Hlavní obsah

long [lɒŋ]

Příslovce

  1. dlouho, dlouhou dobu, dlouzeIt didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.at long lastnakoneclong termerodsouzenec k dlouhému vězeníhow longjak dlouho
  2. all year longpo celý rokthe whole day longpo celý den

Přídavné jméno

  1. dlouhý o časeIt's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.Days are getting longer.Prodlužují se dny.long time agodávno, před dlouhou dobounot long agonedávno, před nedávnemlong hourpozdní hodina noční(not) by a long shot(ani) zdaleka nejlepší ap.longer working hoursdelší pracovní doba
  2. v určení konkrétní doby trvánía month-longměsíčnía week-longtýdenní
  3. dlouhý vzdálenost, protáhlý rozměrlong-distance runnerběžec na dlouhé tratělong horsekůň (na dél) tělocvičné nářadílong-short story(krátká) novelaten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý
  4. dlouhý, daleký cestalong way from ...daleko od ...
  5. dlouho- jakýve spojeníchlong-leaveddlouholistýlong-actingdlouhodobě působící lék ap.long-axeddlouhoosýlong-horneddlouhorohý

Sloveso

Vyskytuje se v

any: not any more/longeruž ne

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

last: at (long) lastkonečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.

long-list: be long-listeddostat se do širšího výběru

long-term: the long termdlouhé období v plánování ap.

shot: long shotplácnutí do vody

shot: by a long shotzdaleka, daleko zdůraznění

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

view: take the long viewuvažovat z dlouhodobého hlediska

way: come a long wayvýrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se

way: by a long wayjednoznačně, zdaleka nejlepší, nejhorší ap.

afterwards: not long afterwardnedlouho poté

ago: long agodávno

ago: not long ago(poměrně) nedávno

-armed: long-armeddlouhoruký

as: as long aspokud tak dlouho jak

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

distance: (long) distance glassesbrýle na dálku

distance: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

ere: ere longbrzy, zanedlouho, zakrátko

follow-up: long-term follow-updispenzarizace

haul: long-haul flightdálkový let

horned: long-horneddlouhorohý

jumper: high/long jumperskokan do výšky/dálky

long-haul: long haul flightdálkový let

longing: have/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

long-range: long-range weather forecastdlouhodobá předpověď počasí

long-term: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

long-term: long-term memorydlouhodobá paměť

long-term: in the long termdlouhodobě, v dlouhém období, výhledově

look: take a long hard lookpečlivě zhodnotit

memory: long-time memorydlouhodobá paměť

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba, platba v prodlení

run: long-distance runběh na dlouhou trať

runner: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

seahorse: long-snouted seahorsekoníček mořský

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

sight: not by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

term: in the long termdlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, v dlouhém horizontu

ton: tech. long tonvelká tuna

unemployment: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

vacation: long vacationletní prázdniny

way: a long way from ...daleko od ...

weekend: long weekendprodloužený víkend dovolená trvající několik dnů včetně víkendu

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

heck: a heck of a long timezatraceně dlouho

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

long-time: long-time memberdlouholetý člen

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

overwhelm: She was overwhelmed by a longing for ...Zmocnila se jí touha po...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

shot: The deal is a long shot.Není moc velká šance, že ten obchod vyjde.

talk: hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.

unkempt: They had long unkempt hair.Měli dlouhé rozcuchané vlasy.

way: It's still a long way to go.Je to ještě daleko.

see: Long time no see.Dlouho jsme se neviděli. při setkání

daleký: sport. skok dalekýlong jump

dálkový: dálkové letylong-haul flights

dálkový: dálkový autobusBrE coach, long-distance bus

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

dlouhohrající: dlouhohrající deskalong-playing record, long-player

dlouhý: dlouhé vlasylong hair

dlouhý: košile s dlouhým rukávemlong-sleeved shirt

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

hovor: meziměstský hovorlong distance/ AmE toll/ hl. BrE trunk call

jak: jak dlouho?how long?

kalous: kalous ušatýlong-eared owl

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved shirt

letní: letní prázdninysummer holiday, long vacation

meziměstský: meziměstský hovorhl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nadlouho: ne nadlouhonot for long

naložit: naložit se do čeho dát si koupeltake a (long) soak in sth

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

noc: celou nocall night long, the whole night

pochod: dálkový pochodlong-distance march

prodloužený: prodloužený víkendlong weekend

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved

shledaná: na shledanougoodbye, hovor. bye, hovor. so long

skákat: sport. skákat do výšky/dálkydo the high/long jump

skok: skok dalekýlong jump

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

tričko: tričko s dlouhým rukávemlong-sleeved T-shirt

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

volání: meziměstské volánílong-distance/BrE trunk call

volat: volat meziměstomake a long-distance/BrE trunk call