Hlavní obsah

much [mʌtʃ]

Příslovcemore, most

  1. velmi, velice, moc, mnoho, hodněThank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.too much(přes)příliš
  2. mnohem, daleko před stupňovaným adjektivemIt is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.much toopříliš, přespříliš jaký
  3. velmi podobně, skoro stejněThe day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.very much the sametéměř stejný, na jedno brdo
  4. Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.not (very) muchani ne, moc ne

Zájmeno

  1. sth mnoho, hodně, moc čehou nepočitatelných podst. jmenFurniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.without much effortbez většího úsilímake much of sthdělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.make much of sbvěnovat velkou pozornost komu, zahrnovat pozorností koho jednat jako s významnou osobou ap.
  2. how much kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.How much is it?Kolik to stojí?
  3. as much tolik porovnávání množstvíwith as much patience as is possibles co největší trpělivostíHe earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množstvítwice as muchdvakrát tolikas much againještě jednou tolikhalf as much again(ještě) o polovinu víc

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

jednou: ještě jednouonce again/more

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

méně: více či méněmore or less

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

mockrát: mockrát děkujithanks a lot, many thanks

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nikdy: nikdy vícenever again, no more

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

přesně: přesněji řečenoto be more precise

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

spíš: tím spíšall the more so

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

teprve: (a) už teprve nemuch less

tolik: dvakrát toliktwice as much

trochu: trochu víca bit more

třikrát: třikrát tolikthree times as much/many, threefold

tse-tse: moucha tse-tsetsetse fly

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

drahý: ty nejdražší obchodythe most expensive stores

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jindy: více než kdy jindymore than ever

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

krásný: ten nejkrásnějšíthe most beautiful

lépe: Tím líp!So much the better!, All the better!

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

mnoho: o mnoho lepšímuch better

mnohý: mnozí z nichmany of them

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

mocný: nejmocnější mužthe most powerful man

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

něco: o něco víca bit more

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nejvíc: nejvíc pět tisícfive thousand at most, no more than five thousand

nevalný: Mají nevalné mínění o ...They don't think much of ...

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu