Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) be, existexistence pomocí there is, there areJe naživu.He is alive.Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?Je mnoho věcí ...There are many things ...není nad co nic není lepšíthere is nothing like sthBuď jak buď.Be it as it may., (cokoli se stane) Come what may., (tak či tak) In any event.Být či nebýt?To be or not to be?
 2. (nacházet se) be, be situatedJsem tady.I am here.Není tady.He isn't here.Není to daleko.It is not far away.
 3. (v čase) beBylo to dávno.It was a long time ago.
 4. (v situaci, stavu)být s tobe able, be in a fit state to do sth
 5. (patřit) čí belong to sb, be sb'sTen svetr byl můj.The sweater was mine.Ten kabát je její.The coat belongs to her.
 6. (o pocitu) be, feel(připadat) findNení mi dobře.I don't feel well.Je mi špatně.I feel sick.Co je ti?What's the matter with you?Je mi horko.I am hot.Není vám zima?Are you cold?Je mi to divné.I find it strange.
 7. (o věku, stáří) beJe mi dvacet pět (let).I'm twenty five.
 8. (k dispozici) beJsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?Je dost času.There is enough time.
 9. (rovnat se) bemat. equal3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5
 10. (lze) be possible, can beHoru je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.
 11. hovor.(záležet) na kom/čem be up to sbCo je ti po tom?It's none of your business!Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.
 12. (podobat se) po kom take after sbJe po otci.She takes after her father.
 13. (vlastnost, stav) beLavičky byly mokré.The benches were wet.Je zima a větrno.It's cold and windy.Je po všem.It is over.
 14. (přináležitost ap.) be(řadit se k) belong to sth
 15. (pro minulý čas)v minulém čase prostém se pomocné sloveso být nepřekládá, v průběhovém se používá beByl jsem tam.I was there.Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.
 16. (pro trpný rod) beByla překvapena ...She was surprised ...Je zavřeno.It is closed.
 17. (pro budoucí čas) willform. (jen v 1. osobě) shall(zkráceně) ...'llv budoucím čase průběhovém se používá will beBudu tam.I will be there.
 18. (pro podmiňovací způsob) would(doporučení) shouldMěl bys být opatrný.You should be careful.viz též by

Vyskytuje se v

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

abreast: keep abreast of eventsbýt stále v obraze

abroad: be abroadbýt v zahraničí

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

alert: be on alertbýt v pohotovosti/ve střehu

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

animus: have an animus against sbbýt nevraživý vůči komu

appreciative: be appreciative of sthoceňovat co, být vděčný za co

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

associate: be associated with sthbýt spojován s čím názorově ap.

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

back: hl. AmE be back of sb/sthbýt za kým/čím

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

bankrupt: be bankruptbýt v konkurzu

bar: be at the Barbýt obhájcem

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

be: there was/there werebyl(a)/byli, bylo/byly

be: to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...

be: to be or not to bebýt či nebýt

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

beat: walk the beatobcházet rajón, být na obchůzce policista ap.

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světle

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

bind: be bound by sthbýt vázán čím zákonem, smlouvou, pravidly

blind: be struck blindbýt zasažen slepotou

blow: be blownbýt prozrazen(ý) plán, úkryt ap.

blow away: be blown away by sthbýt úplně hotový z čeho ohromený ap.

bode: bode wellbýt dobrým znamením

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

bondage: be in bondage to sb/sthbýt v zajetí koho/čeho

box in: be boxed innemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pasti

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

breach: be in breach of sthporušovat co, být v rozporu s čím zákonem ap.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

burn: be burnt to deathbýt upálen

care: be in carebýt v péči státu dítě

catch out: be caught out by sthbýt zaskočen čím

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

challenged: přen. be technologically challengedbýt technický antitalent

clear: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

close: be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

cocoon: be in a cocoon of sthbýt obklopený čím světlem ap.

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

communication: be in communicationbýt ve spojení

compare: compare favourably/well with sthbýt lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čím

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.