Hlavní obsah

less [les]

Příslovce

  1. méně u nepočitatelných podstatných jmenYou should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.
  2. již ne tolik/méně
  3. less sth than ani ne tak co jako spíš(e)It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

Vyskytuje se v

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

least: the leastnejmenší, minimální

least: at leasta(le)spoň, nejméně, přinejmenším minimálně

least: at leasta(le)spoň když nic jiného

least: not in the leastani v nejmenším, vůbec ne, ani trošku

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

little: a little(of) sth trochu, trošku čeho

little: a littlekrátce, nedlouho, chvilku

little: a little (bit)trochu, poněkud, trošku

more: more or lessvíceméně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)

than: more/less thanvíce/méně než co

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

dog: astron. the Little DogMalý pes

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

expensive: something less expensiveněco levnějšího

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

last: last but not leastv neposlední řadě

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

lesser: zool. lesser spotted woodpeckerstrakapoud malý

lesser: bot. lesser duckweedokřehek menší

little: little or nothingprakticky nic, sotva co

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

plover: little ringed ploverkulík říční

sandpiper: least sandpiperjespák drobný

toe: little/pinky toemalíček nohy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

twit: little twitblbeček

way: a little way furtherkousek dál

weasel: least weasel(lasice) kolčava

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

little: I had little money.Měl jsem málo peněz.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

little: He walked a little in the garden.Chvilku se procházel v zahradě.

little: She's got the nicest little house.Má ten nejkrásnější domeček.

little: Daniel's little sisterDanielova mladší sestra

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

more: a little more timetrochu více času

much: He wasn't a leftist, much less a revolutionary.Nebyl to levičák, a už teprve ne revolucionář.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

karkulka: Červená KarkulkaLittle Red Riding Hood

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

levný: levnějšícheaper, less expensive

maličko: od maličkasince childhood, since sb was little

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

méně: více či méněmore or less

méně: o nic méněno less

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nic: (o) nic míňno less

poslední: v neposlední řadělast but not least

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

řada: a v neposlední řaděand last but not least

spíš: tím spíš nestill less (so)