Hlavní obsah

less [les]

Příslovce

  1. méně u nepočitatelných podstatných jmenYou should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.
  2. již ne tolik/méně
  3. less sth than ani ne tak co jako spíš(e)It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

Předložka

  1. less than méně než kolikless than one hour laternecelou hodinu nato
  2. sth minus co, bez čeho, odečteme-li co

Vyskytuje se v

least: the leastnejmenší, minimální

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

little: a little(of) sth trochu, trošku čeho

more: more or lessvíceméně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)

than: more/less thanvíce/méně než co

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

dog: astron. the Little DogMalý pes

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

expensive: something less expensiveněco levnějšího

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

last: last but not leastv neposlední řadě

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

plover: little ringed ploverkulík říční

sandpiper: least sandpiperjespák drobný

toe: little/pinky toemalíček nohy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

twit: little twitblbeček

way: a little way furtherkousek dál

weasel: least weasel(lasice) kolčava

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

aby: in order not to, lestaby ne... se slovesem

ani: not in the leastani v nejmenším/trochu

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

karkulka: Little Red Riding HoodČervená Karkulka

kolčava: (Old World) least weasel(lasice) kolčava

kousek: bit by bit, little by littlekousek po kousku

levný: cheaper, less expensivelevnější

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

maličko: since childhood, since sb was littleod malička

málo: too little, u počitatelných too fewpříliš málo

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

mírně: ... to put it mildly, ... to say the leastmírně řečeno ...

nejmenší: not in the leastani v nejmenším

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

nic: no less(o) nic míň

poslední: last but not leastv neposlední řadě

ručička: hour/little handhodinová/malá ručička

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

spíš: still less (so)tím spíš ne

strana: the Lesser TownMalá Strana

teprve: much less(a) už teprve ne

trochu: at least a bitaspoň trochu

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

žalostně: precious little/few of sthžalostně málo čeho

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

krapet: It is a little bit complicated.Je to krapet složité.

maličkost: a little something from metaková maličkost ode mne pozornost

mít: We had little money.Měli jsme málo peněz.

necelý: in less than a yearza necelý rok

nejméně: as little as possibleco nejméně

peníze: I have little money.Mám málo peněz.

prozradit: I'll let you in on a little secret.Prozradím vám malé tajemství.

sestra: little/elder sistermladší/starší sestra

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

vliv: have little influence on sthmít malý vliv na co

vykašlat se: I don't give a damn about it., I couldn't care less.Na to se můžu vykašlat.

významný: of little/great import(ance)málo/velmi významný

zapršet: There was a little/light/shower of rain.Trošku zapršelo.

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.

pomalu: More haste less speed., Haste makes waste.Spěchej pomalu.