Hlavní obsah

velmi

Příslovce

  • very, (very) much, greatly(vysoce) highly(very) much se používá před trpným příčestím, predikativním adjektivem a ve spojení se slovesyvelmi mnohoa great many

Vyskytuje se v

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

iniciativní: Je to velmi iniciativní člověk.He has a spirit of initiative.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

rád: Má ho velmi ráda.She is very fond of him.

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

ukázat se: Ukázalo se to být velmi těžké.It proved to be very difficult.

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.He grew up very fast.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

admiration: have great admiration for sbvelmi koho obdivovat

cliff-hanger: cliff-hanger ending(velmi) napínavý konec

early: make an early startvyrazit velmi brzy

experienced: highly experiencedvelmi zkušený

gratitude: owe sb a debt of gratitudebýt komu velmi zavázaný/vděčný

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

haste: be in great hastevelmi spěchat, mít velmi naspěch

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

importance: be of great importance to sb/sthbýt velmi důležitý pro koho/co

keen: be keen on doing sthvelmi chtít co, toužit po čem

likelihood: be a likelihoodbýt velmi pravděpodobný

pants: hot pantsvelmi krátké obtažené kraťasy, přen. sexuální choutky, zapálená lýtka, nadrženost

quick: quick on the uptakevelmi chápavý

rapier: have a rapier witbýt velmi duchaplný/bystrý osoba

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho

respectability: statesman of great respectabilityvelmi vážený státník

sweat: in a sweatzlitý potem, zpocený, velmi se potící

utility: of great utilityvelmi užitečný

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

decent: He was very decent to me.Byl ke mně velmi slušný.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

few: very few friendsvelmi málo přátel

it: It was very wet and windy.Bylo velmi vlhko a větrno.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

of: of great importancevelmi důležitý

responsive: be responsive to sthreagovat, být (velmi) citlivý na co

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.

candy: hovor. be like taking candy from a babybýt hračka, být velmi snadný

face: have a face like thundervypadat velmi naštvaně

front burner: be on the front burnerbýt v popředí zájmu/velmi sledovaný/aktuální problém, otázka ap.