Hlavní obsah

trochu, trošku

Příslovce

  1. (maličko) a little, a (little) bit, slightlyaspoň trochuat least a bitani trochunot a bittrochu víca bit moretrochu většíslightly largertrochu od všehoa bit of everything
  2. (částečně) somewhat, rather, to some extentJdeš trochu pozdě.You are a bit late.
  3. expr.(příliš) a bitpříliš To je trochu moc.It's a bit too much.
  4. hovor.(na chvíli) for a while, awhile

Vyskytuje se v

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

trocha, troška: ani trochanot a bit

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

poradit: Potřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.

předbíhat: Trošku předbíháš. událostemYou're getting ahead of yourself.

stáhnout: Stáhni trochu zvuk.Turn the sound down a bit.

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

šilhat: Trošku šilhá.He has a slight squint.

trocha, troška: Dám si trošku čaje.I'll have some tea.

uvařit: Uvařím trošku čaje.I'll make some tea.

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vzruch: vnést trochu vzruchu do čehobring some excitement into sth

zapršet: Trošku zapršelo.There was a little/light/shower of rain.

život: vnést do čeho trochu životaliven sth up a bit, put more life into sth

a, an: a bitkousek, trošku

box in: be boxed innemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pasti

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

decent: half(way) decentaspoň trochu slušný kvalitou ap.

lucky: BrE lucky break(troška) štěstí příznivý obrat ve vývoji událostí

peckish: feel/be peckishmít trošku hlad

practice: get some practice in sthzískat (trošku) cvik v čem

scintilla: not a scintilla of sthani troška/náznak/zdání čeho

slight: not the slightest bitani trošku/za mák/náznakem

small: in a small wayv malé míře, trošku, v malém

small: by small degreespostupně, po troškách

sort: in a sort of waytak trochu, svým způsobem

way: in no waynijak, ani trošku

aside: put some money aside for sthodložit si trochu peněz na co

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

himself: He poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.

lisp: She has a slight lisp.Trošku šišlá.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

more: a little more timetrochu více času

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

weirdo: He is a weirdo.Je trošku ujetej/divnej.

with it: He wasn't (really) with it.Byl tak trošku mimo., Nevěděl, která bije.