Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) be, existexistence pomocí there is, there areJe naživu.He is alive.Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?Je mnoho věcí ...There are many things ...není nad co nic není lepšíthere is nothing like sthBuď jak buď.Be it as it may., (cokoli se stane) Come what may., (tak či tak) In any event.Být či nebýt?To be or not to be?
 2. (nacházet se) be, be situatedJsem tady.I am here.Není tady.He isn't here.Není to daleko.It is not far away.
 3. (v čase) beBylo to dávno.It was a long time ago.
 4. (v situaci, stavu)být s tobe able, be in a fit state to do sth
 5. (patřit) čí belong to sb, be sb'sTen svetr byl můj.The sweater was mine.Ten kabát je její.The coat belongs to her/is hers.
 6. (o pocitu) be, feel(připadat) findNení mi dobře.I don't feel well.Je mi špatně.I feel sick.Co je ti?What's the matter with you?Je mi horko.I am hot.Není vám zima?Are you cold?Je mi to divné.I find it strange.
 7. (o věku, stáří) beJe mi dvacet pět (let).I'm twenty five.
 8. (k dispozici) beJsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?Je dost času.There is enough time.
 9. (rovnat se) bemat. equal3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5
 10. (lze) be possible, can beHoru je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.
 11. hovor.(záležet) na kom/čem be up to sbCo je ti po tom?It's none of your business!Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.
 12. (podobat se) po kom take after sbJe po otci.She takes after her father.
 13. (vlastnost, stav) beLavičky byly mokré.The benches were wet.Je zima a větrno.It's cold and windy.Je po všem.It is over.
 14. (přináležitost ap.) be(řadit se k) belong to sth
 15. (pro minulý čas)v minulém čase prostém se pomocné sloveso být nepřekládá, v průběhovém se používá beByl jsem tam.I was there.Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.
 16. (pro trpný rod) beByla překvapena ...She was surprised ...Je zavřeno.It is closed.
 17. (pro budoucí čas) willform. (jen v 1. osobě) shall(zkráceně) ...'llv budoucím čase průběhovém se používá will beBudu tam.I will be there.
 18. (pro podmiňovací způsob) would(doporučení) shouldMěl bys být opatrný.You should be careful.viz též by

Vyskytuje se v

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

abreast: keep abreast of eventsbýt stále v obraze

abroad: be abroadbýt v zahraničí

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čeho

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

alert: be on alertbýt v pohotovosti/ve střehu

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

animus: have an animus against sbbýt nevraživý vůči komu, nevražit na koho

appreciative: be appreciative of sthoceňovat co, být vděčný za co

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

associate: be associated with sthbýt spojován s čím názorově ap.

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

bankrupt: be bankruptbýt v konkurzu

bar: be at the Barbýt obhájcem

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

bind: be bound by sthbýt vázán čím zákonem, smlouvou, pravidly

blind: go blindoslepnout, být zasažen slepotou

blow: be blownbýt prozrazen(ý) plán, úkryt ap.

blow away: be blown away by sthbýt úplně hotový z čeho silně ohromený ap.

bode: bode wellbýt dobrým znamením

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

bondage: be in bondage to sb/sthbýt v zajetí koho/čeho

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

breach: be in breach of sthporušovat co, být v rozporu s čím zákonem ap.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho, být už otrávený čím

bud: be in budbýt v rozpuku, pučet, rašit

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

burn: be burnt to deathbýt upálen, uhořet hl. v záměrně založeném požáru

care: be in carebýt v péči státu dítě

catch out: be caught out by sthbýt zaskočen čím

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

challenged: přen. be technologically challengedbýt technický antitalent

clear: get clearuvolnit se, uniknout, být uvolněn hráč, pronásledovaný ap.

close: be close to sthblížit se čemu, být blízko čeho i přen.

cocoon: be in a cocoon of sthbýt obklopený čím světlem ap.

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

communication: be in communicationbýt ve spojení

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit se

confine: be confined to bedbýt upoután na lůžko

confront: be confronted with sthbýt postaven před co, muset čelit čemu

conjoin: be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

consideration: be under considerationbýt zvažován/v jednání/projednáván

constrain: be constrained to do sthbýt nucen udělat co

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.