Hlavní obsah

much [mʌtʃ]

Příslovcemore, most

  1. velmi, velice, moc, mnoho, hodněThank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.too much(přes)příliš
  2. mnohem, daleko před stupňovaným adjektivemIt is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.much toopříliš, přespříliš jaký
  3. velmi podobně, skoro stejněThe day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.very much the sametéměř stejný, na jedno brdo
  4. Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.not (very) muchani ne, moc ne

Zájmeno

  1. sth mnoho, hodně, moc čehou nepočitatelných podst. jmenFurniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.without much effortbez většího úsilí
  2. how much kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.How much is it?Kolik to stojí?
  3. as much tolik porovnávání množstvíwith as much patience as is possibles co největší trpělivostíHe earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

Vyskytuje se v

any: už nenot any more/longer

buck: přijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkemget more bang for the buck

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

ever more: navždy, napořád, navěky(for) ever more

less: natož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporustill/much/even less

like: spíš, lépe řečenomore like

many: mnohý kdo/comany a sb/sth

more: více než, přes kolikmore than

most: sth nejvíce čehothe most

much: kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.how much

return: Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninámMany happy returns.

sleep: nedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čímnot lose any/much sleep over sth

so: tolik, takové(to) množstvíso much

take out: of sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komutake a lot/much out

than: více/méně než comore/less than

this: tolikthis much

very: velice, velmi, moc v odpovědivery much so

all: tím spíš(e)all the more so

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

clause: doložka nejvyšších výhodmost-favoured-nation clause

consideration: po dlouhém zvažování/pečlivém uváženíafter much/careful consideration

detailed: podrobnější popismore detailed description

discuss: hodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.much discussed

entertainment: k mému velkému pobavenímuch to my entertainment

fortunate: mít (větší) štěstíbe (more) fortunate

frequented: nejnavštěvovanější místathe most frequented sites

how: kolikhow much/many

likely: s největší pravděpodobnostímost likely

look up: nejhledanější slova ve vyhledávači ap.the most looked-up words

oblige: děkuji mnohokrátform. much obliged

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

often: častějimore often

put: vložit více úsilí do čeho, více se snažit v čemput more effort into sth

recent: novější, pozdější později vzniklý ap.more recent

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

throw: (dost) častomany a throw

wanted: nejhledanější zločincithe most wanted criminals

way: v mnoha ohledechin many ways

widely: nejužívanější systém, metoda ap.the most widely used

worse: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

again: (ještě) jednou tolikas much again

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

anything: víc než cokoli jinéhomore than anything else

be: Abych byl přesnější ...To be more accurate ...

case: v mnoha případechin many cases

cheaply: levnějimore cheaply

cost: Kolik to stojí?How much does it cost?

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

do: Vydělává víc peněz než já.He makes more money than I do.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

fish: mnoho druhů rybmany fishes

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

give: Řekni mi více podrobností.Give me some more details.

important: Nejdůležitější je ...The most important thing is ...

last: Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.Much has changed since my last visit.

long: Čekal jsem mnohem déle.I waited much longer.

ado: bez (dalších) okolků/průtahůwithout further/more ado

co: čím dál vícemore and more, increasingly

čára: vzdušnou čarouhovor. as the crow flies, by the most direct route

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

jednou: ještě jednouonce again/more

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

mockrát: mockrát děkujithanks a lot, many thanks

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nikdy: nikdy vícenever again, no more

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

přesně: přesněji řečenoto be more precise

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

spíš: tím spíšall the more so

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

teprve: (a) už teprve nemuch less

tolik: dvakrát toliktwice as much

trochu: trochu víca bit more

třikrát: třikrát tolikthree times as much/many, threefold

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

víc: mnohem vícmuch more

všechen, všechna, všechno: nade vše(chno) víc než cokolimore than anything else

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jindy: více než kdy jindymore than ever

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

krásný: ten nejkrásnějšíthe most beautiful

lépe: Tím líp!So much the better!, All the better!

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mnohem: Je mnohem starší.He's much older.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

mnohý: mnozí z nichmany of them

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

mocný: nejmocnější mužthe most powerful man

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.