Hlavní obsah

end [end]

Podstatné jméno

 1. of sth konec, závěr čeho knihy, roku ap.end matterdodatky v knizeekon. closed-end funduzavřený fondekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost
 2. to/of sth ukončení, zastavení čeho
 3. hovor.část, díl čeho úkolu, práce ap.
 4. účel, cíl, záměr činnosti ap.
 5. sport.strana hřištěchange endsvyměnit si strany

Fráze

 1. come to an end skončit válka ap.
 2. hovor.at the end of the day nakonec po zvážení všeho
 3. go off the deep end pominout se, zcvoknout se
 4. be thrown in at the deep end spadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy
 5. in the end nakonec, jako konečné rozhodnutí
 6. an end in itself samoúčel(ná činnost)
 7. make (both) ends meet (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít
 8. no end of sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.
 9. put an end to sth ukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

Vyskytuje se v

above: (a) víc, (a) výš než daná hodnota(and) above

ache: drobné potíže, bolístky tělesnéaches and pains

again: znovu a znovu, zas a znova, opakovaněagain and again

all: co taky, stejně tak, jakbysmet zdůraznění překvapivého ap.sth and all

arm: stát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně drahocost an arm and a leg

back: tam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.back and forth

backwards: tam a zpátky, sem a tam pohybovat sebackwards and forwards

barrel: se vším všudy, sakumprásk, úplně všechnolock, stock and barrel

beck: (muset) být k dispozici komube at sb's beck and call

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

between: (jen tak) mezi námibetween you and me

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

bit: všechno možné, kde co, nejrůznější věcibits and pieces

bitter: až do samého konce i se všemi nepříjemnými následkyto the bitter end

black and white: černé na bílémin black and white

bob: A hotovo!, A je to (v pohodě)!and Bob's your uncle!

body: tělem i dušíbody and soul

both: jak ... tak, nejen ... ale také, ... iboth ... and

bread and butter: (zcela) základní/zásadníbread-and-butter

breadth: křížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho(across) the length and breadth of sth

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh

butt: pažba zbraně, tlustší konec, širší strana nástroje ap.butt (end)

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

candle: pracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinkuburn the candle at both ends

chalk: jako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílnýas chalk and cheese

chapter: dopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovatgive sb chapter and verse on sth

chop: měnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvratchop and change

Co.: a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.and co.

company: a spol.and company

comparison: co je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.there is no comparison between sth and sth

cut: jasný, zřejmýcut and dried

day: v dnešní doběin this day and age

dead: pasé myšlenka, plán ap.dead and buried

each: úplně každý, všichni do jednohoeach and every

end: skončit válka ap.come to an end

every: občas, tu a tam, příležitostněevery now and then, every once in a while

everything: a tak dále, a vůbec všechno ve výčtuand everything

far: zdaleka, jasně, nepochybně nejlepší ap.far and away

fast: chovat se nezodpovědněplay fast and loose

fetch: dělat poskoka, posluhovat jednoduchou činností, for sb obskakovat kohofetch and carry

few: vzácný, řídký výskytemfew and far between

flesh: člověk z masa a kostíflesh and blood

fun: dovádění nezodpovědnéfun and games

give: vzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něcogive and take

hair: nahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzoumake sb's hair stand on end

hale: zdravý, zdravím kypící, čilý o starém člověkuhale (and hearty)

half: co jako hrom velký, náročný ap.sth and a half

hammer: dělat co s vervou, pořádně se do čeho oboutgo at sth hammer and tongs

hand: se spoutanýma rukama i nohamabound hand and foot

high: nechat koho na holičkách v beznadějné situacileave sb high and dry

high and mighty: společenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvothe high and mighty

home: být za vodou, mít co v kapse být jasně v čelebe home and dry

hot: měnit stále názor/postoj hl. do extrémůblow hot and cold

hue: povyk, pokřik hlasité protestyhue and cry

lady: dámy a pánovéladies and gentlemen

large: v podstatě, celkově (vzato)by and large

less: stále/čím dál (tím) méněless and less

like: a tak podobněand the like

live: věnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro colive and breathe sth

lo: hle!, kupodivu!, světe div se! též iron. o nepřekvapivémlo (and behold)

loose end: nemít nic na práci, nevědět, co s časembe at a loose end

matter: A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.That's the end of the matter.

