Hlavní obsah

ten, ta, to

Zájmeno

 1. (známý ze souvislosti) the(tamten) thatKdo je ta holka?Who is the girl?
 2. ten - kdo, ten - který (k němuž se odkazuje) the one who
 3. (tento) this(tamhleten) that
 4. čím - tím (při srovnání ap.) the... the...s druhým stupněm adjektiva či adverbiačím dřív, tím lépethe sooner the betterčím dál tím vícemore and more, (s adjektivem též) increasingly
 5. tím (tak) thustím (takhle) this way, like this
 6. to (ta věc) it, that, the thingTo je zvláštní.It is strange.Co ty na to?How is that?, What do you think of it?to jesti.e., that is
 7. (časově daný) that
 8. hovor.(při zdůraznění) the onehovor.(se třetím stupněm přídavného jména) thejinak konkrétní osobouten nejhezčí dárekthe nicest present
 9. hovor.(o člověku) the (one)
 10. ten samý hovor.(tentýž) the sameten samý hovor.(jeden a tentýž) identical
 11. ten který (příslušný) the respectiveten který (daný) the giventen který (jehož se to týká) in question
 12. ten a ten (nedefinovaný) such-and-such
 13. nějaký ten hovor.(krátký, drobný) somenějaký ten hovor.(pár) a few
 14. ten tam (pryč) gone

Vyskytuje se v

in: in doing sopři tom, tím danou činností

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

do: How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?

do: Do you like it?Líbí se ti to?

do: You don't have it, do you?Ty to nemáš, nebo snad ano?

flip: You are being flip.Ty to (moc) zlehčuješ.

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

how: How was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

issue: That is not the issue.O to (tu) nejde.

like: Did you like it?Líbilo se ti to?

long: Don't be long.ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

straight: I'll be straight with you.Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

finder: hovor. Finders keepers.Kdo to našel, toho to je.

right: It serves you right.Dobře ti tak., Patří ti to.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

hezký: Máte to tu hezké. u vás doma ap.You have a nice place/home.

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

ti: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

ti: ti to vysvětlím.I will explain it to you.

ti: Líbí se ti to?Do you like it?

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. here - there

uškodit: To ti nijak neuškodí.It will do you no harm.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!

a: A je to!(And) that's it!, to bychom měli So that's that!, hotovo Done!, je to snadné And bob's your uncle.

hasnout: Tím to hasne.That's the end of the matter., That's it.