Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) howJak starý je?How old is he?Jak to vypadá?What does it look like?, (situace ap.) How does it look?, How are things looking?, How do things look?jak to?how come?Jak se jmenuješ?What's your name?Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, (o názvech ap.) What do you call it in English?jak dlouho?how long?
  2. (přirovnání, omezení, způsob) as(podobně) likejak chcešas you like (it)

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování)pomocí gerundia -ing či infinitivu bez toViděl ho, jak kouří.He saw him smoking.
  2. hovor.(jakmile) as soon ashovor.(až, když) when, as, the moment ...Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.
  3. hovor.(jestliže) if
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) both - and

Vyskytuje se v

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

earliest: jak nejdříve budete mociform. at your earliest convenience

evidence: jak nasvědčuje coas evidenced by sth

full-length: ležet natažený/jak dlouhý tak širokýlie full-length

instruct: podle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkolas instructed

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

knowledge: pokud vím, pokud je mi známo, ať vzpomínám jak vzpomínámto my best knowledge

long: jak dlouhohow long

naked: úplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořilstark/buck naked, mother-naked

option: (po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdoat the option of sb

please: jak (jen) chceteas you please

stipulate: jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.as stipulated ...

surprisingly: podle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávatnot surprisingly

admission: Jak sama připouští/připustila, ...By her own admission, ...

along: Jak jsme tak šli ...As we walked along ...

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

business: Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?How's business?

call: Jak tomu říkáte česky?What do you call it in Czech?

come about: Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?How did it come about?

come along: Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?How is it coming along?

complain: Jak to jde? Nestěžuji si.How is it going? I can't complain.

do: Jak jsi to udělal?How did you do it?

feel: Jak se dnes cítíte?How are you feeling today?

fit: Dělej, jak myslíš.Do as you see fit.

from: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

get: Jak se dostanu do ... ?How do I get to ...?

go: Jak to šlo?How did it go?

half: Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.He isn't half as clever as he'd thought.

how: Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How was it?

however: Pomůžu, jak jen budu moci.I will help however I can.

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

like: Jak vypadá?What does she look like?

look: Jak vypadá?What does he look like?

might: Jak asi čekáte ...As you might expect ...

much: Den skončil velmi podobně, jak začal.The day ended much as it began.

name: Jak se jmenuješ?What's your name?

near: Jak se přibližoval ke stáji ...As he neared the stable ...

no-brainer: To je jasný jak facka.That's a no-brainer.

pronounce: Jak se to vyslovuje?How is it pronounced?

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

recall: jak si vzpomínámas I recall

seem: Není to, jak to vypadá.It's not what it seems.

shall: jak (ještě) uvidímeas we shall see

spell: Jak se (správně) píše subtle?How do you spell subtle?

state: jak je uvedeno níže v dokumentuas stated below

suit: Posluž(te) si., Klidně. to udělej, Dělej, jak myslíš.Suit yourself.

sure: Jak si můžeš být tak jistý?How can you be so sure?

way: Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.Have it your (own) way.

what's: Co se děje?, hovor. Jak je?, Jak to jde?hovor. What's up?

come: Jak to?hovor. How come?

dog: lít jak z konverain cats and dogs

buď: buď jak buďin any event, come what may

co: Jak co. přijde na toIt differs.

často: Jak často?How often?

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

jak: jak dlouho?how long?

který: jak kterýit differs, přijde na to it depends

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

dojít: Jak k tomu došlo?How did it happen?

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?How did it really happen?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

humus: That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!hovor. To je humus!

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jít: Jak to jde?How is it going?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

led: studený jak(o) ledice-cold

libo: Jak je libo.As you like., zcela volně at will, as one choose(s)

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mít se: Jak se máš/máte?How are you?

na: Na jak dlouho?For how long?

tak: jak - taktakovým způsobem as ... so ...

nazývat: Jak to nazýváte?What do you call it?

nazývat se: Jak se to nazývá?What is it called?

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nechat: Nech to tak/jak to je.Leave it as it is.

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

odměnit se: Jak se ti odměním za ...?How can I repay you for ...?

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

podle: podle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

proběhnout: Jak to proběhlo?How did it go?

předeslat: Jak jsem již předeslal.As I mentioned before.

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

psát: Jak se to píše?How is it spelled?

rusky: Jak se to řekne rusky?How do you say it in Russian?

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

říkat: Jak tomu říkáš?What do you call it?

se, si: Jak se máš?How are you?

semlít se: Jak se to semlelo?How did it come about?

stárnout: Jak stárneme ...As we grow older ...

starý: Jak je starý?How old is he?

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...

ujít: Jak se máš? – Ujde to.How are you? – Not so bad.

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.

velký: Jak je velký? člověk ap.How tall is he?

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

vidět: Jak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?

vybavit si: Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.I can't think of/recall its title.

vypadat: Jak vypadá?What does he look like?

vyplynout: Jak vyplynulo z analýzy ...As emerged from the analysis ...

vyslovovat: Jak se to vyslovuje?How is it pronounced?

vysoký: Jak jsi vysoký?How tall are you?

vyvíjet se: Jak se to vyvíjí?How is it shaping up/going?

vyzvídat: Vyzvídal na něm, jak to udělal.He was pumping him about the way he did it.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zastihnout: Jak ji mohu zastihnout?How can I reach her?