Hlavní obsah

trochu, trošku

Příslovce

  1. (maličko) a little, a (little) bit, slightlyaspoň trochuat least a bitani trochunot a bittrochu víca bit moretrochu většíslightly largertrochu od všehoa bit of everything
  2. (částečně) somewhat, rather, to some extentJdeš trochu pozdě.You are a bit late.
  3. expr.(příliš) a bitpříliš To je trochu moc.It's a bit too much.
  4. hovor.(na chvíli) for a while, awhile

Vyskytuje se v

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

trochu: aspoň trochuat least a bit

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

poradit: Potřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.

stáhnout: Stáhni trochu zvuk.Turn the sound down a bit.

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

šilhat: Trošku šilhá.He has a slight squint.

uvařit: Uvařím trošku čaje.I'll make some tea.

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vzruch: vnést trochu vzruchu do čehobring some excitement into sth

zapršet: Trošku zapršelo.There was a little/light/shower of rain.

život: vnést do čeho trochu životaliven sth up a bit, put more life into sth

a, an: kousek, troškua bit

cheer: vnést trochu dobré nálady do čehobring some cheer into sth

lucky: (troška) štěstí příznivý obrat ve vývoji událostíBrE lucky break

peckish: mít trošku hladfeel/be peckish

scintilla: ani troška/náznak/zdání čehonot a scintilla of sth

slight: ani trošku/za mák/náznakemnot the slightest bit

small: v malé míře, trošku, v malémin a small way

sort: tak trochu, svým způsobemin a sort of way

way: nijak, ani troškuin no way

aside: odložit si trochu peněz na coput some money aside for sth

brain: Používej hlavu., Mysli trochu!Use your brain.

himself: Nalil si trochu whisky.He poured himself some whisky.

lisp: Trošku šišlá.She has a slight lisp.

little: Potřebuji trošku pomoct.I need a little help.

more: trochu více časua little more time

remain: V lahvi zbylo trochu piva.A little beer remained in the bottle.

remotely: Nikoho to ani trošku nezajímalo.Nobody was remotely interested.

weirdo: Je trošku ujetej/divnej.He is a weirdo.

trocha, troška: ani trochanot a bit