more: víc a víc, čím dál více, stále vícmore and more

near: čí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milíone's nearest and dearest

neck: být vyrovnaný/na tom stejně se stejnou šancí zvítězitbe neck and neck

night: ve dne v nociday and night, night and day

now: občas, čas od času, tu a tamnow and then, (every) now and again

null: neplatný, neúčinný, anulovanýnull and void

off: tu a tam, sem tam, nepravidelně něco dělatoff and on, on and off

on: pořád dál, dál a dál pokračovat ap.on and on

once: jednou provždyonce (and) for all

one: postupněin ones and twos

over: (navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čehoover and above

pick: vybírat (si) vybíravěpick and choose

pro: klady a zápory, (důvody) pro a protipros and cons

purely: prostě a jednodušepurely and simply

purpose: prakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediskafor all practical purposes, to all intents and purposes

ragtag: lůza, plebs, chátraragtag (and bobtail)

rest: a tak dále, a vše co k tomu patříand the rest

about: být zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.be out and about

atletika: sport. lehká atletikatrack and field (events), BrE též athletics

balné: poštovné a balné (v ceně)postage and packing (included)

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

brnění: mít brnění v čemhave pins and needles in sth

byt: byt a stravaboard and lodging

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speaking

celní: celní úřadkancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Service

cenný: ekon. cenné papírysecurities, akciové stocks (and shares)

co: čím dál vícemore and more, increasingly

čára: přerušovaná/čárkovaná/tečkovaná/čerchovaná čárabroken/dashed/dotted/dash-and-dot line

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

čípek: tyčinky a čípkyretinal rods and cones

dál: a tak dáleand so on, etcetera

další: a další ve výčtuand others

dáma: dámy a pánovéladies and gentlemen

den: den co denday in and day out, day after day

dezolátní: v dezolátním stavuin dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruin

dno: být (úplně) na dněspolečensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged down

do: až do konce(up) to the end

docházkový: docházkový systémtime and attendance (system)

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

hodina: hodina a půlan hour and a half

hůř: čím dál hůřeworse and worse

hutní: hutní průmysliron and steel industry

chléb: chléb s máslembread and butter

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

jednoduše: prostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...

klad: klady a zápory čehothe pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sth

kolej: přen. slepá kolej v jednání, vývoji ap.dead end, deadlock

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

blikat: Blikal baterkou.He was flicking a flashlight on and off.

být: 3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

džin: džin s tonikemgin and tonic

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

i: muži i ženyboth men and women

jádro: jádro věciheart of the matter, sum and substance

jako: chudí jako bohatí(both) poor and rich

jiný: ... a jiníand others

jít: Jdi pro něj.Go and get him.

a: A je to!(And) that's it!, to bychom měli So that's that!, hotovo Done!, je to snadné And bob's your uncle.

černý: černé na bílémin black and white

čert: k čertu s kým/čímdamn and blast sb/sth

hasnout: Tím to hasne.That's the end of the matter., That's it.

holičky: nechat koho na holičkáchleave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to dry

hrbit: hrbit hřbetpoklonkovat bow and scrape, demean osf, humble osf

jehla: být jako na jehláchbe on pins and needles

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

každý: za každého počasí za všech okolnostíin all weathers, (in) fair (weather) and foul

abet: napomáhání trestnému činu komu, spolupachatelstvípráv. aiding and abetting sb

account: výkaz zisků a ztrátprofit and loss account

aft: záďová částaft end

ancient: antické Řecko a Římancient Greece and Rome

asset: aktiva a pasivaassets and liabilities

athlete: (lehký) atletAmE track (and field) athlete

bacon: vejce se slaninoubacon and eggs

banger: opečené párky s bramborovou kašígastr. bangers and mash