: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako řípa