Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) howJak starý je?How old is he?Jak to vypadá?What does it look like?, (situace ap.) How does it look?, How are things looking?, How do things look?jak to?how come?Jak se jmenuješ?What's your name?Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, (o názvech ap.) What do you call it in English?jak dlouho?how long?
  2. (přirovnání, omezení, způsob) as(podobně) likejak chcešas you like (it)

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování)pomocí gerundia -ing či infinitivu bez toViděl ho, jak kouří.He saw him smoking.
  2. hovor.(jakmile) as soon ashovor.(až, když) when, as, the moment ...Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.
  3. hovor.(jestliže) if
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) both - and

Vyskytuje se v

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

evidence: as evidenced by sthjak nasvědčuje co

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

handle: hovor. have a handle on sthvědět, jak na co

handle: get a handle on sthzjistit/naučit se jak na co

instruct: as instructedpodle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkol

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

long: how longjak dlouho

naked: stark/buck naked, mother-nakedúplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořil

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

please: as you pleasejak (jen) chcete

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

business: How's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

come along: How is it coming along?Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

do: How did you do it?Jak jsi to udělal?

do: How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?

do: How are you doing?Jak se máš?

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

feel: Feel how soft the leather is.Sáhni si, jak je ta kůže měkká.

fit: Do as you see fit.Dělej, jak myslíš.

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

get: How do I get to ...?Jak se dostanu do ... ?

get on: How is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.

go: How did it go?Jak to šlo?

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

handle: When you have (got) a handle on it.Když víš, jak na to.

how: How was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?

how: How are you (doing)?Jak se máš?

how: How's your family?Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

like: What does she look like?Jak vypadá?

look: What does he look like?Jak vypadá?

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

near: As he neared the stable ...Jak se přibližoval ke stáji ...

no-brainer: That's a no-brainer.To je jasný jak facka.

pronounce: How is it pronounced?Jak se to vyslovuje?

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

recall: as I recalljak si vzpomínám

seem: It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

state: as stated belowjak je uvedeno níže v dokumentu

streetwise: She is streetwise.Ta se ve městě neztratí., Ví, jak to na ulici chodí.

stuck: I'm stuck!Nevím, jak dál!

suit: Suit yourself.Posluž(te) si., Klidně. to udělej, Dělej, jak myslíš.

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

what's: hovor. What's up?Co se děje?, hovor. Jak je?, Jak to jde?

what's: What's your name?Jak se jmenuješ?

come: hovor. How come?Jak to?

dog: rain cats and dogslít jak z konve

buď: buď jak buďin any event, come what may

co: Jak co. přijde na toIt differs.

často: Jak často?How often?

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

který: jak kterýit differs, přijde na to it depends

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

dojít: Jak k tomu došlo?How did it happen?

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?How did it really happen?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

humus: hovor. To je humus!That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

tak: jak - taktakovým způsobem as ... so ...

tak: jak - takobojí both ... and ..., ... as well as ...